Veilig werken en veilige infrastructuur

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Werken aan gas- en elektriciteitsinfrastructuur brengt risico’s met zich mee. Veilig werken zonder incidenten is van groot belang voor alle betrokkenen. De veiligheid van netwerken voor alle betrokkenen heeft onze hoogste prioriteit. Het optreden van incidenten in het energienetwerk maakt gerichte aanpak van nog groter belang. Om dit te realiseren zorgen we dat we de risico’s inzichtelijk hebben en nemen we maatregelen om de risico’s te mitigeren. Deze kunnen bestaan uit aanschaffen van veiligere materialen en betere arbeidsmiddelen, verbeterde werkmethoden en het trainen van de bekwaamheid van onze medewerkers en aannemers.

Impact

Werkgerelateerde ongevallen en ziekte leiden tot verlies aan welzijn en geluk van betrokkenen. Als werkgever streeft Alliander steeds naar een positieve bijdrage aan het welzijn van medewerkers. Dit geldt ook voor de rol van opdrachtgever waarbij we verantwoordelijkheid nemen voor externe medewerkers. Onze impact strekt zich uit tot opdrachtnemers en ketenpartners (zie ook onder thema Verantwoorde Keten). Veilige en verantwoorde arbeidsomstandigheden zijn mensenrechten en onderdeel van nationale en internationale wetgeving en conventies zoals OECD, ILO en VN verdragen. Veiligheidsincidenten kunnen ook optreden in relatie met andere stakeholders zoals burgers en bezoekers of voorbijgangers op locaties waar wij werken.

Relatie met Impactmodel Alliander

Menselijk kapitaal

Relatie met risico’s:

Veiligheid, Cybersecurity

Stakeholderverwachting

Veilig werken is van belang voor alle betrokkenen. Medewerkers verwachten een werkomgeving waarin zij geconcentreerd en veilig kunnen werken. Klanten verwachten dat wij tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen.

Geleerde les

We kunnen achterliggende oorzaken bij gedrag explicieter bespreken en analyseren en kunnen veiligheid bij onderaannemers en zzp'ers nog beter borgen.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Onze langetermijndoelstelling

Iedereen veilig thuis! Met 0 vermijdbare ongevallen. Dat is de veiligheidsambitie van Alliander. Daarnaast werkt Alliander aan een proactieve cultuur waarin veiligheid centraal staat. Het doel is een duurzame gedragsverandering die we in 2025 kunnen staven met een trede 4 score op de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder). We streven naar een LTIF van 1,0 of lager. 

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Alliander hanteert ‘Life Saving Rules’. Een veilige werkomgeving en veiligheidscultuur helpen ons veiligheidsbewustzijn en -gedrag te verbeteren. In 2022 waren er 22 ongevallen met en 42 zonder verzuim. Mede hierdoor kwam de LTIF hoger uit op 1,7. Bij contractanten bedraagt het aantal ongevallen met verzuim 14 en zonder verzuim 10.

Stakeholderinformatie