Over dit verslag

Met het Alliander jaarverslag kijken we terug op onze activiteiten en resultaten in 2021. Uitgangspunten voor onze geïntegreerde verslaglegging zijn onze waarde voor de samenleving, de dialoog met onze stakeholders over materiële thema’s en transparantie. Het jaarverslag is gepubliceerd op 24 februari 2022.

Lange termijn waardecreatie als basis

Ons waardecreatiemodel vormt de leidraad van dit jaarverslag en maakt duidelijk hoe we omgaan met onze kapitalen en wat dat de maatschappij oplevert. In het eerste deel van het verslag gaan we in op onze rol in de energievoorziening en onze missie, strategie, trends en ontwikkelingen. In het tweede deel van het verslag rapporteren wij over onze activiteiten en de waarde die wij op de lange termijn creëren:

 1. Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

 2. Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement

 3. Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

 4. Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving

 5. Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

In het derde deel van het verslag rapporteren wij over de effecten van ons werk op de maatschappij en lichten we onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties toe. Ook geven we uitleg over onze governance.

Stakeholderdialoog

Dankzij de doorlopende dialoog met onze stakeholders houden we zicht op trends in de samenleving, de verwachtingen richting Alliander en hoe we samen kunnen optrekken zodat de energietransitie op tijd slaagt en betaalbaar blijft. Net als vorig jaar heeft een stakeholderpanel het verslag in een vroeg stadium meegelezen. Op 20 december 2021 hebben de leden hun bevindingen met ons gedeeld.

Materiële thema's 

Aan onze stakeholders vragen we over welke onderwerpen zij verantwoording willen zien in dit verslag. In 2021 hebben we onze materialiteitstoets herijkt. Het belangrijke thema ‘Realisatie werkpakket’ en het thema ‘Samenwerking en dialoog met stakeholders’ zijn naar aanleiding hiervan toegevoegd. Het thema 'Toekomstbestendig netwerk' uit 2020 werd onderdeel van de thema’s 'Faciliteren energietransitie' en 'Realisatie werkpakket'.

In 2021 zijn verder wijzigingen zichtbaar in de impact van thema’s op stakeholders en de impact op Alliander. Zo is het thema 'Toegang tot energie' voor hen in toenemende mate relevant. De ontwikkelingen in de energiemarkt en veranderingen onder invloed van de energietransitie raken aan deze toegankelijkheid. Het thema 'Klimaatverandering, energieverbruik en CO2' heeft eveneens een hogere prioritering gekregen. Het thema heeft door keteneffecten grote impact en blijkt daarnaast impactvoller voor stakeholders. Het thema 'Maatschappelijk verantwoord investeringsbeleid' is buiten de top 15 gevallen.

De volgorde van de thema's geeft aan in welke mate zij onder de aandacht zijn gekomen en daarmee de prioriteiten voor Alliander vanaf 2021. Voor uitleg over de wijzigingen, de methodiek en de resultaten van de herijking verwijzen we naar de Materialiteitstoets.

Materialiteitsgrafiek

A B C D E F G H I J K L M N O

Faciliteren van de energietransitie

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

We zien in toenemende mate dat particulieren en bedrijven hun eigen energie op wekken. Netbeheerders staan voor tal van vragen, zoals het invoeden van duurzame energie of verantwoordelijkheid mogen nemen voor bevordering van duurzame energie. De energietransitie vraagt om de investeringen in de toekomstbestendigheid van de energienetwerken.

Stakeholderverwachting

We zien dat steeds meer particulieren en bedrijven hun eigen energie opwekken. Netbeheerders mogen geen onderscheid maken naar klanten en hun energiekeuzes. Op weg naar het nieuwe energiesysteem krijgt opwek ook met fluctuerende bronnen zoals zon en wind een belangrijke rol. Hiervoor werken we samen met andere partijen, zoals leveranciers en verbruikers, aan pilots. Klanten verwachten hulp bij het maken van (nieuwe) energiekeuzes.

Onze langetermijndoelstelling

Gemeenten hebben plannen opgesteld waarin staat hoe men per wijk planmatig van het aardgas af gaat. Alliander zet in het ontwerp de kennis over en de ervaring met de huidige energienetten in om suboptimale keuzes en onnodige maatschappelijke kosten te voorkomen. Alliander wil op jaarbasis alle nieuwe aanvragen voor decentrale opwek in zijn regio's kunnen aansluiten.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander wil actief inspelen op het veranderende energielandschap. We hebben aan innovaties, onder meer cable pooling, curtailment en congestiemanagement beschikbaar en schalen deze op. We kijken samen met klanten en partners naar slimme energieoplossingen en doen ervaring op. De bedrijfsactiviteiten, onder meer op het gebied van warmte, helpen klanten bij het maken van energiekeuzes.

