Leveringsbetrouwbaarheid

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Onafgebroken beschikbaarheid van energie door middel van netten en installaties die goed zijn afgestemd op de behoeftes van onze klanten en de maatschappij.

Impact

De welvaartswaarde van energietransport voor de samenleving is hoog en draagt sterk bij aan het welzijn van klanten. Verstoringen van beschikbaarheid van energie leiden tot een sterke afname van klantwelzijn. De omvang en duur van een verstoring hebben potentiële gevolgen voor maatschappelijke functies als gezondheidszorg, openbaar vervoer en productieprocessen en daarmee voor de economie en het welzijn van mensen. De betrouwbaarheid van onze netwerken is een kernpunt voor de organisatie. Bij verstoringen handelen we direct en kunnen we snel schakelen en opschalen. Door toepassing van bijvoorbeeld IT hulpmiddelen in het netwerk kunnen we een deel van de storingen voortijdig ondervangen. Langdurige verstoringen hebben een financieel effect vanwege vergoedingen en extra kosten voor herstel voor de organisatie.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren geproduceerd kapitaal

Relatie met risico’s

Veiligheid, Veranderkracht, Voldoen aan klantverwachtingen, Cybersecurity, Toekomstvaste investeringen

Stakeholderverwachting

Continue levering van energie is van groot maatschappelijk belang. Verstoringen raken direct aan belangen van onze stakeholders. Klanten willen meteen informatie over verstoringen ontvangen en zicht hebben op de vermoedelijke storingsduur. Wij informeren hen gericht middels sms met vermelding van de verwachte duur van de overlast.

Relatie met strategie en doelen

Veiligheid, Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Benodigde capaciteit en competenties, Anticiperen op en bijbenen energietransitie, Cybercriminaliteit

Onze langetermijndoelstelling

We streven naar een hoge leveringsbetrouwbaarheid. Voor herhaalstoringen geldt dat het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen maximaal 17 blijft de komende jaren.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

We werken dagelijks aan een continue energievoorziening, zowel nu als in voorbereiding op de toekomst. We investeerden in totaal ruim € 1,2 miljard, waarvan het grootste deel om de betrouwbaarheid van de netten te verhogen. Onze uitvalduur elektriciteit kwam in 2022 uit op 21,3 minuten. Het aantal herhaalstoringen was 28.

Geleerde lessen

Zie Onze dilemma's: beschikbaarheid versus betrouwbaarheid .

Stakeholderinformatie