GRI Content Index

Dit jaarverslag is opgesteld overeenkomstig GRI Standards Comprehensive

GRI Standards
nummer

 

Omschrijving

 

Verwijzing

 

Reden (gedeeltelijke) omissie

ALGEMENE INFORMATIE - GENERAL DISCLOSURES: SRS 102 (2016)*

ORGANISATIEPROFIEL

102-1

 

Naam van de organisatie

 

Het profiel van Alliander

 

102-2

 

Voornaamste merken, producten en/of diensten

 

Het profiel van Alliander- Hoe we georganiseerd zijn

 

102-3

 

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

 

Colofon: Utrechtseweg 68, 6812 AH, Arnhem

 

102-4

 

Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties)

 

Het profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn

 

102-5

 

Eigendomstructuur en de rechtsvorm

 

Corporate Governance: juridische structuur

 

102-6

 

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten)

 

Het profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn

 

102-7

 

Omvang van de organisatie

 

Het profiel van Alliander - 2021 in cijfers

 

102-8

 

Totale medewerkersbestand naar type arbeidsovereenkomst

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever - Samenstelling van de organisatie

Overige niet-financiele informatie: Aanvullende data

Niet van toepassing: de medewerkersindeling naar regio's in Nederland.
Niet van toepassing: seizoensfluctuaties in werkzaamheden en medewerkersbestand. Alliander heeft een stabiel werkaanbod alsmede medewerkersbestand.

102-9

 

De waarde- en leveringsketen van de organisatie

 

Het profiel van Alliander - Onze rol in de energieketen

Het profiel van Alliander - Hoe wij waarde creëren

 

102-10

 

Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of de waardeketen

 

Profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn

Gebeurtenissen na balansdatum

 

102-11

 

Toelichting over toepassing van het voorzorgsprincipe

 

Waardecreatie: een veilig netwerk - Veilig werken -blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Waardecreatie: een veilig netwerk - Veilig werken -Impact milieu issues 

 

102-12

 

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale charters, principes of andere initiatieven die organisatie onderschrijft of bekrachtigt

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders

 

102-13

 

Lidmaatschappen van verenigingen en/of nationale internationale belangenorganisaties

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders

 

STRATEGIE

102-14

 

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde

 

Ons verhaal over 2021: In transitie

Het profiel van Alliander - Trends en ontwikkelingen

Het profiel van Alliander - Sustainable development goals

 

102-15

 

Beschrijving van belangrijkste gevolgen, risico's en mogelijkheden

 

Ons verhaal over 2021

Over dit verslag: Materialiteit

Het profiel van Alliander: Trends en ontwikkelingen

Waardecreatie: Bijdrage mondiale doelen

Waardecreatie: Dilemma's en geleerde lessen

 

ETHIEK EN INTEGRITEIT

102-16

 

De waarden, principes, standaarden en gedragsnormen van de organisatie, zoals gedragscodes en ethische codes

 

Corporate Governance: Corporate Governance

www.alliander.com/nl/corporate-governance/

 

102-17

 

De interne en externe mechanismen ten aanzien van ethiek en gedrag, alsmede zaken met betrekking tot integriteit, zoals hulplijnen of advieslijnen

 

Corporate Governance: Corporate governance - integriteit

Gedragscode

 
  

De interne en externe mechanismen voor het melden van (vermoeden van) onethisch of onwettig gedrag en zaken die verband houden met integriteit, zoals escalatie van het lijnmanagement, klokkenluidersregeling of meldpunten

 

Corporate governance: Corporate Governance-Meldingen

 

ONDERNEMINGSBESTUUR

102-18

 

Bestuursstructuur

 

Corporate Governance: Corporate governancestructuur hoofdlijnen

 

102-19

 

Het proces voor het delegeren van bevoegdheden door het hoogste bestuursorgaan naar managers en andere werknemers inzake de economische, sociale en ecologische onderwerpen

 

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commisarissen

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie MVO

 

102-20

 

Verantwoordelijkheid voor economische, milieu-en sociale onderwerpen, op directieniveau en of functionarissen die rechtstreeks rapporteren aan het hoogste bestuursorgaan.

