Noot 2 Gesegmenteerde informatie

Alliander onderscheidt over 2021 de volgende te rapporteren segmenten:

  • Netbeheerder Liander;

  • Overig.

Deze indeling heeft plaatsgevonden op basis van de interne rapportagestructuur, in het bijzonder de interne geconsolideerde en gesegmenteerde maandrapportage, het jaarplan en het business plan.

Netbeheerder Liander vormt het grootste bedrijf binnen de Alliander-groep. Liander zorgt voor de aansluiting en het transport van gas en elektriciteit in Gelderland en in delen van Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Zuid-Holland en is met ruim 85% van de omzet het grootste bedrijfsonderdeel van Alliander.

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Qirion, Stam, Alliander AG, nieuwe activiteiten, de staven en de service-units. Qirion levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren, zowel voor Liander als voor derden. Alliander AG verricht activiteiten op het gebied van netbeheer en openbare (stads)verlichting in Duitsland. Stam (verkocht op 10 januari 2022) is een middelgroot aannemingsbedrijf in Noord-Holland en voert werkzaamheden uit op het gebied van netaanleg en -onderhoud. Deze werkzaamheden vinden plaats in opdracht van derden als ook in opdracht van Liander. Bij de (nieuwe) activiteiten wordt er onder meer gericht geïnvesteerd in elektrische mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam wonen. De stafdiensten en service-units bestaan onder meer uit Shared Services en IT die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van onder andere Liander. Deze activiteiten kunnen worden samengevoegd in één segment, omdat ze niet aan de kwantitatieve criteria voldoen om zelfstandig als segment te kwalificeren.

Met uitzondering van staf- en service-units vertonen de overige operationele segmenten vergelijkbare economische kenmerken naar de aard van de producten en diensten en de aard van de productieprocessen, te weten: levering, aanleg, beheer en onderhoud van energiegerelateerde producten en diensten. Andere economische kenmerken in de zin van cliënten en distributiekanalen zijn gelet op de omvang van deze overige operationele segmenten niet relevant voor het onderscheiden van te rapporteren segmenten. Omdat verder geen van de overige operationele segmenten voldoet aan kwantitatieve criteria om als zelfstandig te rapporteren segment te kwalificeren, zijn deze operationele segmenten geaggregeerd tot het segment Overig.

Rapportage

Alliander stelt periodiek een managementrapportage op ten behoeve van de Raad van Bestuur en per kwartaal voor de Raad van Commissarissen. Deze rapportages worden zowel voor de balans als voor de winst-en-verliesrekening met dezelfde waarderingsgrondslagen en rubricering opgesteld als de financiële informatie in de jaarrekening. De Raad van Bestuur beoordeelt de bedrijfsresultaten aan de hand van deze rapportages. De financiële rapportages betreffen met name de geconsolideerde en de segmentinformatie over de operationele kosten. Daarnaast is het bedrijfsresultaat opgenomen op vergelijkbare basis, dat wil zeggen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties. Het bedrijfsresultaat is de resultante van de totale opbrengsten verminderd met de totale kosten.

Onderstaand staat een overzicht van de primaire segmentatie weergegeven. In dit overzicht is tevens de aansluiting met de gerapporteerde cijfers weergegeven.

Toelichting

De externe opbrengsten van Liander bestaan voor het merendeel uit de opbrengst van de transport-, aansluit- en meetdienst. In het segment Overig betreffen de externe opbrengsten vooral de verrichte dienstverlening door Qirion, Telecom activiteiten, nieuwe activiteiten en Stam en de opbrengsten van netbeheeractiviteiten in Duitsland. De eliminaties zijn het gevolg van de interne dienstverlening van de stafdiensten, service-units (zoals IT en Shared Services) en Stam aan Liander. Deze interne leveringen worden tegen kostprijs geleverd.

Primaire segmentatie

€ miljoen

Netbeheerder Liander

Overig

Eliminaties

Totaal

Herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten

Gerapporteerd

Winst-en-verliesrekening

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Bedrijfsopbrengsten

            

Externe opbrengsten

1.935

1.835

229

220

-

-

2.164

2.055

17

-

2.181

2.055

Interne opbrengsten

5

7

399

361

-404

-368

-

-

-

-

-

-

             

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.940

1.842

628

581

-404

-368

2.164

2.055

17

-

2.181

2.055

             

Bedrijfskosten

            

Kosten van inkoop energie, grond- en hulpstoffen

673

627

108

96

-158

-162

623

561

-

-

623

561

Operationele kosten

764

730

483

446

-246

-206

1.001

970

10

19

1.011

989

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

384

353

111

108

-

-

495

461

3

-

498

461

Geactiveerde productie

-220

-191

-85

-84

-

-

-305

-275

-

-

-305

-275

             

Totaal bedrijfskosten

1.601

1.519

617

566

-404

-368

1.814

1.717

13

19

1.827

1.736

             

Bedrijfsresultaat

339

323

11

15

-

-

350

338

4

-19

354

319

             

Financiële baten

50

10

61

85

-60

-67

51

28

11

-

62

28

Financiële lasten

-111

-78

-41

-58

60

67

-92

-69

-15

-

-107

-69

Aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

2

1

-3

-

-

-

-1

1

6

-

5

1

Belastingen

-69

-64

-9

-13

-

-

-78

-77

6

22

-72

-55

             

