Noot 24 Personeelskosten

€ miljoen

2021

2020

Salarissen

 

409

 

386

Sociale lasten

 

50

 

47

Pensioenlasten:

    

- afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers
die als toegezegde-bijdrageregeling worden behandeld

 

60

 

54

Ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten

 

5

 

9

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

 

7

 

9

Overige personeelskosten

 

18

 

18

Extern personeel

 

129

 

123

     

Totaal

 

678

 

646

De personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen luiden als volgt:

Personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen

€ miljoen

Premies collectieve regelingen

Ontslag-/ reorganisatie-kosten

Overige langetermijn-personeels-beloningen

Totaal

2020

    

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

54

-

-

54

Dotatie voorziening

-

15

9

24

Vrijval voorziening

-

-6

-

-6

     

Totaal 2020

54

9

9

72

     

2021

    

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

60

-

-

60

Dotatie voorziening

-

10

7

17

Vrijval voorziening

-

-5

-

-5

     

Totaal 2021

60

5

7

72

Een toelichting op de reorganisatiekosten is opgenomen onder noot [15] voorzieningen personeelsbeloningen. Voor de nadere toelichting op de overige langetermijnpersoneelsbeloningen wordt verwezen naar de toelichting opgenomen onder noot [15]. De externe personeelskosten bedragen € 129 miljoen (2020: € 123 miljoen) en betreffen inhuur van derden ten behoeve van projecten en openstaande vacatures. Het aantal medewerkers in dienst, gebaseerd op een 38-urige werkweek (fte), was: 5.991.

Medewerkers in dienst (fte)

 

2021

2020

Werkzaam bij voortgezette bedrijfsactiviteiten

  

- gemiddeld voor het jaar

5.936

5.786

- per 31 december

5.991

5.881

- aantal medewerkers buiten Nederland

144

188

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt de WNTnorm vastgesteld in een ministeriële regeling.

Rapportage WNT

De WNT is niet van toepassing op Alliander, maar wel op de netbeheerder Liander N.V. De WNT verplicht te rapporteren over de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen. In het jaarbericht van de netbeheerder, dat in het tweede kwartaal van 2022 zal worden gepubliceerd, wordt verslag gedaan over de WNT-vereisten.

Bestuurdersbeloningen

Het Remuneratierapport omvat het beloningsbeleid, de uitvoering van het beloningsbeleid en de beloning van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen (key management). Het Remuneratierapport is opgenomen in het hoofdstuk ‘Corporate Governance’ van ons jaarverslag 2021. In onderstaande tabellen zijn de beloningen van de Raad van Bestuur vermeld.

Overzicht totaal bruto inkomen ten laste van het boekjaar

 

Vast salaris

€ duizend

2021

2020

M.J. Otto1

230

136

W.Th. Bien

236

225

M.I. Visser2

237

151

F.D. Schut

235

224

I.D. Thijssen3

-

97

   

Totaal

938

833

 • 1 Voorzitter van de Raad van Bestuur per 20 mei 2020.
 • 2 Lid van de Raad van Bestuur per 1 mei 2020.
 • 3 Uit dienst per 1 juni 2020.

Het vaste salaris betreft de werkelijke uitbetaling per jaar, zonder reserveringen voor andere beloningsvormen.

Overzicht pensioenpremies

€ duizend

2021

2020

M.J. Otto1

26

19

W.Th. Bien

26

24

M.I. Visser2

26

21

F.D. Schut

26

24

I.D. Thijssen3

-

10

   

Totaal

104

98

 • 1 Voorzitter van de Raad van Bestuur per 20 mei 2020.
 • 2 Lid van de Raad van Bestuur per 1 mei 2020.
 • 3 Uit dienst per 1 juni 2020.

Sociale lasten en overige beloningselementen

€ duizend

2021

2020

M.J. Otto1

15

9

W.Th. Bien

14

14

M.I. Visser2

15

10

F.D. Schut

15

14

I.D. Thijssen3

-

20

   

Totaal

59

67

 • 1 Voorzitter van de Raad van Bestuur per 20 mei 2020.
 • 2 Lid van de Raad van Bestuur per 1 mei 2020.
 • 3 Uit dienst per 1 juni 2020.

Naast de normaal voor de vennootschap geldende sociale lasten en premies hebben de leden van de Raad van Bestuur aanspraak op een werkgeversbijdrage in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering, premies in het kader van het individuele keuze budget en een door de onderneming ter beschikking gestelde auto.

Beloning Raad van Commissarissen

€ duizend

2021

2020

A. Jorritsma-Lebbink, voorzitter

31,4

30,2

B. Roetert

20,9

20,1

T. Menssen

20,9

20,1

F. Eulderink

20,9

20,1

G.R. Penning1

19,1

-

A.P.M. van der Veer-Vergeer2

-

7,7

G.L.M. Hamers3

-

7,7

   

Totaal

113,2

105,9

 • 1 Met ingang van 1 februari 2021 benoemd. 
 • 2 Met ingang van 21 mei 2020 teruggetreden.
 • 3 Met ingang van 21 mei 2020 teruggetreden.