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie MVO

 

102-21

 

Het consultatieproces tussen stakeholders en het hoogste bestuursorgaan over economische, ecologische en sociale onderwerpen

 

Overige informatie: Materialiteitstoets

Corporate governance: Corporate governance

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie MVO

 

102-22

 

De samenstelling van het hoogste bestuursorgaan

 

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen

Corporate Governance: Personalia RvC/Personalia RvB

Corporate Governance: Governancestructuur Reglement RvC

 

102-23

 

Rol van de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan

 

Corporate Governance: Personalia RvC

Corporate Governance - Structuur op hoofdlijnen

 

102-24

 

Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuursorgaan en de criteria voor selectie en benoeming

 

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen - Samenstelling Raad van Commissarissen

 

102-25

 

Processen waarmee het hoogste bestuursorgaan waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden en gemanaged

 

Corporate Governance: Integriteit

https://www.alliander.com/nl/over-alliander/corporate-governance/aandeelhouders

 

102-26

 

De rol van het hoogste bestuurslichaam bij de bepaling van de missie, visie, waarden en strategie ten aanzien van economische,ecologische en sociale impact

 

Het profiel van Alliander: Onze strategie

Het profiel van Alliander: Doelstellingen & Prestaties

 

102-27

 

Maatregelen die zijn genomen om de kennis over economische, ecologische en sociale onderwerpen van het hoogste bestuursorgaan verder te ontwikkelen

 

Overige informatie: Interactie stakeholders

Verslag Raad van Commissarissen

 

102-28

 

Evaluatieproces van de prestaties van het hoogste bestuursorgaan met betrekking tot de besturing van de economische, ecologische en sociale onderwerpen en acties ondernomen naar aanleiding van deze evaluatie

 

Overige informatie: Materialiteitstoets

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie

Verslag Raad van Commissarissen: onafhankelijkheid van Commissarissen

 

102-29

 

De rol van het hoogste bestuursorgaan bij de identificatie en het managen van de economische, ecologische en sociale impact, risico's en kansen

 

Corporate Governance - Risicomanagement en -beheersing

 

102-30

 

De rol van het hoogste bestuursorgaan bij het beoordelen van de effectiviteit van risicomanagementprocessen van de organisatie ten aanzien van economische, ecologische en sociale onderwerpen

 

Corporate governance: Verslag RvC - Onderwerpen

 

102-31

 

Evaluatie door het hoogste bestuurslichaam van de economische, ecologische en sociale onderwerpen

 

Corporate Governance: Corporate governance: Risicomanagement

https://www.alliander.com/nl/risicomanagement/

 

102-32

 

Het hoogste orgaan of functie die het duurzaamheidsverslag beoordeelt en goedkeurt en tevens zorgdraagt dat alle materiële aspecten aan bod komen

 

Overige informatie: Materialiteitstoets

Corporate governance: Onderwerpen

 

102-33

 

Het proces voor communicatie over kritische zorgen aan het hoogste bestuursorgaan

 

Corporate governance, Hoofdlijnen governance structuur

Corporate Governance: Verslag Raad van Commissarissen - Verhouding met aandeelhouders

https://www.alliander.com/nl/klokkenluidersregeling/

 

102-34

 

De aard en het totale aantal kritische zorgen die zijn gecommuniceerd aan het hoogste bestuursorgaan en de procedures die gevolgd zijn om deze aan te pakken en op te lossen

 

Corporate Governance: Verslag Raad van Commissarissen-Interne risicobeheersings- en controlesystemen

Corporate Governance: Integriteit Klachtenregelingen

Informatie gedeeltelijk beschikbaar:
In tekst verslag ontbreekt aantal kritische zorgen. Dit aantal is 0.

