Noot 25 Overige bedrijfskosten

€ miljoen

2021

2020

Dotaties/vrijval voorzieningen

2

12

Huisvesting en transport

16

16

Huren, leasen en pachten

18

21

Stafdiensten en ICT

77

75

Precario en overige belastingen

160

163

Overig

60

56

   

Totaal

333

343

De overige bedrijfskosten bedragen in 2021 € 333 miljoen ten opzichte van € 343 miljoen in 2020. Deze lagere kosten komen met name door de vrijval van de voorzieningen van € 8 miljoen, welke onder meer betrekking heeft op een verlieslatend onderhoudscontract in één van de bedrijfsonderdelen.

Onder de huren, leasen en pachten is in 2021 een bedrag voor leases van korte duur opgenomen van € 2 miljoen en voor leases van lage waarde van € 0,2 miljoen. Deze bedragen zijn gelijk aan 2020. Het restant van de kosten betreft de servicekosten gerelateerd aan leasecontracten.

Accountantskosten

De accountantskosten zijn als volgt te specificeren:

€ miljoen

2021

2020

Aard van de werkzaamheden

  

onderzoek van jaarrekening en jaarverslag

0,8

0,8

andere assurancewerkzaamheden

0,2

0,2

   

Totaal

1,0

1,0

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort.

Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening(en) over het boekjaar 2020 en 2021.