Financiële resultaten 2021

Financiële stromen binnen Alliander

De inkomsten van Alliander bestaan voor ongeveer 85% uit gereguleerde inkomsten van netbeheerder Liander en voor circa 15% uit overige inkomsten. Hierbij valt te denken aan inkomsten uit verhuur van grootverbruikmeters en transformatoren, inkomsten op het gebied van nieuwe activiteiten en inkomsten uit activiteiten van andere niet-gereguleerde bedrijven. Netbeheerder Liander publiceert zelfstandig een jaarbericht over zijn prestaties in 2021. Dit jaarbericht zal in het tweede kwartaal van 2022 verschijnen.

De belangrijkste uitgaven hebben betrekking op instandhoudingswerkzaamheden voor de elektriciteits- en gasnetten en de operationele kosten ten behoeve van alle overige activiteiten. In 2021 is voor ruim € 1 miljard aan investeringen gedaan, met name ten behoeve van de vervanging en uitbreiding van onze netten. De investeringen bedragen ongeveer 38% van onze uitgaven. Daarnaast wordt jaarlijks dividend uitgekeerd aan onze aandeelhouders en wordt rente vergoed aan de houders van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening en andere financiers. De dividend- en rentebetalingen over 2021 bedragen ongeveer 4% van onze totale uitgaven. Tenslotte betalen we vennootschapsbelasting aan de fiscus en betalen we in 2021 voor het laatst precarioheffingen aan gemeenten. Dit is ongeveer 8% van onze uitgaven.

Kostenbewust en efficiënt werken

Alliander investeert steeds meer in de verzwaring en uitbreiding van de netten vanwege de energietransitie. Om deze investeringen op een verantwoorde wijze te kunnen blijven financieren is in 2018 een meerjarig, organisatie-breed kostenbesparingsprogramma gestart. Met behulp van dit programma wordt geprobeerd zowel de kosten te verlagen als de productiviteit te verhogen. Dit heeft tot en met 2021 geleid tot een besparing van in totaal € 160 miljoen. 

Fundament onder het programma is de continue aandacht voor het verhogen van het kostenbewustzijn in de gehele organisatie en het kritisch afwegen welke activiteiten echt nodig zijn om ons werk, met behoud van veiligheid en kwaliteit, te kunnen uitvoeren.

Daarnaast richt het programma zich op het vereenvoudigen en verbeteren van de processen, onder andere door activiteiten te standaardiseren en te digitaliseren. Hiermee willen we slimmer en efficiënter gaan werken. Dat leidt niet alleen tot besparingen maar ook tot additionele capaciteit om het werk te verzetten. Ook richten wij ons op het aanscherpen van inkoopafspraken en op het verlagen van de indirecte kosten, onder andere door het aanpassen van (interne) beleidsafspraken en het verlagen van de inzet van extern personeel. Kostenbesparing is een onderdeel geworden van de besturing van Alliander en daarmee onderdeel van de manier van werken. 

Het werkpakket van Alliander is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen en dit leidt tot groei van de organisatie en daarmee van de kosten. Daarnaast is sprake van een stijging van de inkoop van netverliezen, de in rekening gebrachte kosten van TenneT, materialen en prijzen van externe aannemers. Deze factoren leiden ertoe dat dat de kosten van Alliander, ondanks jaarlijkse besparingen, een stijging laten zien. Een stijging die noodzakelijk wordt geacht om onze maatschappelijke taak uit te voeren.