102-35

 

Beloningsbeleid voor de leden van het hoogste bestuurslichaam en hooggeplaatste leidinggevenden

 

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

www.alliander.com/nl/corporate-governance/

 

102-36

 

Het proces voor het vaststellen van beloningen

 

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

www.alliander.com/nl/corporate-governance/

 

102-37

 

Het proces dat zorgdraagt dat standpunten van belanghebbenden ten aanzien van beloning worden meegenomen

 

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

www.alliander.com/nl/corporate-governance/

NA. Is bij wet voorgeschreven regeling.

102-38

 

De verhouding van het jaarsalaris van de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van het jaarsalaris van alle werknemers

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: interne salarisverhouding

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

Significante operaties vinden plaats in Nederland. De scope voor deze indicator betreft derhalve de leden van de Raad van Bestuur.

102-39

 

De verhouding van de procentuele toename van de jaarlijkse totale vergoeding voor de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van deze toename voor alle werknemers.

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: interne salarisverhouding

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

Significante operaties vinden plaats in Nederland. De scope voor deze indicator betreft derhalve de leden van de Raad van Bestuur.

BETROKKENHEID BELANGHEBBENDEN

102-40

 

Overzicht van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders

Overige informatie - Materialiteitstoets

 

102-41

 

Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever - Werkgever

Overige niet-financiele informatie - aanvullende data

 

102-42

 

Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders

Overige informatie -Materialiteitstoets

 

102-43

 

Benadering van het betrekken van belanghebbenden waaronder frequentie ervan per type en groep stakeholders

 

Overige informatie -Interactie met stakeholders

Overige informatie - Materialiteitstoets

 

102-44

 

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd onder meer middels haar verslaglegging

 

Ons verhaal over 2021

Overige informatie: Interactie met stakeholders

Overige informatie: Materialiteitstoets

Overige informatie: opinie van het Alliander stakeholderpanel

 

VERSLAGLEGGING

102-45

 

Overzicht van entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de organisatie of in gelijkwaardige documentatie.
Entiteiten in de geconsolideerde jaarrekening die niet zijn opgenomen in het verslag

 

Over dit verslag

Jaarrekening: Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening: Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen

 

102-46

 

Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

 

Overige informatie: Materialiteitstoets

Overige informatie: Interactie met stakeholders

Het profiel van Alliander: Onze Impact

 

102-47

 

Overzicht van alle materiële aspecten die geïdentificeerd zijn in het proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

 

Overige informatie: Materialiteitstoets

 

102-48

 

Verslag van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de informatie verstrekt in eerdere verslagen en de redenen voor deze aanpassingen

 

Overige informatie: Materialiteitstoets - Herformuleringen en mutatiesOverige informatie: Vergelijkende cijfers impact 2020 - 2021 meten en rapporteren
Bijlage Verantwoordingsdocument Impactmeten

 

102-49

 

Veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes

 

Overige informatie: Materialiteitstoets - Herformuleringen en mutatiesOverige informatie: Interactie met stakeholdersGeconsolideerde jaarrekening: Geconsolideerde jaarrekening
Overige informatie - Verantwoordingsdocument impactmeten

 

102-50

 

Verslaggevingsperiode waarop verstrekte informatie betrekking heeft

 

Over dit verslag

 

102-51

 

Datum van het vorige verslag

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - aanvullende data

 

102-52

 

Verslaggevingcyclus

 

Over dit verslag

 

102-53

 

Contactpunt voor vragen over verslag of inhoud ervan

 

Overige informatie: Opinie stakeholderpanel
Colofon

 

102-54

 

In accordance optie die de organisatie heeft gekozen.

