Vooruitblik 2022

Investeringen

Het werkpakket van Alliander blijft ook in 2022 fors groeien. De bruto-investeringen ten behoeve van vooral vervanging en uitbreiding van de netwerken, maar ook de aan de energietransitie gerelateerde investeringen en investeringen in IT, bedragen in 2022 gezamenlijk naar verwachting meer dan € 1 miljard. Door de snelgroeiende vraag van onder meer zonneparken, datacenters en andere snel ontwikkelende energie-intensieve sectoren, zoals glastuinbouw, raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. De verwachte investeringen worden gedaan in regio’s waar door de economische groei en de energietransitie een extra vraag naar capaciteit is.

Kasstromen

Het hoge investeringsniveau kan niet volledig worden gefinancierd met de operationele kasstromen. Dit leidt daarmee naar verwachting tot een negatieve vrije kasstroom in 2022. Dit, in combinatie met het dividend dat in 2022 uitgekeerd zal worden over het resultaat van 2021, zal evenals in 2021 leiden tot een financieringsbehoefte voor Alliander. Deze wordt naar verwachting geheel opgevangen door de inkomsten uit de uitgifte van de converteerbare aandeelhouderslening in december 2021.