Geconsolideerde balans

€ miljoen

Noot

2021

2020

Activa

     

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

3

8.501

 

7.958

 

Gebruiksrecht vaste activa

3

120

 

66

 

Immateriële vaste activa

4

320

 

343

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

5

17

 

6

 

Beleggingen in obligaties

6

-

 

147

 

Overige financiële activa

7

60

 

66

 

Latente belastingvorderingen

17

149

 

159

 

Totaal vaste activa

  

9.167

 

8.745

      

Vlottende activa

     

Voorraden

9

63

 

69

 

Handels- en overige vorderingen

10

339

 

307

 

Liquide middelen

11

624

 

298

 

Totaal vlottende activa

  

1.026

 

674

      

Activa aangehouden voor verkoop

33

 

16

 

3

      

Totaal activa

  

10.209

 

9.422

      

Eigen vermogen en verplichtingen

     

Eigen vermogen

12

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

495

 

495

 

Hedge reserve

 

-2

 

-2

 

Overige reserves

 

2.380

 

2.256

 

Resultaat boekjaar

 

242

 

224

 

Totaal eigen vermogen

  

4.470

 

4.328

      

Verplichtingen

     

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

13

2.630

 

2.479

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

19

102

 

199

 

Vooruitontvangen opbrengsten

14

1.906

 

1.837

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

28

 

29

 

Latente belastingverplichtingen

17

-

 

1

 

Overige voorzieningen

16

28

 

30

 

Totaal langlopende verplichtingen

  

4.694

 

4.575

      

Kortlopende verplichtingen

     

Handelsschulden en overige te betalen posten

18

152

 

145

 

Belastingverplichtingen

 

92

 

88

 

Rentedragende verplichtingen

13

481

 

8

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

19

21

 

18

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

38

 

36

 

Overlopende passiva

8, 18

252

 

224

 

Totaal kortlopende verplichtingen

  

1.036

 

519

      

Totaal verplichtingen

  

5.730

 

5.094

      

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

  

9

 

-

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

10.209

 

9.422