Noot 10 Handelsvorderingen en overige vorderingen

€ miljoen

2021

2020

Debiteuren, reguliere verkopen

76

 

68

 

Bijzondere waardeverminderingen van debiteuren

-8

 

-10

 

Handelsvorderingen

 

68

 

58

     

Vennootschapsbelasting

 

17

 

12

Overige vorderingen

 

25

 

44

Kortlopende financiële activa

 

6

 

-

Overlopende activa

 

223

 

193

     

Boekwaarde per 31 december

 

339

 

307

Ultimo boekjaar bedragen de bijzondere waardeverminderingen van debiteuren € 8 miljoen (2020: € 10 miljoen). De last in de winst- en verliesrekening over 2021 inzake waardevermindering van debiteuren bedraagt € 2 miljoen (2020: € 3 miljoen). Voor een verdere toelichting hierop wordt verwezen naar het onderdeel kredietrisico van noot [34].

De post kortlopende financiële activa betreft het kortlopend deel van de langlopende vorderingen. Dit betreft een vordering op de gemeente Amsterdam inzake locatie Spaklerweg. Zie noot [7].

In de overige vorderingen is inbegrepen een vordering van € 8 miljoen (2020: € 7 miljoen) op minderheidsdeelnemingen.