Faciliteren van de energietransitie

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Particulieren en bedrijven wekken in toenemende mate zelf energie op. Grootschalige duurzame opwek is onderdeel van landelijke en regionale afspraken. Deze ontwikkeling maakt voortdurende teruglevering, invoeding en afname van energie in het net noodzakelijk. Netbeheerders als Alliander staan voor de opgave om steeds hun netcapaciteit te dimensioneren op de maatschappelijke behoefte en het netwerk toekomstbestendig te houden. De energietransitie vraagt om grootschalige investeringen in en optimale benutting van onze energienetwerken.

Impact

Teruglevering en invoeding van duurzame energie heeft een positief effect op het klantwelzijn. Door toename van het aandeel duurzame energie treedt vermindering op van CO2-emissies in de keten. Investeringen in de energienetwerken leiden tot werkgelegenheid bij Alliander en haar ketenpartners. Uitbreiding van de netwerken leidt potentieel tot een grotere materiaalbehoefte, toenemende vraag in productketens en daarmee een grotere druk op schaarse grondstoffen en arbeidsomstandigheden bij partners en bedrijven in de supply chain, in Nederland en internationaal. De Energietransitie heeft grote impact op de Alliander organisatie. De sterk toenemende vraag naar aansluitingen, vergroting van netcapaciteit en diversiteit in aansluitingen brengen grote uitdagingen voor de arbeidscapaciteit, de financiering, planning en uitvoering. 

Relatie met impactmodel Alliander

Indicatoren voor geproduceerd kapitaal, natuurlijk kapitaal. Zie ook het thema: Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten.

Relatie met risico’s

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Veranderkracht, Financierbaarheid, Voldoen aan klantverwachtingen

Stakeholderverwachting

Alliander is continu in contact met stakeholders over de energietransitie. Klanten verwachten terecht dat zij binnen de vastgestelde termijnen geholpen worden. Samenwerking is cruciaal voor de grote uitdagingen waar we in Nederland voor staan. Alliander heeft de ambitie om medeontwerper van het energiesysteem te zijn door te adviseren over maatschappelijk wenselijke uitkomsten ten behoeve van het energiesysteem op het gebied van realiseerbaarheid, maatschappelijke kosten en ruimtelijke impact. Bijvoorbeeld door bij de Regionale Energiestrategieën (RES’en) te adviseren over de optimale wind-zon verhouding of door te grootschalige vraag- en aanbod naar energie te clusteren. Ook bij de Transitievisies Warmte denken we mee over het meest geschikte warmtealternatief per gebied. Via koepelorganisaties en brancheverenigingen staan we in nauw contact met diverse publieksgroepen.

Relatie met strategie en doelen

Bereikbaarheid

Onze langetermijndoelstelling

Gemeenten hebben plannen opgesteld waarin staat hoe men per wijk planmatig van het aardgas af gaat. Alliander zet in het ontwerp de kennis en ervaring in om suboptimale keuzes en onnodige maatschappelijke kosten te voorkomen. Alliander wil op jaarbasis alle nieuwe aanvragen voor decentrale opwek in zijn regio's kunnen aansluiten.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Alliander speelt actief in op het veranderende energielandschap. We hebben innovaties beschikbaar, onder meer cable pooling, curtailment en congestiemanagement en schalen deze op. We kijken samen met klanten en partners naar slimme energieoplossingen en doen ervaring op. De bedrijfsactiviteiten, onder meer op het gebied van warmte, helpen klanten bij het maken van energiekeuzes. Om goed in te kunnen spelen op de eisen van het veranderende energiesysteem, is het noodzakelijk om wettelijke afspraken en condities op onderdelen te actualiseren. Hiertoe voeren we intensief gesprekken met onze stakeholders en wetgevende organen.

Geleerde lessen

Zie Onze dilemma's.

Stakeholderinformatie