Enkelvoudige balans (per 31 december, vóór winstbestemming)

€ miljoen

Noot

2021

2020

Activa

     

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

37

220

 

232

 

Gebruiksrecht vaste activa

37

102

 

43

 

Immateriële vaste activa

38

68

 

68

 

Investeringen in deelnemingen2

39

2.671

 

2.457

 

Overige financiële activa

40

2.649

 

2.654

 

Totaal vaste activa

  

5.710

 

5.454

      

Vlottende activa

     

Overige vorderingen

41

33

 

29

 

Vorderingen op groepsondernemingen

41

1.468

 

1.273

 

Liquide middelen

42

619

 

292

 

Totaal vlottende activa

  

2.120

 

1.594

      

Activa aangehouden voor verkoop

  

-

 

3

      

Totaal activa

  

7.830

 

7.051

      

Eigen vermogen en verplichtingen

     

Eigen vermogen

43

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening1

 

495

 

495

 

Hedge reserve1

 

-2

 

-2

 

Overige reserves

 

2.380

 

2.256

 

Resultaat boekjaar

 

242

 

224

 

Totaal eigen vermogen

  

4.470

 

4.328

      

Verplichtingen

     

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

44

2.626

 

2.474

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

45

88

 

28

 

Voorzieningen2

46

34

 

30

 

Totaal langlopende verplichtingen

  

2.748

 

2.532

      

Kortlopende verplichtingen

     

Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva

47

595

 

176

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

45

17

 

15

 

Derivaten

48

-

 

-

 

Totaal kortlopende verplichtingen

  

612

 

191

      

Totaal verplichtingen

  

3.360

 

2.723

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

7.830

 

7.051

  • 1 De hedgereserve en de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening zijn niet voor dividenduitkering beschikbaar.
  • 2 Ten behoeve van de vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers 2020 aangepast.