Noot 11 Liquide middelen

€ miljoen

2021

2020

Banktegoeden

44

78

Kasgeldleningen

580

220

   

Boekwaarde per 31 december

624

298

Het effectieve interestpercentage op liquide middelen varieert van -1,03% tot -0,26% (2020: -0,68% tot -0,17%). De liquide middelen worden nagenoeg geheel in euro’s aangehouden. Er zijn in 2021 gelden in liquide middelen inbegrepen waarover Alliander niet de vrije beschikking heeft. Het betreft een geblokkeerde bankrekening van € 1 miljoen (2020: € 1 miljoen).