Relatie met Impactmodel Alliander: geproduceerd kapitaal, natuurlijk kapitaal

Teruglevering van duurzame energie heeft een positief effect op het klantwelzijn. Door toename van het aandeel duurzame energie treedt vermindering op van CO2-emissies in de keten.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Risico’s

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Veranderkracht, Financierbaarheid, Voldoen aan klantverwachtingen

Stakeholderinformatie

Leveringsbetrouwbaarheid

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Onafgebroken beschikbaarheid van energie door middel van netten en installaties die goed zijn afgestemd op de behoeftes van onze klanten en de maatschappij.

Stakeholderverwachting

Continue levering van energie is van groot maatschappelijk belang. Verstoringen raken direct aan belangen van onze stakeholders. Klanten willen meteen informatie over verstoringen ontvangen en zicht hebben op de vermoedelijke storingsduur.

Onze langetermijndoelstelling

We streven naar een hoge leveringsbetrouwbaarheid. Voor herhaalstoringen geldt dat het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen maximaal 17 blijft de komende jaren.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken dagelijks aan een continue energievoorziening, zowel nu als in voorbereiding op de toekomst. We investeerden in totaal ruim € 1 miljard, waarvan het grootste deel om de betrouwbaarheid van de netten te verhogen. Onze uitvalduur kwam in 2021 uit op 20,9 minuten. Het aantal herhaalstoringen was 22.

Relatie met Impactmodel Alliander: geproduceerd kapitaal

De welvaartswaarde van energietransport voor de samenleving is hoog en draagt sterk bij aan welzijn van klanten. Verstoringen van beschikbaarheid van energie leiden tot relatief sterke afname van klantwelzijn.

Relatie met strategie

Veiligheid, Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Benodigde capaciteit en competenties, Anticiperen op en bijbenen energietransitie, Cybercriminaliteit

Risico’s

Veiligheid, Veranderkracht, Voldoen aan klantverwachtingen, Cybersecurity, Toekomstvaste investeringen

Stakeholderinformatie

Realisatie werkpakket

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Als bedrijf zijn we momenteel in onvoldoende mate in staat om tijdig aan de grote vraag naar uitbreiding- en vervanging van netwerken te voldoen. Hiermee vormt de maakbaarheid van de energietransitie een nog grotere uitdaging. Dit komt mede door een groot tekort aan (technische) arbeidscapaciteit en de doorlooptijd van ruimtelijke procedures voor bouw en aanleg.

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat aanvragen binnen de geldende termijnen worden gerealiseerd, het licht brand, de huizen warm zijn en organisaties en bedrijven kunnen draaien.

Onze langetermijndoelstelling

Wij staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Bijdrage vanuit Alliander

Onze strategie bestaat uit vier pijlers. Deze pijlers rusten op een stevig en toekomstbestendig fundament: een veilige, kostenbewuste, duurzame en inclusieve organisatie. Dat helpt ons om vandaag én in de toekomst invulling te kunnen blijven geven aan onze doelen en opgaven.

Relatie met Impactmodel Alliander: geproduceerd kapitaal

Door meer werk te realiseren vergroten we onze maatschappelijke toegevoegde waarde.

Relatie met strategie

Excellent netbeheer

Risico’s

Realisatie werkpakket, Veranderkracht, Voldoen aan klantverwachtingen

Stakeholderinformatie

Samenwerken aan innovatieve oplossingen

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Door het veranderende energielandschap en om voorbereid te zijn op ontwikkelingen is het erg belangrijk om nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen te kunnen toepassen. Om die reden werken wij samen met onze belangrijkste partners aan innovatieve oplossingen.

Stakeholderverwachting

Door het veranderende energielandschap en om voorbereid te zijn op ontwikkelingen is het voor ons erg belangrijk om nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen te kunnen toepassen. Klanten verwachten daarbinnen flexibele en betrouwbare netwerken waaraan zij desgewenst energie kunnen terug leveren.

Onze langetermijndoelstelling

Technische en economische ontwikkelingen maken nieuwe oplossingen mogelijk en ook noodzakelijk. Alliander wil hieraan bijdragen door de energietransitie te faciliteren. Onze doelstelling is om door toepassing van bewezen innovaties te versnellen en de schaal van toepassingen te vergroten. In samenwerking met partners  doen we ervaring op met ontwikkeling van nieuwe technieken en werkwijzen.  

