Overige niet-financiële informatie

CO2 en energie

Deze paragraaf geeft een gedetailleerd overzicht van het energiegebruik en de CO2-gerelateerde impact van Alliander. Tevens worden de gebruikte methodologie en omrekenfactoren nader toegelicht.

Energieconsumptie

Alliander hanteert 2012 als referentiejaar voor de vergelijkingsgrondslag van de energie- en CO2-data. De reden is dat in 2012 doelstellingen voor CO2-gerelateerde emissies zijn geformuleerd. In dat jaar bedroeg de uitstoot 761 kton CO2-e zonder vergroeningsbeleid. De bruto uitstoot 2021 bedraagt 450 kton CO2e (-41% t.o.v. 2012), inclusief vergroening bedraagt de netto emissie van onze eigen organisatie 115 kton CO2e.
Tenminste 10% van het elektriciteitsgebruik van onze gebouwen wordt gedekt met eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit op de locatie. Het resterende verbruik van de elektriciteit voor gebouwen wordt ingekocht. De energiemix van deze inkoop bestaat uit 49,2% hernieuwbare energieproductie en 50,8% opwek uit gas. Het stroometiket hiervan geeft een percentage van 398 gr CO2/kWh. Het gehele CO2-volume wordt gecompenseerd met Garanties van Oorsprong van windopwekking in Nederland. Voor de kantoren Duiven en Arnhem Bellevue geldt bovendien dat deze vrijwel energieneutraal zijn (tenminste A-label). Daarnaast is sprake van teruglevering aan het elektriciteitsnetwerk. Alle kantoren van Alliander voldoen uiterlijk per 2023 aan A, B of C labelcriteria.

 

2021

2020

2019

Energieconsumptie gebouwen

   

Gasgebruik gebouwen (m3)

1.069.106

920.301

1.386.649

Elektriciteitsgebruik gebouwen (kWh)

8.202.984

8.095.728

9.779.593

Brandstof wagenpark (liter)

   

Benzine

1.115.626

1.103.185

1.360.318

Diesel

2.770.679

3.102.545

4.392.424

LPG

2.154

4.960

10.186

Elektriciteit1 (kWh)

2.432.381

358.201

0

Woon-werk verkeer, dienstreizen, vliegreizen (km)

8.846.583

11.157.113

29.122.704

  • 1 Het elektriciteitsverbruik voor ons wagenpark was voor 2018 en 2019 opgenomen in het verbruik van onze bedrijfsgebouwen. Vanaf 2020 wordt dit cijfer separaat gerapporteerd.

GJ

2021

2020

2019

Conversiefactor1

Energieconsumptie gebouwen

    

Gas- en warmtegebruik

37.600 GJ

32.367 GJ

32.384 GJ

35,17 officiële energetische waarde aardgas Slochteren

Elektriciteitsgebruik2

29.531 GJ

29.145 GJ

33.645 GJ

conversiefactor 3,6 omrekenfactor SI

Totaal energiegebruik gebouwen

67.131 GJ

61.512 GJ

66.029 GJ

 
     

Energieconsumptie mobiliteit

   

Conversiefactor

Benzine

36.146 GJ

35.743 GJ

50.190 GJ

conversiefactor 32,4

Diesel

99.190 GJ

111.071 GJ

141.297 GJ

conversiefcator 35,8

LPG

56 GJ

129 GJ

264 GJ

conversiefactor 26

Elektriciteit

8.757 GJ

1.290 GJ

0 GJ

conversiefactor 3,6

Totaal energiegebruik mobiliteit

144.149 GJ

148.233 GJ

191.751 GJ

 
     

Totaal energiegebruik

211.280 GJ

209.775 GJ

257.780 GJ

 

CO2-uitstoot en voetafdruk

Voor de weergave in het hoofdstuk Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie, wordt een sectoruniforme scope toegepast. Deze wijkt af van de het GHG-protocol. De waarden in CO2-equivalenten volgens het GHG-protocol zijn in onderstaande tabel opgenomen.

