Noot 45 Verplichtingen uit hoofde van leases

De verplichtingen uit hoofde van leases zijn ultimo 2021 als volgt:

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2021

    

Toekomstige op de balans opgenomen leaseverplichtingen

17

42

49

108

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

-

-1

-2

-3

     

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

17

41

47

105

     

Stand per 31 december 2020

    

Toekomstige op de balans opgenomen leaseverplichtingen

14

27

2

43

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

1

-1

-

-

     

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

15

26

2

43

Dit betreft verplichtingen uit hoofde van leases inzake bedrijfspanden en bedrijfsauto’s.

Naast bovenstaande leaseverplichtingen zijn er ultimo 2021 nog niet aangevangen leaseverplichtingen voor een niet verdisconteerd bedrag van € 3 miljoen waaraan Alliander zich heeft verbonden. Dit betreft leaseauto's. Ultimo 2020 was dit bedrag € 71 miljoen en betrof het panden en leaseauto’s.