Noot 5 Investeringen in deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaal

€ miljoen

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Boekwaarde per 1 januari

1

1

5

5

6

6

       

Mutaties

      

Overdracht van groepsmaatschappijen

-

-

3

-

3

-

Herwaardering belang

-

-

9

-

9

-

Investeringen

-

-

3

-

3

-

Aandeel in resultaat

1

-

-3

1

-2

1

Dividend en overige mutaties

-

-

-2

-1

-2

-1

Totaal

1

-

10

-

11

-

       

Boekwaarde per 31 december

2

1

15

5

17

6

De overdracht groepsmaatschappijen in 2021 (€ 3 miljoen) heeft betrekking op de verkoop van 75% van de aandelen in 450connect. De herwaardering van het resterende belang (€ 9 miljoen) ten gunste van het resultaat niet -geconsolideerde deelnemingen heeft eveneens betrekking op 450connect.

De investeringen in 2021 hebben betrekking op agiostortingen, met name bij 450connect.

In 2020 bedraagt het aandeel in het resultaat van de joint ventures € 1 miljoen en is ook € 1 miljoen aan dividend ontvangen.

In een aantal deelnemingen heeft Alliander een belang van minder dan twintig procent. Zie ook het overzicht van 'Dochterondernemingen en overige deelnemingen' in het hoofdstuk 'Overige informatie'. Echter, gezien de zeggenschapsverhoudingen bij deze deelnemingen is vastgesteld dat er sprake is van invloed van betekenis en heeft rubricering van deze belangen onder de ‘Investeringen in deelnemingen’ plaatsgevonden.

Aandeel in resultaten uit deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaalresultaat

€ miljoen

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Aandeel in

      

Winst of verlies uit voortgezette activiteiten

1

-

-3

1

-2

1

Winst of verlies uit beëindigde activiteiten

-

-

-

-

-

-

Niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-

-

-

-

       

Totaalresultaat

1

-

-3

1

-2

1

Alliander heeft met deelnemingen en joint ventures overeenkomsten afgesloten ter verstrekking van financierings- en kredietfaciliteiten voor een totaalbedrag per ultimo 2021 van € 26 miljoen (2020: € 35 miljoen). Hiervan is per 31 december 2021 € 19 miljoen opgenomen (2020: € 23 miljoen). Daarnaast bestaat per eind 2021 in dit kader een verplichting van € 0,2 miljoen uit hoofde van rekening-courant faciliteiten (2020: vordering van € 1 miljoen).