CO2-uitstoot in ton1

2021

20202

Scope 1

  

Gasverbruik gebouwen

2.014

1.758

Warmteverbruik gebouwen

33

-

Lekverlies Aardgasnetwerk

138.575

136.032

Lease- & dienstauto's

13.466

13.346

SF6-emissies

1.097

2.488

Inzet aggregaten

8.848

8.479

Totaal scope 1 eigen organisatie

164.034

162.104

   

Scope 2

  

Elektriciteit gebouwen

3.330

3.287

Netverlies elektriciteit technisch

194.017

139.276

Netverlies elektriciteit administratief

87.012

62.462

Totaal scope 2 eigen organisatie

284.359

205.025

   

Scope 3

  

Woon-werk verkeer

1.419

1.677

Dienst- en vliegreizen

31

20

Totaal scope 3 eigen organisatie

1.450

1.697

   

Totaal scope 1,2 & 3 eigen organisatie

449.842

368.825

   

Vergroening / Compensatie

  

Vergroening netverliezen E

281.029

170.070

Vergroening netverliezen G

40.048

6.802

Vergroening gasgebruik gebouwen

2.047

1.758

Vergroening elektriciteitsgebruik gebouwen

3.330

3.287

Vergroening wagenpark

7.888

10.776

Totaal vergroening eigen organisatie

334.343

192.692

Totaal eigen organisatie inclusief vergroening

115.499

176.133

   

Scope 3- Ketenemissies

  

Componenten ten behoeve van uitbreiding / vernieuwing netwerk

205.830

-

Onderhoud, aanleg & ingekochte diensten

164.382

-

Overig (afval, investeringen & energie)

75.591

-

Totaal scope 3 Ketenemissies

445.802

-

   

Totaal voetafdruk

561.301

176.133

  • 1 De CO2 uitstoot is berekend naar CO2 equivalenten. De belangrijkste onderliggende broeikasgassen zijn: methaan, SF6 en CO2 emissies ten gevolge van energieopwekking uit fossiele bron.  
  • 2 Het resultaat van de CO2-uitstoot voor 2020 is herberekend volgens de meest recente emissiefactoren (2020).

De meeste gegevens, zoals opgenomen in de tabellen en grafieken in dit verslag, zijn gebaseerd op onderliggende bronsystemen. Voor een aantal gegevens wordt gebruik gemaakt van de registratie en/of rapportage door derden. 

Bij totstandkoming van de CO2-voetafdruk en het energiegebruik wordt gebruik gemaakt van aannames en inschattingen. Sinds 2016 wordt de CO2-emissiefactor voor het netverlies berekend op basis van de inkoop van het netverlies bij onze leveranciers. Voor het jaarverslag 2021 zijn de stroometiketten  van 2020 gehanteerd. Dit leidt tot een waarde van de CO2-coëfficiënt van 0,21743 kg CO2/kWh. Dit is inclusief een correctie van 2% voor tank-to-wheel. 62% van de CO2-footprint wordt veroorzaakt door netverlies elektriciteit. Vanaf 2020 kopen Netbeheerders het aardgaslekverlies over een groter deel van de keten verplicht in. Dit heeft tot gevolg dat het aandeel hiervan in de voetafdruk substantieel is toegenomen. Het aandeel van de gaslekverliezen in de bruto voetafdruk 2021 is 31%, ter vergelijking; in 2019 11%. Het lekverlies gas is gebaseerd op verbruik door klanten zonder energiecontract, oneigenlijk gebruik of diefstal van gas van het net en het aantal kilometers leiding van het gasnetwerk van Alliander. Gietijzeren leidingen hebben hierbij een hoger lekverlies (322,5 m3 per kilometer) en daarmee een hogere uitstoot dan de reguliere kunststofleidingen (55,3 m3 per kilometer). De CO2-equivalent die gehanteerd wordt is 28 (methaan). Over 2021 rapporteren wij ketengerelateerde emissies van inkoop, als onderdeel van scope 3. Dit betreft emissies die plaatsvinden bij onze leveranciers bij het maken, transporteren en leveren van diensten en producten. Berekening vindt plaats op basis van emissie-kentallen per sector vermenigvuldigd met de uitgaven van Alliander in de sector. Deze emissies vallen buiten onze klimaatdoelstelling en zijn geen onderdeel van de intensiteitsindicator.

  

2021

20201

2019

2018

2017

CO2e emissies netto

kton

115

176

243

288

416

Netto omzet

€ miljoen

2.120

2.009

1.930

1.920

1.697

CO2e emissies/netto omzet

ton/€ miljoen

54

88

126

150

245

  • 1 Het resultaat van de CO2-uitstoot voor 2020 is herberekend volgens de meest recente emissiefactoren (2020).