 

Onafhankelijk Assurance rapport

Overige niet-financiële informatie - Externe assurance maatschappelijk deel jaarverslag

 

102-55

 

GRI Content Index

   

102-56

 

Verwijzing naar het externe assurance-rapport

 

Onafhankelijk Assurance-rapport

 
  

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance van het verslag

 

Overige niet-financiële informatie - Externe assurance maatschappelijk deel jaarverslag

 
      

SPECIFIEKE INFORMATIE (TOPIC SPECIFIC DISCLOSURES)

MATERIELE ONDERWERPEN GERAPPORTEERD NAAR GRI STANDARDS

REALISATIE WERKPAKKET

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema C

Waardecreatie: Ons netwerk - de uitdagingen in ons werk

Ons verhaal over 2021: in transitie

Corporate Governance: Risico's 

 

404-1

 

Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep en geslacht

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

 

VEILIG WERKEN EN VEILIGE INFRASTRUCTUUR

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema E

Het profiel van Alliander: risico's

Waardecreatie: een veilig energienetwerk - Veilig werken

Doelstellingen en prestaties: Veiligheid

Connectiviteitstabel

 

403-1 (2018)

 

Managementsystemen voor arbeidsgerelateerde gezondheid en veiligheid

 

Waardecreatie: een veilig energienetwerk - Veilig werken Certificering

Bijlage Overige niet financiele gegevens certificaten

Niet volledig beschikbaar: Alliander herijkt in 2022 haar managementsystemen aan behoefte en ontwikkeling organisatie. De certificaten vermelden de kernprocessen en bedrijfsonderdelen.

403-2 (2018)

 

Risico inventarisatie, - beoordeling en incidentenonderzoek

 

Waardecreatie: een veilige energienetwerk en een veilige werkomgeving: veilig werken - LTIF

 

403-3 (2018)

 

Arbodienstverlening en bedrijfsgeneeskunde

 

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Verzuim

 

403-4 (2018)

 

Medewerkersconsultatie, -participatie en communicatie over gezondheid op het werk

 

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Aantrekkelijke werkgever - Gezond en duurzaam inzetbaar

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Aantrekkelijke werkgever - In beweging

 

403-5 (2018)

 

Training over gezond en veilig werken

 

Waardecreatie: een veilige energienetwerk en een veilige werkomgeving: Veiligheid werken Veiligheidscultuur

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Alliander Technische Bedrijfsschool

Bijlage overige niet-financiële data: aanvullende data

 

403-6 (2018)

 

Bevordering van medewerkersgezondheid

 

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: gezond en duurzaam inzetbaar

 

403-7 (2018)

 

Preventie en beperking van impacts van arbeidsgerelateerde gezondheids- en veiligheidsrisico's

 

Waardecreatie: een veilig energienetwerk en een veilige werkomgeving: veilig werken

 

403-8 (2018)

 

Scope van veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen

 

Waardecreatie: een veilig energienetwerk - Veilig werken Certificering

Bijlage Overige niet financiele gegevens

 

403-9 (2018)

 

Werkgerelateerd letsel

 

Waardecreatie: een veilig energienetwerk en een veilige werkomgeving: veiligwerken - LTIF

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema E

Bijlage Overige niet financiele informatie medewerkersdata

Niet volledig beschikbaar: Naar regio niet gerapporteerd. Wij beschouwen Nederland als één regio. Cijfers werkgerelateerde ongevallen worden nog niet naar alle aspecten geregistreerd. Vanaf verslag 2022 verdere completering.

403-10 (2018)

 

Werkgerelateerde ziekte

 

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Verzuim

Onze impact op de maatschappij: menselijk kapitaal

Niet volledig beschikbaar: Naar regio niet gerapporteerd. Wij beschouwen Nederland als één regio. Cijfers werkgerelateerde ongevallen worden nog niet naar alle aspecten geregistreerd. Vanaf verslag 2022 verdere completering.

