Realisatie werkpakket

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Als bedrijf zijn we momenteel in onvoldoende mate in staat om tijdig aan de grote vraag naar uitbreiding- en vervanging van netwerken te voldoen. Hiermee vormt de maakbaarheid van de energietransitie een nog grotere uitdaging. Dit komt mede door een groot tekort aan (technische) arbeidscapaciteit en de doorlooptijd van ruimtelijke procedures voor bouw en aanleg.

Impact

Vertraging van realisatie van het werkpakket leidt tot vertraging van activiteiten bij onze klanten en opdrachtgevers. De maatschappelijke impact van toegang tot energie is groot en een beperking leidt tot een relatief minder grote bijdrage aan maatschappelijke waardecreatie.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor financieel en geproduceerd kapitaal

De groei van het werkpakket heeft een impact op onze organisatie en die komt tot uitdrukking in oplopende investeringskosten, groeiende financieringsbehoefte en financiële ratio's die onder druk staan. We proberen de werklast slimmer in te richten om zo de impact op de organisatie te verminderen. 

Relatie met risico's

Realisatie werkpakket, Veranderkracht, Voldoen aan klantverwachtingen.

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat aanvragen binnen de geldende termijnen worden gerealiseerd, het licht brand, de huizen warm zijn en organisaties en bedrijven kunnen draaien.

Relatie met strategie

Excellent netbeheer

Onze langetermijndoelstelling

Wij staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Onze strategie bestaat uit vier pijlers. Deze pijlers rusten op een stevig en toekomstbestendig fundament: een veilige, kostenbewuste, duurzame en inclusieve organisatie. Dat helpt ons om vandaag én in de toekomst invulling te kunnen blijven geven aan onze doelen en opgaven.

Geleerde les

Meer werk voorkomen doen we door de klantvraag eerder en beter in beeld te brengen en door samen met stakeholders plannen te maken voor het toekomstige energiesysteem.

Stakeholderinformatie