Bijdrage vanuit Alliander

De energietransitie vraagt om nieuwe en slimme toepassingen van de energienetten. Alliander investeert hierin om zo de overgang naar een duurzame samenleving te faciliteren en daarbij de leveringsbetrouwbaarheid te blijven garanderen. In 2021 is de teruglevering door klanten aan ons netwerk vanuit zonne-installaties en windparken wederom sterk gegroeid. We hebben ook gewerkt aan congestiemanagement met een flexibiliteitsmarkt in Neerijnen. Dit doen wij om vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen zo lang verzwaring van het netwerk op korte termijn niet mogelijk of wenselijk is. Met onze bedrijfsactiviteiten ontdekken we nieuwe markten. De aanbiedplanning voor de slimme meter is afgerond in 2021.

Relatie met Impactmodel Alliander: intellectueel kapitaal

Technologie, nieuwe marktmodellen en platforms dragen bij aan positief intellectueel kapitaal. De precieze maatschappelijke effecten willen we nog nader in beeld brengen.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Risico’s

Langetermijnoriëntatie van wet-en regelgeving, Veranderkracht, Toekomstvaste investeringen

Stakeholderinformatie

Veilig werken en veilige infrastructuur

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Werken aan gas- en elektriciteitsinfrastructuur brengt risico's met zich mee. Veilig werken zonder incidenten is van groot belang voor alle betrokkenen. De veiligheid van netwerken voor alle betrokkenen heeft onze hoogste prioriteit. Het optreden van incidenten in het energienetwerk maakt gerichte aanpak van nog groter belang.

Stakeholderverwachting

Veilig werken is van belang voor alle betrokkenen. Medewerkers verwachten een werkomgeving waarin zij geconcentreerd en veilig kunnen werken. Klanten verwachten dat wij tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen.

Onze langetermijndoelstelling

Iedereen veilig thuis! Dat is de veiligheidsambitie van Alliander. Daarnaast werkt Alliander aan een proactieve cultuur waarin veiligheid centraal staat. Voor de prestatie-indicator LTIF wordt geen kwantitatief doel vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim '0' zou moeten zijn.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander hanteert ‘Life Saving Rules’. Een veilige werkomgeving en veiligheidscultuur helpen ons veiligheidsbewustzijn en -gedrag te verbeteren. In 2021 waren er 32 ongevallen met en 22 zonder verzuim. Mede hierdoor kwam de LTIF hoger uit op 2,6. Bij contractanten bedraagt het aantal ongevallen met verzuim 9 en zonder verzuim 6.

Relatie met Impactmodel Alliander: menselijk kapitaal

Werk gerelateerde ongevallen en ziekte leiden tot verlies aan welzijn en geluk van betrokkenen. Als werkgever streeft Alliander steeds naar een positieve bijdrage aan het welzijn van medewerkers.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Veiligheid, Cybersecurity

Stakeholderinformatie

Klimaatverandering, energieverbruik en CO2

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Alliander is als schakel in de energieketen verantwoordelijk voor het energiegebruik en daaraan gerelateerde CO2-emissies van de netwerken, gebouwen en mobiliteit. Daarnaast is Alliander verantwoordelijk voor het bevorderen van een duurzame en efficiënte energieopwekking en het gebruik daarvan.

Stakeholderverwachting

Door het veranderende klimaat stijgt de zeespiegel en komen vaker extreme weerssituaties voor zoals stormen en langere periodes van droogte of neerslag. Klimaatverandering is een mondiaal probleem. Stakeholders verwachten een actief klimaatbeleid gericht op lagere emissies in de gehele energieketen. Naast eigen en energienetwerk gerelateerde emissies draagt onze rol bij de energietransitie bij aan lagere uitstoot door energiegebruik.

Onze langetermijndoelstelling

We streven naar verlaging van onze uitstoot van CO2. Per saldo willen we in 2023 klimaatneutraal zijn.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander bereidt zich voor op situaties waarin de bedrijfsvoering kan worden geraakt door de gevolgen van extreme weersomstandigheden. Tegelijkertijd hebben we een grote bruto CO2-voetafdruk. De uitstoot draagt bij aan klimaatverandering. Het is belangrijk om CO2 reductie na te streven, om deze impact te verkleinen. We voeren programma's gericht op vergroening.
Alliander onderneemt diverse activiteiten om aan CO2-emissiereductie te werken, het energiegebruik en de netverliezen vergroenen we in toenemende mate via de aankoop van Garantie van Oorsprong voor in Nederland geproduceerde duurzame energie. Met de Nederlandse netbeheerders werken we aan uniformering voor het bepalen van onze voetafdruk. Onze CO2-gerelateerde uitstoot is hierdoor de laatste jaren steeds verder gedaald. Onze netto voetafdruk 2021 bedraagt: 115 kton CO2eq  (2020: 176 kton CO2eq). 