103-1/2/3

 

Managementbenadering veilige infra

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema E

Het profiel van Alliander: risico's

Waardecreatie: een veilig netwerk - Veilige infrastructuur

Doelstellingen en prestaties: Veiligheid

 

Alliander indicator

 

Ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot bedrijfsmiddelen

 

Waardecreatie: een veilig netwerk; veilige infrastructuur

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

 

Alliander indicator

 

Maatregelen ter ondersteuning van toegang tot en bevordering van veilig energiegebruik

 

Waardecreatie: Ons netwerk - Excellent Netbeheer - Campagne Graafschade

 

KLIMAATVERANDERING

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema F

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - Duurzame Organisatie - Op weg naar klimaatneutraal 2023

Profiel Alliander: strategie doelstellingen

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

Onze maatschappelijke impact: Natuurlijk Kapitaal

 

302-1

 

Energieverbruik binnen de organisatie

 

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

Niet van toepassing: indicatoren gerelateerd aan energieverkoop. Het is Alliander niet toegestaan om energie verkopen.

302-2

 

Energieverbruik buiten de organisatie

 

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering

Onze CO2-uitstoot in 2021 (afbeelding)

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

302-3

 

Energie intensiteitratio

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

302-4

 

Reductie van het energieverbruik

 

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

Niet van toepassing: de indicator over gerealiseerd energiebeparingsvolume per maatregel. Ontwikkeling energieverbruikdata is uitvoerig beschreven in de bijlage.

302-5

 

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

305-1

 

Directe emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 1)

 

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering

Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data

Niet materieel: de uitsplitsing naar biogene emissies is niet opgenomen.

305-2

 

Indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 2)

 

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering

Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data

 

305-3

 

Andere relevante indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 3)

 

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

305-4

 

Intensiteitratio emissie broeikasgassen

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

305-5

 

Reductie van broeikasgasemissies

 

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - ondersteunen van klanten bij keuzes

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

Niet volledig beschikbaar: informatie over standaarden en methoden ontbreekt.

305-6

 

Emissie ozonafbrekende stoffen

  

Niet van toepassing: geen aanwijzing voor aanwezigheid van deze stoffen.

305-7

 

Emissie NOX, SOX en andere luchtemissies

  

Informatie is gedeeltelijk maar niet kwantitatief beschikbaar. Alliander onderzoekt publicatie in Jaarverslag 2022.

201-2

 

Financiële implicaties en andere risico's en kansen in verband met klimaatverandering

 

Waardecreatie: Verduurzaming van de energievoorziening en duurzame organisatie: omgaan met klimaatrisico's en adaptatie

Overige informatie: TCFD Indextabel

 

DATAVEILIGHEID, PRIVACY EN CYBERSECURITY

418

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema I

Connectiviteitstabel

 

418-1

 

Klachten inzake schending privacy en/ of datalek van klanten

 

Waardecreatie: een veilig netwerk - Privacy en security

Corporate Governance: risico's

 

AANTREKKEN EN ONTWIKKELEN VAN TALENT

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema K

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: het werk gedaan krijgen

Connectiviteitstabel

 

404-1

 

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever, opleiding en ontwikkeling

Informatie niet volledig:
Hier wordt momenteel niet op gestuurd. Wordt gerapporteerd als opleidingskosten in verhouding tot salariskosten. Gender en werknemerscategorieen worden in 2022 onderzocht.

404-2

 

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: duurzame inzetbaarheid

 

404-3

 

Percentage werknemers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling naar geslacht en medewerkercategorie

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - gezond en duurzaam inzetbaar

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - opleiding en ontwikkeling

 

Alliander indicator

 

Opleidingskosten als percentage salariskosten

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever, opleiding en ontwikkeling

 

Alliander indicator

 

Aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

 

Het profiel van Alliander: onze strategie - doelstellingen

 

CORPORATE GOVERANCE EN BEDRIJFSETHIEK

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema O

Corporate Governance

 

205-1

 

Gedeelte bedrijfsunits met analyse voor corruptierisico's

 

Overige niet-financiele data: overige informatie

Corporate Governance: Integriteit

Verslag RvC - Commissies - Auditcommissie

Beperking vanuit vertrouwelijkheid. Een deel van de gevraagde informatie met betrekking tot analyse van risico's, aantal bedrijfsonderdelen, aantal medewerkers en percentage medewerkers met training is vertrouwelijk.

