Noot 37 Materiële vaste activa en gebruiksrecht vaste activa

Materiële vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Activa in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2020

    

Aanschafwaarde

198

472

19

689

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-71

-370

-

-441

     

Boekwaarde per 1 januari 2020

127

102

19

248

     

Mutaties 2020

    

Investeringen

1

7

51

59

Desinvesteringen

-7

-1

-

-8

Afschrijvingen

-5

-50

-

-55

Herrubriceringen en overige mutaties

3

56

-59

-

Interne overdrachten

-

-12

-

-12

Totaal

-8

-

-8

-16

     

Stand per 31 december 2020

    

Aanschafwaarde

177

501

11

689

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-58

-399

-

-457

     

Boekwaarde per 31 december 2020

119

102

11

232

     

Mutaties 2021

    

Investeringen

-

8

39

47

Desinvesteringen

-3

-2

-

-5

Afschrijvingen

-5

-51

-

-56

Herrubriceringen en overige mutaties

3

25

-28

-

Herrubricering naar activa aangehouden voor de verkoop

2

-

-

2

Totaal

-3

-20

11

-12

     

Stand per 31 december 2021

    

Aanschafwaarde

168

519

22

709

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-52

-437

-

-489

     

Boekwaarde per 31 december 2021

116

82

22

220

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 47 miljoen (2020: € 53 miljoen). Deze hebben met name betrekking op de investeringen in hard- en software.

Desinvesteringen

De desinvesteringen betreffen met name de buitengebruikstelling van IT-middelen.

Gebruiksrecht vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Totaal

Stand per 1 januari 2020

   

Aanschafwaarde

6

58

64

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-2

-14

-16

    

Boekwaarde per 1 januari 2020

4

44

48

    

Mutaties 2020

   

Investeringen

-

16

16

Desinvesteringen

-

-1

-1

Afschrijvingen

-2

-14

-16

Herrubriceringen en overige mutaties

1

-

1

Interne overdrachten

-

-5

-5

Totaal

-1

-4

-5

    

Stand per 31 december 2020

   

Aanschafwaarde

7

67

74

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-4

-27

-31

    

Boekwaarde per 31 december 2020

3

40

43

    

Mutaties 2021

   

Investeringen

66

10

76

Desinvesteringen

-

-

-

Afschrijvingen

-4

-13

-17

Totaal

62

-3

59

    

Stand per 31 december 2021

   

Aanschafwaarde

73

77

150

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-8

-40

-48

    

Boekwaarde per 31 december 2021

65

37

102

Deze activa hebben betrekking op bedrijfspanden en leaseauto’s.