Onze CO2 voetafdruk per miljoen euro omzet is de laatste jaren sterk verminderd door gerichte maatregelen.

Transport

De grootste impact die Alliander heeft ontstaat bij het energietransport naar eindgebruikers van energie, het gaat hierbij om de volgende hoeveelheden:

 

2021

2020

2019

Electriciteitstransport

27.262 GWh

29.723 GWh

28.548 GWh

Gastransport

6.056 miljoen m3

5.600 miljoen m3

5.860 miljoen m3

Het berekende netverlies is het eindresultaat van het allocatie- en reconciliatieproces, waarbij het verschil wordt berekend van alle volumes die het Liander-net opgaan minus alle volumes die worden afgenomen door eindgebruikers. De belangrijkste oorzaken van netverlies zijn de (weerstand)verliezen tijdens elektriciteitstransport, verbruik door klanten zonder energiecontract en oneigenlijk gebruik of diefstal van stroom van het net. Het totaal netverlies wordt in een zogenaamd reconciliatieproces definitief vastgesteld. Data zijn vanwege meteropnames en accurate verrekening en toewijzing pas na enige jaren definitief.

Voor de energie-intensiteitsratio hanteert Alliander het eigen energieverbruik in GJ in verhouding tot de netto-omzet. In deze ratio worden het gas- en elektriciteitsgebruik van de gebouwen en het brandstofgebruik voor mobiliteit meegenomen. Het verloop van de ratio over een reeks van jaren toont de afname van het eigen energieverbruik per miljoen euro netto-omzet. Door een lagere bezetting van onze gebouwen ten gevolge van de epidemie zien we een afname van het energiegebruik.

 

2021

2020

2019

Energieintensiteitsratio

99 GJ/€ miljoen (211.280/2.127)

104 GJ/€ miljoen (209.775/2.009)

133,6 GJ/€ miljoen (257.780/1.930)

  • * Deze informatie is niet beschikbaar naar energietype. Voor Alliander geldt dat er inzicht is in de energietypes voor scope 1 gebruik, het onderscheid naar energietype voor eigen gebruik heeft een veel minder grote omvang en impact en is daarom niet materieel.

Groen gas

De totale invoeding groen gas in het verzorgingsgebied in aantal m3 in het jaar 2021 was 59 miljoen m3: een stijging van 7% ten opzichte van 2020. Dit gebeurde met 22 groen gas-aansluitingen. Met groen gas wordt bedoeld:

  • Groen gas: Bio-SNG, Biogas of Stortgas dat tot aardgaskwaliteit is opgewerkt Biogas: Gas dat zich binnen de definitie van gas in de Begrippenlijst gas onderscheidt doordat het een product is uit een vergistingsproces. Het bevat voornamelijk CH4 en CO2.

  • Stortgas: Gas dat zich binnen de definitie van gas in de Begrippenlijst gas onderscheidt doordat het een product is van een stortplaats. De samenstelling is vergelijkbaar met Biogas.

  • Bio-SNG: SNG dat geproduceerd wordt uit uitsluitend biomassa.

Crisisorganisatie

Alliander beschikt over een crisisorganisatie, die onder meer bij grote storingen wordt ingezet. In deze organisatie draaien functionarissen van diverse afdelingen piketdiensten. Afhankelijk van de aard en omvang van het incident stellen we na afloop een case- en/of onderzoeksteam samen om eventuele interne en/of externe onderzoeken te begeleiden en af te ronden. Alle grote incidenten worden geëvalueerd, op basis waarvan mogelijke verbeteringen worden geïdentificeerd en geïmplementeerd.