Relatie met Impactmodel Alliander: menselijk kapitaal

Klimaatverandering door CO2-uitstoot.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betaalbaarheid

Risico’s

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Veranderkracht

Stakeholderinformatie

Toegang tot betaalbare energie

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Energie is een primaire levensbehoefte. Aansluiting op energie heeft dan ook zeer hoge prioriteit. Ook onder veranderende omstandigheden in de energievoorziening is het van groot belang dat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betaalbare energie.

Stakeholderverwachting

Energie is een primaire levensbehoefte. Aansluiting op energie heeft dan ook zeer hoge prioriteit. Ook onder veranderende omstandigheden in de energievoorziening is het van groot belang dat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betaalbare energie.

Onze langetermijndoelstelling

Zorgen dat de omschakeling naar duurzame energie op een beheersbare manier gerealiseerd wordt, zodat het toekomstige energiesysteem betaalbaar, betrouwbaar en voor iedereen onder gelijke condities bereikbaar blijft. Steeds onze aansluittermijn binnen de wettelijke 18 weken termijn te realiseren. In 2022 hebben we met 100% van onze gemeenten en woningcorporaties afspraken gemaakt over de warmtetransitie.

Bijdrage vanuit Alliander

We hanteren landelijke afspraken over het niet afsluiten van huishoudens gedurende winterse omstandigheden. We werken samen met gemeenten en partners aan regionale energieafspraken. Waar gekozen wordt voor aardgasloze oplossingen, wordt voorzien in alternatieven.    

Relatie met Impactmodel Alliander: Geproduceerd kapitaal

De bijdrage van gas, warmte en elektriciteitstransport aan de maatschappelijke waarde die wordt geleverd aan het welzijn van consumenten door het mogelijk maken van gebruik van verwarming van de woning, gebruik van huishoudelijke apparatuur, transport door middel van elektrisch rijden is hoog.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Risico’s

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Voldoen aan klantverwachtingen

Stakeholderinformatie

Datagedreven netbeheer

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Door toevoeging van IT is het mogelijk om veranderingen in energieaanbod, marktverhoudingen en de veranderende energievraag op een betrouwbare, efficiënte en veilige manier op elkaar af te stemmen.

Stakeholderverwachting

Door gebruik van IT is het mogelijk om veranderingen in energieaanbod, marktverhoudingen en de veranderende energievraag op een betrouwbare, efficiënte en veilige manier op elkaar af te stemmen. Slimme netten en datatechnologie helpen bij het maken van de juiste en doelmatige investeringen in de netten en helpen bij het voorkomen en sneller oplossen van storingen. Klanten verwachten dat zij makkelijk energie terug kunnen leveren aan het net en dat wij, met inzet van innovatieve technologie, het net betrouwbaarder en meer inzichtelijk voor hen maken.

Onze langetermijndoelstelling

Alliander werkt aan een integrale IT-architectuur om toekomstige processen te kunnen ondersteunen en de energietransitie mogelijk te maken. Doelstellingen zijn het opstellen van een visie op ons IT-landschap. Digitaliseringsprogramma’s zijn onderdeel van het activiteitenplan van netbeheerder Liander.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken op diverse plaatsen aan slimmere energienetten. We maken middenspanningsruimtes intelligenter, rollen een schakelsysteem voor openbare verlichting uit, bieden slimme meters aan en implementeren ICT-toepassingen en sensoren om flexibel de stroom aan energie te managen. Slimme netten ondersteunen efficiënt gebruik van capaciteit en infrastructuur en zijn betrouwbaarder. Uitbreiding van slimme energienetwerken ondersteunt toekomstige digitale diensten. 

Relatie met Impactmodel Alliander: intellectueel kapitaal

De ontwikkeling van meer en betere data draagt bij aan het maatschappelijk intellectueel kapitaal en aan efficiënter en schoner produceren.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betrouwbaarheid

Risico’s

Privacy, Cybersecurity, Toekomstbestendigheid IT-landschap

Stakeholderinformatie

 • Digitalisering in hoofdstuk Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

Dataveiligheid, privacy en cybersecurity

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Data uitwisseling is een permanent maatschappelijk en economisch fenomeen geworden. Gegevenstransport en -opslag en privacygevoelige informatie dient steeds met maximale waarborgen omkleed te zijn.

