Kasstroom

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Hieronder is een samenvatting opgenomen van het kasstroomoverzicht over 2021.

€ miljoen

2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

664

634

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-639

-769

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

301

280

   

Totaal kasstroom

326

145

Voor het jaar 2021 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 664 miljoen (2020: € 634 miljoen). Deze hogere operationele kasstroom komt met name door het hogere resultaat, deels gecompenseerd door met name veranderingen in het werkkapitaal.

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2021 € 639 miljoen en is hiermee ruim € 100 miljoen lager ten opzichte van 2020. Dit heeft vijf oorzaken:

    1. Aflossing van de obligaties wat een positieve impact van € 198 miljoen had op de investeringskasstroom in verband met het vervroegd beëindigen van twee CBL-transacties. 

    2. Toename van de (bruto) investeringen met € 124 miljoen in materiële vaste activa. Deze worden hieronder toegelicht;

    3. Hiertegenover staan lagere klantbijdragen van € 26 miljoen;

    4. De gedeeltelijke verkoop van 450connect in 2021 die een positieve impact had van € 30 miljoen op de investeringskasstroom;

    5. De aankoop van TReNT in 2020 die een negatieve impact had van € 60 miljoen op de investeringskasstroom van 2020.

Investeringen

De investeringen zijn in 2021 ten opzichte van 2020 met € 124 miljoen gestegen. De stijging wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de toegenomen investeringen in de elektriciteitsnetten als gevolg van woningbouw en de toenemende vraag naar aansluitingen van zonneparken en windmolens. Niet alleen worden nieuwe en zwaardere kabels uitgerold, ook zijn nieuwe elektriciteitsverdeelstations gebouwd en bestaande stations uitgebreid. De investeringen in elektriciteitsnetten zijn de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. De investeringen in de gasnetten zijn ten opzichte van 2017 echter nagenoeg gelijk. De investeringen in de slimme meters zijn een aantal jaren op een hoog niveau geweest, met een maximum van € 137 miljoen in 2018. Inmiddels is de grootschalige uitrol uitgefaseerd en zijn de investeringen gedaald naar € 51 miljoen in 2021. In de categorie Gebouwen, ICT etc. is de laatste drie jaar sprake van een stijging van de investeringen in telecomnetwerken (zowel op het gebied van glasvezelnetwerken als mobiele communicatienetwerken voor dataverkeer). De relatief hoge investeringsbedragen in gebouwen, ICT etc. in 2017 waren het gevolg van de verbouwing van de kantoorpanden in Duiven en Arnhem.

Vrije kasstroom

€ miljoen

2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

664

634

Aan-/verkoop van deelnemingen

27

-60

(Des-)investeringen in vaste activa

-1.014

-890

Bijdrage investeringen van derden

149

175

Ontvangen aflossingen

199

6

   

Vrije kasstroom

25

-135

De vrije kasstroom over het jaar 2021 is uitgekomen op € 25 miljoen ten opzichte van een vrije kasstroom over 2020 van € 135 miljoen negatief. Dit verschil wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de aflossing van de GE notes in het kader van de vroegtijdige beëindiging van twee CBL-transacties. 

De financieringskasstroom over het jaar 2021 bedraagt € 301 miljoen (2020: € 280 miljoen). In 2021 heeft de uitgegeven eeuwigdurende obligatielening geleid tot een inkomende kasstroom van € 599 miljoen. Ook is sprake van een inkomende kasstroom als gevolg van ontvangen waarborgsommen van € 72 miljoen. Daartegenover staan de leasebetalingen (€ 206 miljoen) als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van twee CBL's, aflossingsverplichtingen (€ 48 miljoen) en het uitgekeerde dividend (€ 94 miljoen). De inkomende kasstroom als gevolg van aangetrokken leningen in 2020 bedroeg € 847 miljoen door onder meer de Green Bond, maar de contractueel overeengekomen aflossingen bedroegen in 2020 ruim € 400 miljoen. 

Een onderdeel van de financieringskasstroom is de uitgifte van een converteerbare aandeelhouderslening. Dit resulteert in een inkomende kasstroom van € 599 miljoen die bij de bepaling van de kredietwaardigheid voor 50% meetelt als eigen vermogen.