Veilige infrastructuur

Klanten rekenen op een veilige infrastructuur en gaan ervan uit dat wij tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen. De veiligheid van onze netwerken voor alle betrokkenen heeft dan ook prioriteit. We investeren op basis van informatie over de conditie van ons netwerk continu in de betrouwbaarheid van onze infrastructuur. 

Asbest in bovengrondse installaties en gebouwen

De asbestsaneringen in de 50kV-schakelinstallaties zijn in 2021 grotendeels afgerond. Daarnaast hebben we in het distributiedomein alle asbestinventarisaties afgerond en hebben we verder gewerkt aan het saneren van ruimtes die volgens de kleurcodes van het branchebeleid (rood en oranje) zijn aangewezen om aan te pakken.

Vervangingsprogramma grijs gietijzeren en asbestcement gasleidingen

In overleg met partners hebben we de einddatum van het saneringsplan van grijs gietijzeren en asbestcement leidingen in 2019 met acht jaar verkort tot 2032. Samen met gemeenten, aannemers, materiaalleveranciers en grondroerders hebben we gekeken waar versnelling mogelijk is, eventueel in combinatie met de warmtetransitie. Verschillende scenario’s zijn opgesteld om te bepalen wat er nodig is. Door de versnelling van het vervangingsprogramma hebben we circa 150 km van de grijs gietijzeren en asbestcement gasleidingen in 2021 vervangen. Tot 2032 zullen we de resterende leidingen periodiek extra inspecteren om de veiligheid te garanderen. Naast deze vervangingen speuren we proactief en frequent met zeer gevoelige apparatuur naar (kleine) gaslekken. Dit doen we niet alleen op grijs gietijzeren en asbestcementleidingen, maar op alle hoofd- en aansluitleidingen die in bedrijf zijn. Zo kunnen we gaslekken, nog voor ze een probleem vormen, in een vroeg stadium aanpakken. Daarbij blijft veiligheid altijd voorop staan. We blijven alert op veranderende situaties en nieuwe risico’s, en vervangen leidingen indien nodig met hoge prioriteit.

Storingen oplossen en voorkomen

We werken volgens een gerichte aanpak als zich incidenten in het gas- of elektriciteitsnet voordoen. Daarnaast doen we er alles aan om onveilige situaties voor medewerkers en de omgeving te voorkomen. In 2021 vervingen we een groot aantal sloten van stations om te voorkomen dat deuren open blijven staan. Totdat alle deuren zijn aangepast, gelden er extra maatregelen die het veilig werken in deze ruimtes bevorderen. Ook besteedden we aandacht aan het aanrakingsveilig maken van laagspanningsnetten en netwerken voor openbare verlichting.

Impact milieu-issues

Omgevingswet

De implementatie van de Omgevingswet en onderliggende besluiten is uitgesteld tot oktober 2022. Ondertussen is Alliander gestart met de voorbereiding op de komende stelselwijziging. Deze voorbereiding is noodzakelijk omdat de invoering van de Omgevingswet op verschillende vlakken van invloed zal zijn op de activiteiten van Alliander. Alliander deelt actief kennis met branchegenoten en participeert in verschillende (werk)groepen en (norm)commissies.

Stikstof

In 2019 zijn verschillende bouwprojecten vertraagd omdat de stikstofruimte in Nederland onvoldoende was om negatieve effecten van de bouwprojecten voor Natura2000-gebieden te kunnen uitsluiten. Sindsdien voert Alliander stikstofberekeningen uit en nemen we reductiemaatregelen als we in de nabijheid van Natura2000-gebieden projecten uitvoeren. Per 1 juli 2021 zijn de Wet en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering van kracht geworden. Hierdoor is bij de aanleg van kabels en leidingen meestal géén stikstofberekening meer nodig. Er is namelijk vrijstelling verleend op het uitvoeren van stikstofberekeningen voor bouwwerken in bepaalde sectoren, waaronder ook de activiteiten van Alliander vallen. Dit is een positieve ontwikkeling voor Alliander vanuit het perspectief van maakbaarheid. Tegelijk blijven we met aannemers in gesprek voor het nemen vaan passende maatregelen, waaronder de reductie van uitstoot en verdere elektrificatie van het materieel.