Noot 13 Rentedragende verplichtingen

De mutaties nieuwe leningen en aflossingen gedurende het jaar hebben geleid tot kasstromen; de valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties hebben niet geleid tot kasstromen in het jaar.

De boekwaarde van de lang- en kortlopende rentedragende verplichtingen is als volgt:

€ miljoen

2021

2020

Boekwaarde per 1 januari

2.487

2.062

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

599

722

Aflossingen

-48

-297

Valuta-omrekeningsverschillen

1

-

Ontvangen waarborgsommen

72

-

Totaal

624

425

   

Boekwaarde per 31 december

3.111

2.487

Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Achtergestelde leningen

2,2%

8,4%

8

7

599

50

Onderhandse en groenleningen

1,1%

1,1%

1

1

436

436

Euro Medium Term Notes

1,4%

1,4%

400

-

1.592

1.990

Euro Commercial Paper

0,0%

0,0%

-

-

-

-

Overig

0,0%

0,0%

72

-

3

3

       

Boekwaarde per 31 december

  

481

8

2.630

2.479

De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2021 € 481 miljoen (2020: € 8 miljoen), bestaan uit het kortlopende deel van de langlopende schulden (€ 409 miljoen) en ontvangen rentedragende waarborgsommen (€ 72 miljoen).

De achtergestelde leningen hebben een rentevoet van 9%. Deze leningen zijn ten opzichte van andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Op 15 december 2021 heeft Alliander een converteerbare achtergestelde aandeelhouderslening afgesloten voor een bedrag van € 600 miljoen. De rechtstreekse kosten bedragen € 1 miljoen, waardoor een balanswaarde resteert van € 599 miljoen. De lening heeft een looptijd van 60 jaar en een rente van 2,075%. Alliander heeft onder bepaalde voorwaarden het recht de lening deels of geheel om te zetten in het eigen vermogen tegen een nog vast te stellen conversieratio.

Eind 2021 staat in het kader van het ECP-programma geen bedrag open (2020: nihil).

Onder de overige kortlopende rentedragende verplichtingen zijn de ontvangen waarborgsommen opgenomen. Voor een nadere toelichting zie noot [34].

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2021

2020

Minder dan 1 jaar

481

8

Tussen 1 en 2 jaar

125

408

Tussen 2 en 3 jaar

400

125

Tussen 3 en 4 jaar

9

400

Tussen 4 en 5 jaar

299

9

Meer dan 5 jaar

1.797

1.537

   

Boekwaarde per 31 december

3.111

2.487