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat wij veilig en zorgvuldig omgaan met data en persoonsgegevens. Data uitwisseling is een permanent maatschappelijk en economisch gegeven geworden. Gegevensuitwisseling en -opslag van privacygevoelige informatie dient steeds maximaal beveiligd te zijn.

Onze langetermijndoelstelling

Alliander respecteert de privacy van medewerkers en van klanten. Dit betekent dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met hun persoonsgegevens. Wij voldoen aan de eisen uit de – Uitvoeringswet- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klanten en medewerkers kunnen er op vertrouwen dat Alliander zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat.

Bijdrage vanuit Alliander

Voor alle persoonsgegevens die we (willen gaan) verwerken zijn we verplicht te voldoen aan een aantal (wettelijke) vereisten. In lijn met de wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) hebben we een functionaris Gegevensbescherming aangesteld voor Alliander-klantgegevens. Deze houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Verder hebben we in 2019 onder meer een verwerkingenregister opgesteld waarin onze verwerkingen van persoonsgegevens staan. Daarnaast werken we met Data Protection Impact Assessments (DPIA); wanneer we grote hoeveelheden of gevoelige persoonsgegevens gaan verwerken beoordelen we vooraf de risico’s. Via liander.nl kunnen klanten gebruikmaken van hun rechten op dit vlak, zoals het recht op inzage, verwijdering of beperking van gegevens.
De aandacht voor cybersecurity is behalve door thuiswerken in 2021 ook gegroeid door gestegen gebruik van medewerkersdata, het uitgebreider inzetten van aannemers en de intensivering in de distributie van energiedata. Om nog beter inzicht te krijgen in de beveiligingsrisico’s binnen Alliander hebben we hiervoor de functie van Chief Information Security Officer (CISO) herijkt. We hebben de beveiligingsprocessen door een onafhankelijke externe partij laten certificeren met ISO27001 en het certificaat Security Verified. 

Relatie met Impactmodel Alliander: sociaal kapitaal, geproduceerd kapitaal

De veiligheids- en privacyrisico's die gepaard gaan met het beheer van persoonsgegevens door Alliander en de energieleveranciers hebben potentieel een negatief effect op sociaal kapitaal. De bijdrage van assets/systemen gericht op het mitigeren van risico's gerelateerd aan cybercrime en hacking leveren een positieve bijdrage aan het geproduceerd kapitaal.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Privacy, Veiligheid, Cybersecurity

Stakeholderinformatie

Tevreden klanten

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Klanten rekenen op uitstekende service, communicatie en afhandeling van storingen en klachten. Naast adequaat reageren heeft het actief inzetten op klanttevredenheid prioriteit.

Stakeholderverwachting

Klanten rekenen op een uitstekende service, communicatie en afhandeling van storingen, vragen en klachten. Gemeenten en zakelijke klanten verwachten een helder aanspreekpunt en dat we onze afspraken nakomen. Actief inzetten op klanttevredenheid heeft prioriteit. Via Liander.nl en telefonische klantenservice hebben belanghebbenden de gelegenheid om klachten of misstanden kenbaar te maken in relatie tot ons bedrijf en activiteiten in naam van ons bedrijf.

Onze langetermijndoelstelling

Het klantgemak stijgt de komende jaren verder en blijft hoger dan de landelijke benchmark van Nederlandse netbeheerders. Klanttevredenheidscore NES: consumenten tenminste 47,5%, zakelijk tenminste 39,7%.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken dagelijks aan een continue energievoorziening, zowel nu als in voorbereiding op de toekomst. We verbeterden onze service en communicatie voor zakelijke klanten en gemeenten. Ons (digitale) serviceniveau voor al onze klanten verbeterden we door voortdurende (online) bereikbaarheid en korte responsetijden. De doorontwikkeling van onze website voor consumenten en zakelijke klanten ondersteunde dit. Bij zakelijke klanten presteerden we boven de benchmark, bij consumenten er net onder. Klantgemak gemeten met NES score is hoger dan 53% (consument) en 32% (zakelijke markt). Resultaat consumenten is 51% (-3% ten opzichte van 2020) en zakelijke klanten 38%. (+3%)

Relatie met Impactmodel Alliander: Geproduceerd kapitaal

Tevreden klanten versterken het ervaren van welzijn en comfort door de beschikbaarheid van energie. Een afname van tevredenheid heeft een negatief effect op de toegevoegde waarde voor consumenten.   

