Noot 8 Derivaten

 

Vlottende activa

Vaste activa

Kortlopende verplichtingen

Langlopende verplichtingen

€ miljoen

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Vreemde-valutacontracten

-

-

-

-

-

-

-

-

         

Boekwaarde per 31 december

-

-

-

-

-

-

-

-

Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde.

In 2021 is vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ de eerder dat jaar aangetrokken financiering in vreemde valuta afgelost. Om valutarisico te voorkomen zijn de vreemde valuta middels FX-swaps direct omgezet in euro’s. Met de aflossing van de financiering zijn ook de valutacontracten afgewikkeld.

In 2021 zijn twee CBL-transacties met bijbehorende beleggingen in vreemde valuta afgekocht. Om het renterisico op deze afkoop af te dekken zijn renteswaps afgesloten. Met de afkoop van deze CBL-transacties met de bijbehorende beleggingen zijn ook de renteswaps afgewikkeld.

Per ultimo 2021 is de waarde nihil (2020: nihil).