Noot 17 Latente belastingen

De post latente belastingvorderingen is als volgt opgebouwd:

Latente belastingvorderingen

€ miljoen

2021

2020

Verschil in waardering materiële vaste activa

148

155

Overig

1

4

   

Boekwaarde per 31 december

149

159

Deze post van € 149 miljoen bestaat uit de waardering van de tijdelijke verschillen in boekhoudkundige en fiscale waardering van de materiële vaste activa en overige balansposten, waaronder beleggingen en voorzieningen.

De post latente belastingvorderingen inzake materiële vaste activa van € 148 miljoen (2020: € 155 miljoen) heeft betrekking op verschillen tussen de boekwaarden in de jaarrekening enerzijds en de fiscale boekwaarden anderzijds. Alliander is belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting per 1 januari 1998. De met de fiscus overeengekomen boekwaarden voor de materiële vaste activa per 1 januari 1998 hebben een afschrijvingsperiode tot maximaal 2030. Realisatie van het tijdelijk verschil dat op deze activa betrekking heeft, spreidt zich dan ook uit tot aan deze datum. Daarnaast heeft de post latente belastingen MVA betrekking op de fiscaal geactiveerde algemene kostentoeslag, de gevolgen van de invoering in 2005 van IFRS en de in het verleden fiscaal toegepaste regeling willekeurige afschrijving.

Het overige gedeelte van de latente belastingvordering van € 1 miljoen bestaat uit de verschillen in  de commerciële en fiscale waardering van voorzieningen en overige effecten en beleggingen.

Ultimo 2021 bestaat er een totale niet-gewaardeerde latente belastingvordering van € 19 miljoen (ultimo 2020 € 24 miljoen). Deze bestaat uit:

  • Fiscaal compensabele verliezen van onze activiteiten in Duitsland: € 17 miljoen (2020: € 17 miljoen), welke als gevolg van de verwachte resultaatontwikkelingen bij de Duitse entiteiten op middellange termijn niet zijn gewaardeerd;

  • Een bedrag ad € 2 miljoen (2020: € 2 miljoen) die betrekking heeft op een in 2018 verworven Nederlandse dochtermaatschappij.

Brutomutatie in de latente belastingvorderingen

€ miljoen

Materiële vaste activa

Overig

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2020

161

4

165

    

Mutaties 2020

   

Realisatie tijdelijke verschillen

-16

-1

-17

Nieuwe consolidaties

-9

-

-9

Wijziging tarief vennootschapsbelasting

19

-

19

Totaal

-6

-1

-7

    

Boekwaarde per 31 december 2020

155

3

158

    

Mutaties 2021

   

Realisatie tijdelijke verschillen

-12

-2

-14

Nieuwe consolidaties

-

-

-

Wijziging tarief vennootschapsbelasting

5

-

5

Totaal

-7

-2

-9

    

Boekwaarde per 31 december 2021

148

1

149

De afname in 2021 van de latente belastingvordering met € 9 miljoen bestaat uit een realisatie van tijdelijke verschillen inclusief de wijziging van het tarief van de vennootschapsbelasting. De realisatie van tijdelijke verschillen die is opgenomen in de winsten-verliesrekening, bedraagt een last van € 14 miljoen. De post wijziging tarief vennootschapsbelasting houdt verband met de aanpassing van het huidige Nederlandse belastingtarief van 25% naar 25,8%. Het effect is een verhoging van de latente belastingvordering van € 5 miljoen en een bate in de winst-en-verliesrekening.