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Realisatie werkpakket, Privacy, Cybersecurity, Veranderkracht, Voldoen aan klantverwachtingen

Stakeholderinformatie

Aantrekken en ontwikkelen van talent

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Techniek en organisaties veranderen voortdurend en in hoog tempo. Werken is continu leren geworden. Om talentvolle medewerkers aan te kunnen trekken en verder te ontwikkelen, bieden wij hen de juiste arbeidsomstandigheden aan waarin zij voldoende groeimogelijkheden aangeboden krijgen en gestimuleerd worden om fit te blijven.

Stakeholderverwachting

Techniek en organisaties veranderen voortdurend en in hoog tempo. Werken is continu leren geworden en medewerkers en arbeidsmarktpartners verwachten dat Alliander hen met scholing en training in staat stelt fit op en voor het werk te blijven. Alliander maakt werk van opleiding en ontwikkeling.

Onze langetermijndoelstelling

We streven naar een investering in opleidingen van medewerkers van 3% van de salariskosten. We bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. We bieden daarnaast werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep. In 2024 voldoen wij aan de Quotumwet.

Bijdrage vanuit Alliander

Om een oplossing te vinden voor de energievraagstukken van vandaag en morgen, investeren we veel. In technologie, en vooral in onze mensen. Enerzijds door een goede beloning met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Anderzijds door opleidingsmogelijkheden te bieden, waarmee zij het beste uit zichzelf – en daarmee ons bedrijf – kunnen halen. Medewerkers krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen op hun vakgebied en worden gestimuleerd om te werken aan opleiding en ontwikkeling. Speciaal aandacht krijgen veiligheidsopleidingen voor gespecialiseerde functies of waarbij sprake is van specifieke risico’s. Afgelopen jaar heeft Alliander 316 nieuwe technici verwelkomd. Voor statushouders liep er voor het derde jaar op rij een ontwikkelingstraject voor het halen van een mbo-diploma in installatie en onderhoud van het elektriciteitsnet. In 2021 investeerde Alliander 2,8% van de salariskosten in opleiding van medewerkers (2020: 2,4%).

Relatie met Impactmodel Alliander: menselijk kapitaal

Ontwikkeling van medewerkers heeft een positief effect op menselijk kapitaal, dit heeft ook een gunstige impact op het scholingsniveau op de arbeidsmarkt.  

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betrouwbaarheid

Risico’s

Veiligheid, Veranderkracht, Realisatie werkpakket

Stakeholderinformatie

Samenwerking en dialoog met stakeholders

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Mensen of groepen die beïnvloed worden door onze activiteiten en die invloed hebben op onze organisatie en dienstverlening zien we als onze stakeholders. We houden voortdurend bij wie onze stakeholders zijn. Ook bij projecten of rond bepaalde onderwerpen kunnen zij een relevante inbreng hebben en betrekken wij hen. Veranderingen in het energiesysteem voltrekken zich in hoog tempo en leiden tot andere eisen aan het energienetwerk. Samenwerking en dialoog met stakeholders zijn van groot belang om de veranderingen en de impacts ervan af te stemmen op de maatschappelijke ontwikkeling.  

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat zij in de toekomst kunnen blijven vertrouwen op een goed werkend energiesysteem en toegang daartoe. Daarvoor is het noodzakelijk dat Alliander openstaat en luistert naar hetgeen stakeholders bezighoudt.

Onze langetermijndoelstelling

Wij zijn voortdurend in contact met onze stakeholders en betrekken hen bij ontwikkelingen en de maatschappelijke impact die we als organisatie hebben.

Bijdrage vanuit Alliander

We organiseren onze stakeholderrelaties op een adequate wijze. Het contact verloopt structureel, ad-hoc en zo nodig via wettelijke eisen en via een diversiteit aan kanalen. Afhankelijk van het vraagstuk, de intensiteit daarvan en de relatie met de keuzes die we als organisatie dagelijks maken.

Relatie met Impactmodel Alliander: financieel kapitaal

Stakeholders hebben belang bij onze maatschappelijke impact op één of meerdere kapitalen. 

Relatie met strategie

Continue evaluatie van stakeholderrelaties in relatie tot onze opgaven; afstemming over de maatschappelijke aspecten van de, toekomstige, energievoorziening.

