Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2021

2020

Netto-omzet1

 

-

 

-

 

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

 

37

 

41

 

Overige bedrijfsopbrengsten1

 

326

 

297

 

Totaal bedrijfsopbrengsten

50

 

363

 

338

      

Bedrijfskosten

     

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

51

-70

 

-60

 

Lonen en salarissen

52

-117

 

-106

 

Sociale lasten

52

-11

 

-9

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

53

-78

 

-72

 

Overige bedrijfskosten

54

-95

 

-94

 

Totaal bedrijfslasten

  

-371

 

-341

      

Bedrijfsresultaat

  

-8

 

-3

      

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

55

 

66

 

75

Rentelasten en soortgelijke kosten

56

 

-40

 

-40

Resultaat voor belastingen

  

18

 

32

      

Belastingen

57

 

-3

 

-8

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

58

 

227

 

200

      

Resultaat na belastingen

  

242

 

224

  • 1 Ten behoeve van de vergelijkingsdoeleinden zijn de vergelijkende cijfers 2020 aangepast.