Voorstel winstbestemming 2021

De Raad van Bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om een bedrag van € 140,4 miljoen toe te voegen aan de Overige reserves. Het overige deel van de winst, € 101,1 miljoen, staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit komt overeen met 45 procent van het resultaat na belastingen, exclusief bijzondere posten na belastingen die niet hebben geleid tot kasstromen in het boekjaar 2021. Gecorrigeerd voor de verrekening ingevolge artikel 15.1 van de overeenkomst inzake de converteerbare aandeelhouderslening met vaste rente. 

Het dividend over 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen met € 7,3 miljoen als gevolg van een hogere nettoresultaat in 2021.