Risico’s

Lange termijn oriëntatie wet en regelgeving, Veranderkracht

Stakeholderinformatie

interactie met stakeholders

Verandervermogen organisatie

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

De mate waarin Alliander en haar medewerkers in staat zijn om tijdig in te spelen en te acteren op de vraagstukken en oplossingen omtrent de energietransitie.

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat zij in de toekomst kunnen blijven vertrouwen op toegang tot energie. Alliander voorziet in aanpassingen en vernieuwingen in haar systemen die toegang voor haar klanten tot energie blijvend mogelijk maken. 

Onze langetermijndoelstelling

We werken met focus, stellen prioriteiten en passen waar nodig onze organisatie aan veranderende eisen en omstandigheden aan.

Bijdrage vanuit Alliander

Alle medewerkers zijn zo veel mogelijk toegerust om mee te kunnen in de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. We investeren in onze medewerkers en werken samen aan  vitaal vakmanschap.
We werken met focus, stellen prioriteiten en passen waar nodig onze organisatie aan veranderende eisen en omstandigheden aan.

Relatie met Impactmodel Alliander: geproduceerd Kapitaal

Door te werken aan een excellente organisatie en onze activiteiten goed af te stemmen realiseren we een grotere uitvoeringskracht en kunnen we een grotere hoeveelheid werk en productie realiseren.   

Relatie met strategie

Excellent netbeheer is basis

Risico’s

Veranderkracht, Realisatie werkpakket

Stakeholderinformatie

Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Uitbesteding, investeringen en productie in andere landen betekent soms een verhoogd risico voor de erkenning én naleving van fundamentele mensenrechten, veiligheid en milieu. Het specificeren van criteria bij inkoop en het toetsen van leveranciers in de productketen bevordert maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Stakeholderverwachting

Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer € 1,5 miljard zijn we een grote inkoper van producten en diensten in Nederland. Stakeholders verwachten dat we daar samen met onze leveranciers een verantwoorde invulling aan geven. Als wij onze leveranciers ertoe kunnen bewegen duurzaamheid net zo serieus te nemen als wijzelf kunnen we een grote positieve impact genereren via onze keten.

Onze langetermijndoelstelling

We maken actief werk van onze ketenprestaties. Zo maken we plannen met onze leveranciers over onder meer CO2-uitstoot en verantwoorde bedrijfsvoering. Daarnaast moeten alle leveranciers voldoen aan de Alliander Gedragscode.

Bijdrage vanuit Alliander

Naast dat we continu de Gedragscode, die voor alle leveranciers verplicht is, onder de aandacht brengen, hebben we in 2021 27% (+4% ten opzichte van 2020) van ons inkoopvolume circulair ingekocht. De stijging komt doordat wij in 2021 meer aandacht hebben besteed aan de juistheid van de grondstofpaspoorten. Hiermee ondersteunen we de doelstelling om in Nederland maatschappelijk verantwoord in te kopen en kunnen we middels deze MVI-verklaringen duurzaamheid bij onze leveranciers nog verder bevorderen. Uitbesteden, investeren en produceren in andere landen betekent soms een verhoogd risico voor de erkenning én naleving van fundamentele mensenrechten, veiligheid en milieu. Het toetsen van leveranciers in de keten is onderdeel van ons MVO- en Inkoopbeleid.

Relatie met Impactmodel Alliander

Geproduceerd kapitaal, natuurlijk kapitaal

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid, Betaalbaarheid, Bereikbaarheid

Risico’s

Veranderkracht, Toekomstvaste investeringen

Stakeholderinformatie

Corporate governance en bedrijfsethiek

Input en relaties relevant voor thema

Corporate governance en bedrijfsethiek

Alliander onderschrijft het belang van behoorlijk bestuur, van keuzes maken in het belang van al onze belanghebbenden (stakeholders). Daarbij handelen we vanuit onze missie, kernwaarden en gedragscode. 

Stakeholderverwachting

Stakeholders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun belangen op zorgvuldige wijze worden meegewogen. Goed ondernemingsbestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording zijn essentiële voorwaarden voor stakeholders voor het vertrouwen in het bestuur en het toezicht. Daaronder zijn begrepen integer en transparant handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording over het toezicht door de raad van commissarissen. Wij hebben immers een maatschappelijke taak.

