Noot 19 Leases

Vorderingen uit hoofde van financiële leases

De vorderingen uit hoofde van financiële leases zijn ultimo 2021 als volgt:

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen 1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2021

    

Toekomstige invorderbare minimale leasebetalingen

-

2

-

2

Onverdiende financieringsbaten

-

-

-

-

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-

2

-

2

     

Stand per 31 december 2020

    

Toekomstige invorderbare minimale leasebetalingen

1

3

2

6

Onverdiende financieringsbaten

-

-1

-

-1

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

1

2

2

5

De vordering ultimo 2021 betreft de verhuur van transformatoren en batterijen. De vordering ultimo 2020 heeft voor € 3 miljoen betrekking op een warmtetransportleiding. Het resterende bedrag betreft de verhuur van transformatoren.

Niet uit de balans blijkende vorderingen uit hoofde van operationele leases

De niet uit de balans blijkende totale, toekomstige, minimale leaseontvangsten uit hoofde van niet-opzegbare operationele leases zijn als volgt:

€ miljoen

2021

2020

Binnen 1 jaar

25

25

Tussen 1 en 2 jaar

25

24

Tussen 2 en 3 jaar

25

24

Tussen 3 en 4 jaar

21

24

Tussen 4 en 5 jaar

16

20

Meer dan 5 jaar

76

71

   

Totaal per 31 december

188

188

De operationele leases hebben ultimo 2021 met name betrekking op de verhuur van transformatoren en de verhuur van een tweetal warmtenetten aan Vattenfall Warmte N.V., onderdeel van Vattenfall N.V.

Verplichtingen uit hoofde van leases

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2021

    

Toekomstige leasebetalingen van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

21

48

57

126

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

-

-1

-2

-3

     

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

21

47

55

123

     

Stand per 31 december 2020

    

Toekomstige leasebetalingen van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

28

115

136

279

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

-10

-41

-11

-62

     

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

18

74

125

217

Alliander heeft verplichtingen uit hoofde van leases inzake gebouwen, ruimtes, telecommunicatieverbindingen en bedrijfsauto’s.

Daarnaast zijn hier in 2020 verplichtingen betreffende twee CBL-transacties opgenomen. Deze zijn in 2021 vroegtijdig beëindigd waardoor de verplichtingen in 2021 lager zijn.

Naast bovenstaande leaseverplichtingen zijn er ultimo 2021 nog niet aangevangen leaseverplichtingen voor een niet verdisconteerd bedrag van € 5 miljoen waaraan Alliander zich heeft verbonden. Dit betreft met name panden en leaseauto's. Ultimo 2020 was dit bedrag € 71 miljoen.