205-2

 

Communicatie en training over risico's en handelwijze bij corruptierisico's

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema O

Overige niet-financiële data: overige informatie

Corporate Governance: Integriteit -Gedragscodes

https://www.alliander.com/nl/gedragscode/

https://www.alliander.com/nl/leveranciers/

Niet volledig:
Voor leveranciers geldt dat de Leveranciersgedragscode vast onderdeel is van de overeenkomst. Aantal leverancier is niet beschikbaar. Wij beschouwen regiospecificatie als niet materieel.

205-3

 

Aantal incidenten en maatregelen corruptie en omkoping

 

Connectiviteitstabel

Corporate Governance: Integriteit - Gedragscodes

 

206-1

 

Totaal aantal rechtszaken in verband met markttoegang en uitkomst daarvan

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema O

Corporate Governance: Integriteit - Richtlijn voorkomen marktmisbruik

Overige niet-financiele data: overige informatie

 

Alliander indicator

 

Vrouwen in leidinggevende posities

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: samenstelling van de organisatie - vrouwen in leidinggevende posities

 
      

SPECIFIEKE INFORMATIE (TOPIC SPECIFIC DISCLOSURES)

MATERIELE ONDERWERPEN GEDEELTELIJK GERAPPORTEERD NAAR GRI STANDARDS

KETENVERANTWOORDELIJKHEID

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema N

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

Connectiviteitstabel

 

414-1

 

Percentage van nieuwe leveranciers die gescreend zijn op 'arbeidsomstandigheden' criteria

 

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

 

414-2

 

Significante bestaande en potentiële negatieve impact op arbeidsomstandigheden in de supply chain, alsmede de getroffen maatregelen

 

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

https://www.alliander.com/nl/leveranciers/

 

Alliander indicator

 

Medewerkers van (onder-) aannemers met relevante arbo en veiligheidstraining

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

 

Alliander indicator

 

Beleid en voorwaarden inzake gezondheid en veiligheid van medewerkers en (onder-) aannemers

 

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

Overige informatie - overige niet-financiële data

 

Alliander indicator

 

Percentage van de inkoop dat volgens de Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) richtlijnen van Alliander gebeurd, in % euro's

 

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

 

Alliander indicator

 

Circulaire inkoop van primaire assets

 

Het profiel van Alliander: onze strategie - doelstellingen

 
      

MATERIELE ONDERWERPEN GERAPPORTEERD NAAR ALLIANDER INDICATOREN

FACILITEREN ENERGIETRANSITIE

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema A

Waardecreatie verduurzaming energievoorziening - ondersteuning van klanten

 

Alliander indicator

 

Invoeding duurzame energie

 

Waardecreatie verduurzaming energievoorziening - ondersteuning van klanten

 

Alliander indicator

 

Investeringen in energienetwerken

 

Connectiviteitstabel

 

Alliander indicator

 

Aansluiten laadpalen elektrische mobiliteit

 

Waardecreatie verduurzaming energievoorziening - ondersteuning van klanten

 

Alliander indicator

 

Transport en distributielijnen

 

Het profiel van Alliander: hoe we georganiseerd zijn - cijfers

 

Alliander indicator

 

Capaciteitssplanning gericht op korte en lange termijn beschikbaarheid en betrouwbaarheid elektriciteit

 

Ons verhaal over 2021

Het profiel van Alliander: Trends en ontwikkelingen

Het profiel van Alliander: Risico's

Waardecreatie: ons netwerk: schaarste transportcapaciteit

Onze maatschappelijke impact: impact van net-efficiente maatregelen

 

LEVERINGSBETROUWBAARHEID

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema B

Waardecreatie: Hoge betrouwbaarheid

 

Alliander indicator

 

