Fiscaliteit

Het fiscale beleid van Alliander is gericht op de Rijksbelastingen, waarvan de vennootschapsbelasting, de loonbelasting en de BTW de hoofdmoot vormen. Voor het overgrote deel is hierbij de Nederlandse fiscale wetgeving van toepassing. Voor onze activiteiten in Duitsland, gelden de lokale fiscale regels. In onderstaande tabel staan per land de bedragen per soort belasting vermeld. 

Afgedragen in 2021

€ miljoen

Nederland

Duitsland

Vennootschapsbelasting

63

1

Dividendbelasting

14

-

Loonbelasting

173

2

BTW

235

4

Totaal

485

7

Alliander heeft in het verleden met de Belastingdienst een convenant gesloten onder het horizontaal toezicht. Dat betekent onder andere dat we op regelmatige basis en vooraf actief, constructief en transparant overleg voeren met de Belastingdienst over fiscale aspecten die spelen bij Alliander. Alliander en de Belastingdienst hebben samen afspraken gemaakt over een vernieuwd convenant. In dat kader heeft Alliander zijn fiscale beleid aangepast en gepubliceerd op zijn openbare website. Kern van dit fiscale beleid is dat Alliander een betrokken, betrouwbare en transparante belastingplichtige onderneming is, die zijn fair share aan belastingen aan de samenleving afdraagt.

Wij geven daaraan invulling door in ons fiscale beleid te sturen op:

  • Het tijdig indienen van een juiste en volledige aangifte en tijdige betaling van de verschuldigde belasting;

  • Een goede verdeling van rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van de fiscaliteit in meerdere lagen van Alliander;

  • Het onderhouden van een goede en transparante relatie met de Belastingdienst;

  • Het juist toepassen van de geldende wet- en regelgeving, waarbij de toepassing van de regels de bedrijfsvoering volgt;

  • Het in stand houden van een werkend fiscaal beheersingskader dat aansluit bij ons risicomanagementmodel;

  • Transparantie over fiscaliteit in onze rapportages en richting onze stakeholders