Klimaatverandering, energieverbruik en CO2

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Alliander is als schakel in de energieketen verantwoordelijk voor het energiegebruik en daaraan gerelateerde CO2-emissies van de netwerken, gebouwen en mobiliteit. Daarnaast is Alliander verantwoordelijk voor het bevorderen van een duurzame en efficiënte energieopwekking en het gebruik daarvan.

Impact

Onze activiteiten leiden tot klimaatgerelateerde emissies. Binnen onze bedrijfsvoering, bij ketenpartijen en bij het verbruik van door ons gedistribueerde energie. Onze totale CO2-voetafdruk heeft een negatieve impact. 97% van onze bedrijfsgebonden emissies hangt samen met onze kernprocessen. Het klimaateffect van emissies bij klanten en ketenpartners bedraagt een veelvoud. Voor het verminderen van onze impact hebben we doelen en programma’s vastgesteld. We nemen technische maatregelen in onze netwerken, isoleren onze gebouwen, rijden grotendeels elektrisch en vergroenen netverliezen door participatie in Nederlandse windparken. De impact van het thema klimaat en energie op Alliander komt tot uitdrukking in de kosten die wij maken voor maatregelen en klimaatadaptatie en de waardering van kapitaalverschaffers voor onze aanpak. 

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor natuurlijk kapitaal.

Relatie met risico's

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Veranderkracht

Stakeholderverwachting

Door het veranderende klimaat stijgt de zeespiegel en komen vaker extreme weerssituaties voor zoals stormen en langere periodes van droogte of neerslag. Klimaatverandering is een mondiaal probleem. Stakeholders verwachten een actief klimaatbeleid gericht op lagere emissies in de gehele energieketen. Naast eigen en energienetwerk gerelateerde emissies draagt onze rol bij de energietransitie bij aan lagere uitstoot door energiegebruik. Wij werken samen aan klimaatadaptieve maatregelen met sectorbedrijven en lokale en nationale vertegenwoordigers.

Geleerde les

Interne CO2-prijs mét akkoord van de toezichthouder.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betaalbaarheid

Onze langetermijndoelstelling

We leveren een bijdrage aan de internationale doelstellingen voor beperking van klimaatemissies gerelateerd aan 1,5 graad opwarming en aan SDG 7. De impact van maatregelen gericht op klimaatadaptatie (SDG 13) meten we nog niet.
We streven naar verlaging van onze uitstoot van CO2. Per saldo willen we in 2023 klimaatneutraal zijn.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Alliander bereidt zich voor op situaties waarin de bedrijfsvoering kan worden geraakt door de gevolgen van extreme weersomstandigheden. Tegelijkertijd hebben we een grote bruto CO2-voetafdruk. De uitstoot draagt bij aan klimaatverandering. Het is belangrijk om CO2 reductie na te streven, om deze impact te verkleinen. We voeren programma's gericht op vergroening.
Alliander onderneemt diverse activiteiten om aan CO2-emissiereductie te werken, het energiegebruik en de netverliezen vergroenen we in toenemende mate via de aankoop van Garantie van Oorsprong voor in Nederland geproduceerde duurzame energie. Met de Nederlandse netbeheerders werken we aan uniformering voor het bepalen van onze voetafdruk. Onze CO2-gerelateerde uitstoot is hierdoor de laatste jaren steeds verder gedaald. Onze netto voetafdruk 2022 bedraagt: 116 kton CO2eq (2021 herrekend: 166 kton CO2eq). 

Stakeholderinformatie