Frequentie stroomonderbreking

 

Ons netwerk: excellent netbeheer - uitvalduur elektriciteit

 

Alliander indicator

 

Stroomonderbrekingsduur

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

 

Alliander indicator

 

Postcodegebieden met meer dan vijf storingen per jaar

 

Onze strategie: Doelstellingen en prestaties

Waardecreatie: Ons Netwerk: leveringsbetrouwbaarheid

 

Alliander indicator

 

Uitvalduur gas

 

Ons netwerk: excellent netbeheer - uitvalduur gas

 

SAMENWERKEN AAN INNOVATIE

103-1/2/3

 

Management benadering en de onderdelen

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema D

Waardecreatie: Ons netwerk - Innovathon

 

Alliander indicator

 

% slimme meters

 

Waardecretie: Ons netwerk Excellent Netbeheer - Aanbieding Slimme meter

 

TOEGANG TOT BETAALBARE ENERGIE

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema G

Waardecreatie: Ons netwerk - excellent netbeheer - toegang tot betaalbare energie

 

Alliander indicator

 

Programma's gericht op verbeteren en handhaven van toegang tot elektriciteit voor kwetsbare groepen

 

Waardecreatie: Ons Netwerk- Excellent Netbeheer - toegang tot betaalbare energie

 

Alliander indicator

 

Klantaansluitingen

 

Het profiel van Alliander: Hoe we georganiseerd zijn -cijfers 2021

 

Alliander indicator

 

Aantal afgesloten panden

 

Overige informatie - Overige niet-financiële data

 

DATAGEDREVEN NETBEHEER

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema H

Het profiel van Alliander: onze strategie - digitaliseren

Waardecreatie Verduurzaming van de energievoorziening - Ondersteuning van klanten bij het maken van keuzes

 

Alliander indicator

 

Digitalisering netten

 

Connectiviteitstabel - Toekomstbestendig netwerk

 

Alliander indicator

 

Lengte glasvezelinfrastructuur

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

 

Alliander indicator

 

Aantal smart cable guard systemen

 

Connectiviteitstabel - Datagedreven netbeheer

 

TEVREDEN KLANTEN

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema J

Het profiel van Alliander: doelstellingen en prestaties - Klantgemak

 

Alliander indicator

 

Klanttevredenheid

 

Waardecreatie: Ons Netwerk - Klantgemak

 

SAMENWERKING EN DIALOOG MET STAKEHOLDERS

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema L

 

Alliander indicator

 

Participatieve besluitvorming en deelname van stakeholders en uitkomsten

 

Over dit verslag: Stakeholderdialoog

Overige informatie: Interactie met onze stakeholders

Overige informatie: Materialiteitstoets

 

VERANDERVERMOGEN VAN DE ORGANISATIE

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema M

Ons Verhaal - Onze strategie

Waardecreatie: Ons netwerk - Een wendbare en slagvaardige organisatie

Waardecreatie: Een aantrekkelijke diverse werkgever - Het werk gedaan krijgen

 

Alliander indicator

 

Realisatie OGSM

 

Connectiviteitstabel - Realisatie OGSM

 
      

AANVULLENDE INFORMATIE

VERWIJZING OVERIGE INDICATOREN ALLIANDER

Alliander indicator

 

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 5 en 10 jaar naar functiegroep en regio

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

 

306-2

 

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingmethode

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

 

307-1

 

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en - regelgeving

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

 

405-1

 

Samenstelling van bestuurslichamen en onder-verdeling van werknemers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep en andere indicatoren van diversiteit.

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

 

419-1

 

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving.

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

 

Alliander indicator

 

Deelnemers Alliander Foundation

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - Alliander Foundation

 

* Voor dit verslag hebben wij gebruik gemaakt van de GRI Standards zoals gepubliceerd in 2016 met aanvullende indicatoren voor medewerkersveiligheid en -gezondheid gepubliceerd in 2018.