Vijfjarenoverzicht

€ miljoen

2021

2020

2019

2018

2017

Resultaat

     

Netto-omzet

2.120

2.009

1.930

1.920

1.697

Totaal bedrijfsopbrengsten

2.181

2.055

1.970

2.068

1.840

Totaal bedrijfskosten

-1.827

-1.736

-1.591

-1.572

-1.535

Bedrijfsresultaat

354

319

379

496

305

Resultaat na belastingen

242

224

253

334

203

      

Balans

     

Netto werkkapitaal

-132

-117

-91

-117

-87

Materiële vaste activa

8.501

7.958

7.476

7.072

6.793

Balanstotaal

10.209

9.422

8.791

8.345

8.069

Eigen vermogen

4.470

4.328

4.224

4.129

3.942

Totaal rentedragend vreemd vermogen

3.111

2.487

2.062

1.796

1.784

Totaal financiering

7.581

6.815

6.286

5.925

5.726

Investeringen in vaste activa

1.014

890

837

732

652

      

Kasstroom

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

664

634

638

638

454

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-639

-775

-713

-496

-549

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

301

286

88

-103

148

Vrije kasstroom

25

-141

-75

143

-95

      

Ratio's

     

Langlopende schulden als % van totaal rentedragend vreemd vermogen

85%

100%

86%

82%

87%

FFO/nettoschuldpositie

25,8%

24,1%

29,0%

32,2%

27,4%

Rentedekking

17,2

14,2

13,3

12,9

10,2

Solvabiliteit

53,8%

53,1%

55,6%

57,3%

56,7%

      

Aandelen per 31 december

     

Aantal uitstaande aandelen (duizend)

136.795

136.795

136.795

136.795

136.795

Uit te keren dividend

114

94

114

150

92

      

Overig

     

- Elektriciteit

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

3.276

3.236

3.207

3.169

3.135

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

43

39

42

40

36

Gelegde kabel (km)

2.027

1.563

1.115

899

834

- Gas

     

Actieve aansluitingen per 31 december (x 1.000)

2.539

2.542

2.543

2.533

2.520

Nieuwe aansluitingen (x 1.000)

4

9

16

20

20

Gelegde leiding (km)

60

22

66

141

132

- Getransporteerde volumes

     

Elektriciteit (GWh)

27.262

28.946

28.548

29.858

29.960

Gas (miljoen m3)

6.056

5.632

5.860

6.090

6.228

Percentage netverlies1

4,21%

4,40%

4,52%

4,37%

4,66%

- Overig

     

Aantal afsluitingen (consumenten en zakelijke markt)

3.210

3.756

4.038

3.958

4.805

Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000)

918

1.128

851

968

903

Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit Liander (minuten)

20,9

23,2

21,9

30,6

20,9

Gemiddeld aantal personeelsleden in dienst (fte)

5.936

5.786

5.686

5.712

5.719

  • 1 De laatste twee jaren betreft een schatting.