MVO-organisatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een integrale verantwoordelijkheid voor alle bedrijfsonderdelen en maakt deel uit van de Planning & Control cyclus. Alle bedrijfsonderdelen beschikken over een analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve maatschappelijke effecten van hun bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur is in zijn geheel verantwoordelijk voor de economische, ecologische en sociale impact van Alliander. De manager MVO communiceert het beleid naar de directeuren van de bedrijfsonderdelen en faciliteert het directieteam bij het vaststellen van kwantificeerbare parameters voor het monitoren van voortgang. De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen consulteren vertegenwoordigers van de stakeholders. Door aanwezigheid of vertegenwoordiging in regulier en ad-hoc overleg wordt actief kennisgenomen van ontwikkelingen en standpunten over strategische thema's. Zie het hoofdstuk Interactie met stakeholders voor de verschillende maatschappelijke onderwerpen die zijn besproken.
De resultaten van het MVO-beleid worden met de stakeholders geëvalueerd. Aan de hand van onder meer klantconsultaties, medewerker enquêtes, aandeelhoudersbijeenkomsten, rondetafelbijeenkomsten en de maatschappelijke verslaglegging wordt vastgesteld in welke mate stakeholders het beleid en de resultaten waarderen.

Externe assurance Maatschappelijk deel Jaarverslag

Alliander vindt het voor haar stakeholders van belang om assurance te verkrijgen bij het maatschappelijk deel van het jaarverslag. Voor het jaarverslag 2021 heeft Alliander een goedkeurend assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid verkregen voor het meest relevante deel van het jaarverslag, namelijk de belangrijkste stuurvariabelen van het bedrijf (financieel én niet financieel).

Daarnaast heeft Alliander redelijke mate van zekerheid verkregen bij de meest materiële thema's voor de verslaggeving (Materialiteitstoets). Ook heeft Alliander een goedkeurend assurance-rapport met beperkte mate van zekerheid verkregen bij de rest van het maatschappelijk deel van het jaarverslag. Ter waarborging van de kwaliteit van de maatschappelijke informatie hanteert Alliander het 'three-lines-model'. Vanuit onder meer de stakeholderdialoog, materialiteitstoets en GRI vindt een uitvraag plaats bij de bedrijfsonderdelen voor de aanlevering van maatschappelijke informatie. De bedrijfsonderdelen vormen de eerste verdedigingslinie en zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van betrouwbare informatie. De business controller van het desbetreffende bedrijfsonderdeel, als tweede verdedigingslinie, bewaakt de tijdige en betrouwbare aanlevering door de bedrijfsonderdelen. De business controller toetst onder meer de onderbouwing en analyses aangeleverd door de bedrijfsonderdelen en bouwt een dossier op voor de verificatie door de interne accountantsdienst. De interne accountantsdienst vormt de derde verdedigingslinie en verifieert de maatschappelijke informatie alvorens deze door de externe accountant wordt beoordeeld. De externe accountant vormt het sluitstuk van het verificatieproces en verstrekt uiteindelijk zekerheid, zoals verwoord in haar verklaring.

Aanvullende data

Omschrijving

31-12-2021

31-12-2020

Datum verslag

24-feb-22

18-feb-21

   

Klant

  

Frequentie stroomonderbreking (Saifi)

0,267

0,328

Stroomonderbrekingsduur Saidi (minuten)

20,9

23,2

Caidi (minuten)

78,2

70,6

Efficiency van transport en distributie: Totaal netverlies als % van de totale invoeding

4,21%

4,40%

Totale lengte van gehuurde glasvezelinfrastructuur

4.986 km

4.416 km

Totale lengte van eigen glasvezelinfrastructuur

4.279 km

4.158 km

Nieuw gerealiseerde glasvezelinfrastructuur

121 km

253 km

Aantal afgesloten panden

3.210

3.756

   

Medewerker

  

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 5 jaar

25%

26%

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 10 jaar

36%

37%

Medewerkers met arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (aantal)

592

598

Percentage man arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

81%

80%

Percentage vrouw arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

19%

20%

Medewerkers met arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (aantal)

5.571

5.383

Percentage man arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

81%

81%

Percentage vrouw arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

19%

19%

Medewerkers met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract (aantal)

5.799

5.683

Percentage man met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

88%

88%

Percentage vrouw met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

11%

12%

Medewerkers met inhuurcontract (aantal)

1.151

1.067

Percentage man inhuurcontract

83%

83%

Percentage vrouw inhuurcontract

16%

17%

Medewerkers met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract (aantal)

1.514

1.362

Percentage man met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

53%

51%

Percentage vrouw met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

47%

49%

Totale personeelomvang (aantal)

7.313

7.122

Totale eigen personeelomvang (FTE)

5.991

5.881

Totale personeelomvang Inhuur (FTE)

