Noot 18 Handelsschulden en overige te betalen posten

€ miljoen

2021

2020

Handelsschulden

90

82

Vooruitfacturaties op onderhanden werk

6

4

Overige schulden

56

59

   

Boekwaarde per 31 december

152

145

In de overige schulden is inbegrepen een schuld aan een minderheidsdeelneming van € 23 miljoen (2020: € 16 miljoen).

Overlopende passiva

De overlopende passiva (2021: € 252 miljoen, 2020: € 224 miljoen) bestaan onder andere uit nog te betalen precariobelasting (2021: € 70 miljoen, 2020: € 84 miljoen), nog te ontvangen facturen voor onder meer uitbesteed werk (2021: € 105 miljoen, 2020: € 82 miljoen) en anticipaties inzake inkoop netverliezen en transport (2021: € 50 miljoen, 2020: € 22miljoen).