Meer werk realiseren

Om de energietransitie te laten slagen, werken we hard aan het verhogen van onze productie. De oplossing zit niet in harder werken, maar in slimmer, meer integraal en kostenefficiënt werken. Groter denken en sneller leveren staan daarin centraal. In 2021 hebben we daar met vier strategieën verder invulling aan gegeven.

Vroegtijdig inzichten van onszelf en onze partners bij elkaar brengen

Het is cruciaal dat we beter inzicht krijgen in wat klanten van ons gaan vragen, zodat we weten wat er concreet op ons afkomt en wat dit vraagt van onze realisatiecapaciteit, nu en in de toekomst. Dan kunnen we de uitvoerbaarheid van deze plannen beïnvloeden en waarborgen. We kunnen werkzaamheden beter plannen en tijdig in gang zetten, zodat ruimtelijke inpassing tijdig is veiliggesteld. We hebben het afgelopen jaar realistisch, proactief en transparant in de buitenwereld gecommuniceerd over onze plannen en werken aan het zo vroeg mogelijk in gang zetten van vergunningsprocedures. We werken met veel gemeentes samen om de doorlooptijd hiervan te bespoedigen.

Proactief en tijdig organiseren van mensen, materialen en diensten

We kunnen slimmer en meer arbeidscapaciteit aan ons binden door werk langjarig én op nieuwe innovatieve manieren aan te bieden in de markt. De in 2020 opgestelde aannemerijstrategie wordt vanaf 2021 toegepast. Zo hebben we in 2021 een vervolg gegeven aan het aanbesteden van grotere werkpakketten voor langere tijd met ruimte om op de uitvoering van het werk te innoveren. We organiseren de benodigde productiecapaciteit proactief op basis van prognoses. Dat is essentieel om te kunnen omgaan met het groeiende werkpakket en de onzekerheden van de energietransitie. Daarnaast werkten we aan het versnellen van aanbestedingen van minder complexe inkoopcategorieën, met als doel de interne doorlooptijd te verkorten tot tien dagen.

Grondstoffen zijn wereldwijd minder goed verkrijgbaar en veel productielijnen zitten aan hun maximale capaciteit. Voor materiaalschaarste hebben we in 2021 een crisisteam opgezet om leveringsproblemen van kabels en transformatoren te beperken en te voorkomen. Oplossingen zijn herinzet van gereviseerde transformatoren, de inzet van andere typen transformatoren die wel beschikbaar zijn en het betrekken van nieuwe leveranciers. We bouwen voorraden op van materialen en componenten voor vier tot zes maanden vooruit om fluctuaties in beschikbaarheid beter op te vangen. Ook kijken we naar de langere termijn. Wanneer materiaaltekort dreigt, willen we daar flexibel op kunnen inspelen. Bijvoorbeeld door alternatieven te zoeken voor lange aanbestedingstrajecten.

Daarnaast hebben we in 2021 een nieuw centraal distributiecentrum in gebruik genomen. Deze locatie, van waaruit alle monteurs en aannemers worden voorzien van de benodigde materialen, biedt meer ruimte aan materiaalstromen en draagt bij aan een efficiëntere keten, wat uiteindelijk kan leiden tot een hogere productie.

Werven en slim opleiden van technici

Om meer werk te kunnen maken, hebben we in de gehele productieketen meer handen nodig. Via onze vakscholen leiden we zelf versneld monteurs op. We richten ons met de werving en opleidingsprogramma’s op een brede doelgroep waaronder jongeren, statushouders en zij-instromers en creëren tevens participatiebanen. Daarnaast werken we samen met de sector aan het aantrekkelijker en toegankelijker maken van het werken in de techniek. Het vergroten van de opleidingscapaciteit in de gehele keten in combinatie met het gerichter opleiden, ontwikkelen en behouden van technici, zal moeten leiden tot het vergroten van het aantal technici in Nederland.

Het versimpelen en digitaliseren van werkprocessen

Door werk slimmer te organiseren, te standaardiseren en te digitaliseren wordt het minder belastend en lukt het ons de productiviteit te verhogen. We stellen daarbij de huidige werkwijzen fundamenteel ter discussie en identificeren daarmee nog meer kansen om de productiviteit te vergroten. Denk hierbij aan het modulair bouwen van stations. Dat betekent dat we stations volgens een vast ontwerp door aannemers en externe leveranciers laten bouwen. Daardoor kunnen we stations veel sneller bouwen en klanten sneller voorzien van het vermogen dat ze nodig hebben. Een ander voorbeeld is het gebruik van digitale middelen om werk uit te voeren (voorbeeld digitaal schouwen), waardoor personeel minder reistijd kwijt is.

Innovathon

In november vond de tweede Alliander Innovathon plaats. 24 uur lang werkten 150 deelnemers in 32 teams, van binnen en buiten Alliander, aan integrale oplossingen rondom de energietransitie. Centrale vraag: hoe kunnen we samen radicaal versnellen zodat we onze klanten slimmer en sneller kunnen voorzien in de energiebehoefte? Het winnende team boog zich over de lange doorlooptijden van plaatsing van nieuwe transformatorhuisjes die nodig zijn om het toenemend elektriciteitsverbruik mogelijk te maken. Het team liet het proces versnellen door alle betrokkenen live en virtueel mee te laten kijken en mee te laten beslissen over de locatie. Met dit soort andere manieren van samenwerken kunnen we sneller tot resultaten komen, waarmee we op langere termijn meer werk kunnen verzetten.