Samenwerking en dialoog met stakeholders

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Mensen of groepen die beïnvloed worden door onze activiteiten en die invloed hebben op onze organisatie en dienstverlening zien we als onze stakeholders. We houden voortdurend bij wie onze stakeholders zijn. Ook bij projecten of rond bepaalde onderwerpen kunnen zij een relevante inbreng hebben en betrekken wij hen. Veranderingen in het energiesysteem voltrekken zich in hoog tempo en leiden tot andere eisen aan het energienetwerk. Samenwerking en dialoog met stakeholders zijn van groot belang om de veranderingen en de impacts ervan af te stemmen op de maatschappelijke ontwikkeling.

Impact

Stakeholders hebben belang bij de maatschappelijke impact die wij op voor hen relevante kapitalen realiseren. Verbinding en participatie dragen bij aan betere communicatie en bevorderen oplossingen, dit versterkt het sociaal kapitaal. De energietransitie en maatschappelijke ontwikkelingen hebben voor Alliander als impact dat contact en dialoog met stakeholders in alle fasen van het werk gevraagd worden. De ontwikkeling van wet en regelgeving kan impact hebben op de activiteiten van Alliander.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor financieel en sociaal kapitaal

Relatie met risico’s

Lange termijn oriëntatie wet en regelgeving, Veranderkracht

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat zij in de toekomst kunnen blijven vertrouwen op een goed werkend energiesysteem en toegang daartoe. Daarvoor is het noodzakelijk dat Alliander openstaat en luistert naar hetgeen stakeholders bezighoudt.

Relatie met strategie

Continue evaluatie van stakeholderrelaties in relatie tot onze opgaven; afstemming over de maatschappelijke aspecten van de toekomstige energievoorziening.

Onze langetermijndoelstelling

Wij zijn voortdurend in contact met onze stakeholders en betrekken hen bij ontwikkelingen en de maatschappelijke impact die we als organisatie hebben.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

We organiseren onze stakeholderrelaties op adequate wijze. Het contact verloopt structureel, ad hoc en zo nodig via wettelijke eisen en via een diversiteit aan kanalen. Afhankelijk van het vraagstuk, de intensiteit daarvan en de relatie met de keuzes die we als organisatie dagelijks maken.

Geleerde les

Reactie RvB op stakeholderpanel

Stakeholderinformatie

interactie met stakeholders