Het profiel van Alliander

Alliander N.V. is een netwerkbedrijf dat bestaat uit een groep bedrijven met in totaal circa 7.300 medewerkers (7.200 fte) inclusief inhuur. De aandelen van Alliander N.V. worden gehouden door provincies en gemeenten. Alliander staat voor hoogwaardige kennis van het energienet. We investeren in de ontwikkeling van de energienetwerken en verkennen en realiseren innovatieve oplossingen. Met onze partners en aandeelhouders overleggen we over toekomstplannen en dragen we oplossingen aan voor complexe vraagstukken op het gebied van de energietransitie. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de keuzes die wij maken.

Onze rol in de energieketen

Netbeheerder Liander, onderdeel van Alliander, heeft de wettelijke taak de gas- en elektriciteitsnetwerken te beheren en te ontwikkelen. We staan 24/7 klaar om storingen te verhelpen. Energie die wij distribueren, komt onder meer uit energiecentrales, windparken, zonneparken en import via de landelijke elektriciteits- en gasnetten. Ook leveren steeds meer consumenten en bedrijven duurzame energie, die ze zelf produceren, terug aan onze energienetten. Hierdoor ontstaat een wisselwerking en verwevenheid tussen vraag en aanbod van energie. Liander werkt samen met veel partijen in de energiesector en organisaties die willen innoveren op het gebied van energie. De netbeheerder zorgt voor een juiste data-uitwisseling met onder andere leveranciers in de huidige energiemarkt, maar werkt ook samen met overheden rondom vraagstukken over de warmtetransitie. Als adviserende partij geven wij gemeenten, provincies en bedrijven inzichten die helpen bij de ontwikkeling van de energievoorziening. Wij laten de mogelijkheden van het energienet zien en geven inzicht in de maatschappelijke kosten die keuzes met zich meebrengen. Daarnaast helpen we organisaties bij innovaties met onze datadiensten en werken we samen aan ontwikkeling van de vraag- en aanbodgestuurde flexibele energiemarkt. Met de onderdelen van ons netwerkbedrijf faciliteren we markten met producten en diensten die bijdragen aan een toekomstbestendig energienet. We bouwen en onderhouden de infrastructuur en faciliteren vraag en aanbod van energie. We maken inzichtelijk wie, wanneer, waar en in welke hoeveelheid energie produceert of verbruikt. 

Hoe we georganiseerd zijn

Liander

Het is de wettelijke taak van Liander om de energievoorziening in ons verzorgingsgebied betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Liander staat 24/7 klaar om storingen te verhelpen, en ontwikkelt, ontwerpt en beheert het energienet. Ook deelt Liander kennis en kunde met klanten en overheden om zo samen te werken aan het best passende energienet voor iedereen in het gereguleerde domein.

Qirion

Qirion richt zich op het hoogspanningsdomein en ondersteunt steeds vaker bij het ontwikkelen van nieuwe netten. Qirion is expert in energienetten en hét kenniscentrum voor complexe energievraagstukken. Qirion ontwerpt, bouwt en onderhoudt energienetten. 

Kenter

Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement. Kenter plaatst onder meer meters, levert meetdata en geeft inzicht in energieverbruik met online (verbruiks)analyses. Kenter is ook verantwoordelijk voor de verkoop, realisatie en het beheer van middenspanningsinstallaties in het vrije domein. 

Firan

Firan ontwerpt, realiseert en beheert toekomstbestendige energie-infrastructuren voor warmte, koude, stoom, duurzame gassen, zonnestroom, windenergie en CO2. Samen met gemeenten, projectontwikkelaars, woningcoöperaties, energieproducenten en andere partners werkt Firan aan slimme energie-oplossingen voor gebouwen, gebieden en gemeenten.

Telecomcluster Alliander 

Alliander Telecom levert betrouwbare telecommunicatie voor de besturing en beveiliging van kritische infrastructuren (waaronder elektriciteits- en gasnetten). Telecommunicatie is van cruciaal belang, bijvoorbeeld voor het beveiligen, besturen en uitlezen van data van kritische netwerkelementen en communicatie met bedrijfsvoeringscentra. Utility Connect (waarvan de aandelen gehouden worden door Alliander en Stedin) biedt een draadloos datacommunicatienetwerk met optimale dekking en capaciteit voor de slimme meter en voor toepassingen van distributieautomatisering. TReNT levert glasvezeldiensten. 

ENTRNCE

Met ENTRNCE biedt Alliander marktfacilitering voor huidige en toekomstige, decentrale energiemarkten. Daarin spelen energiecommunities, aggregators, actieve afnemers (prosumers) en innovatieve energiedienstverleners de hoofdrol. ENTRNCE maakt voor deze partijen directe energie-uitwisseling mogelijk tussen opwekkers en verbruikers (peer2peer) met daarnaast volledige transparantie over de oorsprong en bestemming van energie. Daarmee bieden we decentrale markten keuzevrijheid en verlagen we toetredingsdrempels tot de energiemarkt.

Netbeheer Duitsland

Alliander AG is op kleine schaal in Duitsland actief. Alliander AG beheert enkele kleine elektriciteits- en gasnetten. Eind 2021 werd bekend dat eind 2022 de verkeersregelinstallatie (VRI)-activiteiten van Alliander AG worden overgedragen aan Grün Berlin GmbH.

Overige activiteiten

Meer over onze overige activiteiten is te lezen op www.alliander.com. Een compleet overzicht van onze deelnemingen is opgenomen in de paragraaf Dochterondernemingen en overige deelnemingen in de jaarrekening.

2021 in cijfers

Aantal klantaansluitingen

5,8 miljoen

5,8 miljoen in 2020

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

2,6

1,8 in 2020

Aantal eigen medewerkers

5.991 fte

5.881 fte in 2020

Uitvalduur elektriciteit

20,9 minuten

23,2 minuten in 2020

Uitvalduur gas

44 seconden

83 seconden in 2020

Netto CO2-uitstoot

115 kton

176 kton in 20201

Netto-omzet

2,1 € miljard

2,0 € miljard in 2020

Investeringen in materiële vaste activa

1.014 € miljoen

890 € miljoen in 2020

Balanstotaal

10,2 € miljard

9,4 € miljard in 2020

Resultaat

242 € miljoen

224 € miljoen in 2020

  • 1 Het resultaat van de netto CO2-uitstoot voor 2020 is herberekend volgens de meest recente emissiefactoren (2020).

Het werkgebied van Liander

Omvang netwerk elektriciteit

93.000 km

92.000 km in 2020

Omvang netwerk gas

42.000 km

42.000 km in 2020