Resultaat na belastingen uit voortgezette activiteiten

211

192

19

29

-

-

230

221

12

3

242

224

             

Belang derden resultaat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

             

Resultaat na belasting

211

192

19

29

-

-

230

221

12

3

242

224

             

Gesegmenteerde activa en verplichtingen

            

Totaal activa

8.654

8.236

3.838

3.412

-2.283

-2.226

10.209

9.422

-

-

10.209

9.422

Niet-geconsolideerde deelnemingen

3

2

14

4

-

-

17

6

-

-

17

6

Niet-geconsolideerde joint ventures

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Verplichtingen (lang- en kortlopend)

6.158

5.803

3.463

2.862

-3.891

-3.571

5.730

5.094

-1

-

5.729

5.094

             

Overige gesegmenteerde gegevens

            

Investeringen in materiële vaste activa

935

796

79

94

-

-

1.014

890

-

-

1.014

890

Aantal eigen medewerkers ultimo boekjaar

2.956

3.070

3.035

2.824

-

-

5.991

5.894

-

-

5.991

5.894

Het resultaat na belastingen in 2021 is evenals het resultaat na belastingen over 2020 vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.

Herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten

In 2021 zijn er enkel bijzondere posten opgenomen in de kolom 'herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten'. De gedeeltelijke verkoop van ons belang in 450connect GmbH heeft in 2021 een positief effect op de bedrijfsopbrengsten van € 17 miljoen.

De bijzondere last bij de operationele kosten heeft betrekking op de gedeeltelijk verkoop van 450connect (€ 10 miljoen) en een vrijval op de voorziening voor een verlieslatende contract in Duitsland (€ -5 miljoen). Daarnaast waren er in 2021 € 5 miljoen kosten ten behoeve van organisatieaanpassingen. In 2020 bedroeg de last € 19 miljoen bestaande uit organisatieaanpassingen van € 9 miljoen en de voorziening voor een verlieslatend onderhoudscontract in een van de bedrijfsonderdelen € 10 miljoen.

De verkoop van 450connect heeft in 2021 geleid tot een bijzondere afschrijving van € 3 miljoen.

De bijzondere last over 2021 van € 4 miljoen heeft betrekking op de vroegtijdige beëindiging van een tweetal CBL-transacties. In 2020 was de bijzondere last nihil.

De bate in 2021 is het gevolg van de impact van voornoemde bijzondere items op de vennootschapsbelasting (€ 1 miljoen, 2020: bate van € 3 miljoen) en het aangekondigde tariefsverhoging voor de vennootschapsbelasting. Als gevolg hiervan heeft een herwaardering van de belastinglatenties plaatsgevonden, wat leidt tot een bate van € 5 miljoen. In 2020 was eveneens sprake van een bate als gevolg van een herwaardering van de belastinglatenties met een bate van € 19 miljoen tot gevolg.

Gesegmenteerde activa

De bedragen in de kolom eliminaties bij totaal activa betreffen met name de eliminaties van de deelnemingen van Alliander. De eliminaties bij de post verplichtingen hebben betrekking op de rekening-courant verhoudingen tussen de dochterondernemingen en Alliander. Binnen de Alliander-groep is sprake van concernfinanciering, waarbij de externe verhoudingen op centraal niveau worden verantwoord. Alle dochterondernemingen hebben een rekening-courant verhouding met Alliander. Er zijn geen niet-gealloceerde activa en passiva.

Productsegmentatie

Ingevolge IFRS 15 is in onderstaand overzicht de splitsing van de netto-omzet categorieën naar producten vermeld (productsegmentatie).

€ miljoen

Segmentatie naar producten geconsolideerde netto-omzet

 

Totaal

TAD Elektriciteit

Transportdienst Gas

Aansluitdienst Gas

Meetdienst KVB Elektriciteit1

Meetdienst KVB Gas1

Overige activiteiten

Netto-omzet 2021

2.120

1.268

340

113

99

59

241

Netto-omzet 2020

2.009

1.155

332

109

98

59

256

  • 1 Alliander had in de 2020 cijfers voor € 28 miljoen (€20 miljoen voor elektriciteit en € 8 miljoen voor gas) aan omzet meetdienst grootverbruik opgenomen. Vanaf 2021 neemt Alliander in deze kolom alleen de omzet meetdienst kleinverbruik op. De vergelijkende cijfers zijn eveneens aangepast.

De netto-omzet over 2021 bedraagt € 2.120 miljoen (2020: € 2.009 miljoen), de overige baten zijn € 61 miljoen (2020: € 46 miljoen).

Opgeteld bedragen de externe opbrengsten € 2.181 miljoen (2020: € 2.055 miljoen).

Seizoensinvloeden

Het resultaat van Alliander wordt niet in materiële zin beïnvloed door seizoensinvloeden.

Geografische segmentatie

 

Externe opbrengsten

Materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

Niet-geconsolideerde deelnemingen en joint ventures

€ miljoen

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Nederland

2.108

2.001

8.445

7.907

320

320

7

6

Buitenland

73

54

55

53

-

23

10

-

         

Totaal

2.181

2.055

8.500

7.960

320

343

17

6

De categorie buitenland heeft volledig betrekking op de activiteiten in Duitsland.