Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

Noot

2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

    

Resultaat na belastingen

  

242

 

224

Aanpassingen voor:

     

- financiële baten en lasten

27, 28

 

45

 

41

- belastingen

29

 

72

 

55

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en minderheidsbelang derden

5

 

-5

 

-1

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

 

422

 

388

- betaalde earn out inzake verkoop 450connect

  

-24

 

-

Veranderingen in werkkapitaal:

     

- voorraden

 

6

 

-9

 

- handels- en overige vorderingen

 

-33

 

21

 

- handelsschulden en overlopende passiva

 

46

 

1

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

  

19

 

13

      

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

  

-6

 

2

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

765

 

722

      

Betaalde rente

  

-37

 

-38

Ontvangen rente

  

-

 

-

Ontvangen dividend deelnemingen

  

1

 

1

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

  

-65

 

-51

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

664

 

634

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

    

Investeringen in materiële vaste activa

3

-1.014

 

-890

 

Bijdrage investeringen van derden

14

149

 

175

 

Aankoop deelnemingen

1

-3

 

-60

 

Verkoop deelnemingen

22

30

 

-

 

Aflossing obligaties1

6

198

 

-

 

Aflossing op verstrekte kortlopende leningen1

13

1

 

6

 
      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-639

 

-769

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

    

Afgeloste ECP-financiering

13

-

 

-289

 

Aangetrokken ECP-financiering

13

2

 

-

 

Aangetrokken langlopende leningen

13

599

 

847

 

Afgeloste langlopende leningen

14

-48

 

-134

 

Ontvangen waarborgsommen

13

72

 

-

 

Afgeloste leaseverplichtingen

19

-222

 

-22

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-8

 

-8

 

Betaald dividend

 

-94

 

-114

 
      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

301

 

280

      

Nettokasstroom

  

326

 

145

      

Liquide middelen per 1 januari

  

298

 

153

Nettokasstroom

  

326

 

145

      

Liquide middelen per 31 december

  

624

 

298

  • 1 Voor vergelijkingsdoeleinden gerubriceerd van de kasstroom uit financieringsactiviteiten naar de kasstroom uit investeringsactiviteiten.