1.172

980

Percentage werknemers betrokken bij en onderhevig aan collectieve regelingen arbeidsovereenkomsten

99,93%

99,93%

Instroom mannelijke medewerkers (aantal)

539

574

Instroom vrouwelijke medewerkers (aantal)

133

139

Uitstroom mannelijke medewerkers (aantal)

381

414

Uitstroom vrouwelijke medewerkers (aantal)

91

99

Medewerkers in leeftijdscategorie < 25 jaar

113

125

Medewerkers in leeftijdscategorie ≥ 55 jaar

1.577

1.560

Medewerkers in leeftijdscategorie 25 - 35 jaar

1.288

1.319

Medewerkers in leeftijdscategorie 35 - 45 jaar

1.790

1.673

Medewerkers in leeftijdscategorie 45 - 55 jaar

1.395

1.380

Medewerkers in leidinggevende posities (aantal)

469

470

Mannelijke medewerkers (aantal)

4.959

4.866

Vrouwelijke medewerkers (aantal)

1.203

1.191

Vrouwelijke medewerkers in leidinggevende positie

28,1%

29,0%

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt (aantal)

62

108

Verhouding salaris vrouw/man

101,3%

100,7%

Verzuimpercentage

4,6%

3,9%

Verzuimpercentage vrouw

5,4%

4,3%

Verzuimpercentage man

4,4%

3,9%

Aantal gevallen van gemelde klachten over arbeidsomstandigheden via het formele klachten mechanisme

51

32

Aandeel van het medewerkersbestand dat is vertegenwoordigd in formele arbo-commissies van werkgever en werknemer

99,9%

99,9%

Aantal gemelde gevallen van ongewenste omgangsvormen (en discriminatie) door medewerkers

33

33

Aantal medewerkers die dit jaar veiligheidsopleiding hebben gevolgd (opleiding en examen met goed gevolg afgelegd)

1.789

1.511

Aantal Contractanten die dit jaar veiligheidsopleiding hebben gevolgd (opleiding en examen met goed gevolg afgelegd)

205

156

   

Milieu

  

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens niet naleven van milieuwet- en - regelgeving

€ 0

€ 3.000

Aantal bij bevoegd gezag gemelde milieu incidenten

9

3

Aantal opgelegde niet financiële sancties wegens niet (goed) naleven van milieu wet- en regelgeving

1

1

Waterverbruik (m3)

6.029

25.473

Kantoorafval: papier (ton)

736

815

Kantoorafval: datazeker papier (ton)

51

60

Kantoorafval: divers (ton)

239

324

Kantoorafval: gevaarlijk (ton)

9

1

Bedrijfsafval: metaal (ton)

7.044

7.252

Bedrijfsafval: hout (ton)

288

228

Bedrijfsafval: kunststof (ton)

724

740

Bedrijfsafval: grond (ton)

1.023

1.734

Bedrijfsafval: divers (ton)

4.788

4.252

Gevaarlijk afval (ton)

926

616

Afval: totaal jaar gewicht (ton)

15.828

16.021

   

Bestuur en Maatschappij

  

Significante financiële steun van overheden (lager belastingtarief, subsidies, krediet, investeringspremies)

€ 1.518.625

€ 568.575

Ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot bedrijfsmiddelen/ juridische procedures gezondheid en veiligheid van klanten en/of derden

1 afgerond, 0 lopend

1 lopend, 0 afgerond

Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten

€ 25.000

€ 3.000

Lopende rechtszaken tegen de organisatie door derden waarin corruptie/fraude (onderdeel van) de aanklacht vormt (aantal)

0

0

Bedrijven waarmee relatie is verbroken vanwege corruptie/ fraude (aantal)

0

0

Medewerkers geconfronteerd met maatregelen vanwege corruptie/fraude (aantal)

5

4

ISO 9001 Certificaat

 

ISO 9001

ISO 14001 Certificaat

 

ISO 14001

OHSAS 18001 Certificaat

 

OHSAS 18001

Eisen aan een Veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer

 

NTA 8120

VCA Certificaat

 

VCA Certificaat

VGM Checklist

 

VGM Checklist

CO2 prestatieladder

 

CO2 Prestatieladder

ISO 55001 Assetmanagement

 

ISO 55001 assetmanagement