Onze langetermijndoelstelling

Om ‘samen, slim en sensitief’ te werken, houden we ons aan de regels van de overheid. Bovendien hebben we als Alliander aanvullende richtlijnen opgesteld, om duidelijk te maken wat wij van medewerkers verwachten. De e-learning ‘Zo doen wij dat bij Alliander’ helpt medewerkers om bewust te worden van integer handelen. Alle medewerkers krijgen deze bij herhaling aangeboden. Zodra het kennisniveau is weggezakt of als er nieuwe cases zijn toegevoegd worden medewerkers opnieuw uitgenodigd hun kennis op te frissen tot een kennisniveau van 70%.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander onderschrijft het belang van behoorlijk bestuur, van keuzes maken in het belang van al onze belanghebbenden. Waarbij we handelen vanuit onze missie, kernwaarden en gedragscode. De Raad van Commissarissen voert adequaat en effectief toezicht aan de hand van heldere richtlijnen. We passen de Corporate Governance Code toe voor zover mogelijk en van toepassing. Hiermee benadrukken wij onze verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke aspecten van ondernemen.  

Relatie met Impactmodel Alliander: sociaal kapitaal

Door te werken aan verbeterde instituties en aanpassingen in de regelgeving helpen we de impact van de energiesector te optimaliseren.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Veranderkracht

Stakeholderinformatie

 • AFaciliteren van de energietransitie
 • BLeveringsbetrouwbaarheid
 • CRealisatie werkpakket
 • DSamenwerken aan innovatieve oplossingen
 • EVeilig werken en veilige infrastructuur
 • FKlimaatverandering, energieverbruik en CO2
 • GToegang tot betaalbare energie
 • HDatagedreven netbeheer
 • IDataveiligheid, privacy en cybersecurity
 • JTevreden klanten
 • KAantrekken en ontwikkelen van talent
 • LSamenwerking en dialoog met stakeholders
 • MVerandervermogen organisatie
 • NMaatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten
 • OCorporate governance en bedrijfsethiek

Geïntegreerd verslag

In dit jaarverslag hebben we financiële, operationele en maatschappelijke informatie op een geïntegreerde manier verwerkt. De bouwstenen hiervoor zijn:

 • International Financial Reporting Standards (IFRS)

 • Nederlandse Corporate Governance Code 2016

 • GRI Standards-rapportagerichtlijnen ('Comprehensive' optie), Electric Utilities Sector Supplement. In het online verslag is de GRI Content Index opgenomen.

 • EU Directive on disclosure of non-financial information and diversity

 • EU Taxonomy Regulation en afgeleide regelgeving

 • International Integrated Reporting Council IIRC

 • TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures)

 • Relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

Consolidatie

De financiële en niet-financiële informatie in het verslag zijn voor Alliander en zijn dochterondernemingen met een significante impact op de materiële aspecten geconsolideerd. Voor financiële informatie geldt een volledige consolidatie ongeacht materialiteit. Voor de maatschappelijke informatie zijn de data van Alliander en de belangrijkste dochterondernemingen geconsolideerd. De meest materiële onderwerpen voor onze stakeholders hebben primair betrekking op de activiteiten van deze bedrijven. De maatschappelijke informatie over de andere bedrijfsonderdelen betreft steeds: medewerkers-, veiligheids-, compliance-, en governance-data.

Verder hebben we informatie verwerkt vanuit overige bedrijfsactiviteiten van Alliander als zij van materieel belang zijn. Aanvullende duiding over reikwijdte en scope wordt zo nodig in voetnoten bij de informatie in het verslag vermeld. Waar dit niet van toepassing is, vermelden we dit nadrukkelijk. Bij de uitvraag van de informatie zijn de materiële thema's leidend geweest. 

In overeenstemming met het besluit ‘Bekendmaking niet-financiële informatie’ en het besluit ‘Bekendmaking diversiteitsbeleid’ verstrekt Alliander informatie ten aanzien van een aantal niet-financiële onderwerpen en diversiteit. Voor de materiële aspecten van het thema mensenrechten verwijzen wij naar betreffende bepalingen in onze Leveranciersgedragscode. De paragraaf Integriteit in het hoofdstuk Corporate governance bevat informatie over ethisch zakendoen.

Transparantie

Alliander opereert in een complex krachtenveld binnen een energiesector die sterk in beweging is. Wij hechten veel waarde aan transparantie, net als onze stakeholders. We hanteren de Transparantierichtlijn, de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 en de mondiale duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Met ons jaarverslag over 2020 eindigden we in de top drie van de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Uitnodiging aan stakeholders en lezers

Alliander gaat graag met stakeholders in gesprek over de energietransitie en de omschakeling naar een nieuw energiesysteem. Lezers van het verslag die willen meepraten over de energietransitie of vragen, opmerkingen en tips hebben, nodigen wij van harte uit om contact met ons op te nemen via communicatie@alliander.com.