Noot 6 Beleggingen in obligaties

€ miljoen

Beleggingen in obligaties

Boekwaarde per 1 januari 2020

160

  

Mutaties 2020

 

Valuta-omrekeningsverschillen

-13

Mutatie voorziening kredietrisico

-

Totaal

-13

  

Boekwaarde per 31 december 2020

147

  

Mutaties 2021

 

Valuta-omrekeningsverschillen

9

Desinvesteringen

-156

Totaal

-147

  

Boekwaarde per 31 december 2021

-

De post beleggingen in obligaties ultimo 2021 is nihil (2020: € 147 miljoen). De post bestond uit beleggingen in schuldpapier van een grote internationale onderneming die dienden ter dekking van verplichtingen uit hoofde van twee CBL-contracten. Deze beleggingen zijn in 2021 verkocht in verband met de afkoop van de gerelateerde leaseverplichtingen. Zie de toelichting in noot [3].