Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Onze inkoopbestedingen stijgen jaarlijks fors. De uitbreiding en onderhoud van onze netwerken en de ondersteunende middelen daarvoor leiden tot een grote materiaalvraag. Uitbesteding, investeringen en productie in andere landen betekent soms een verhoogd risico voor de erkenning én naleving van fundamentele mensenrechten, veiligheid en milieu. Het specificeren van criteria bij inkoop en het toetsen van leveranciers in de productketen bevordert maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Impact

We hebben grote impact op ketenpartners door de groeiende waarde van inkoop van goederen en diensten bij hen. Dit genereert werkgelegenheid en economisch kapitaal. De winning van grondstoffen en de productie van specifieke materialen en componenten is verbonden met tal van productielocaties wereldwijd. Hierbij ontstaat (indirect) impact op milieu en arbeidsomstandigheden in Nederland en wereldwijd. Dit leidt tot ecologische schade door inkoop materialen, afval en de emissie van CO2 en andere stoffen. Veiligheid en arbeidsomstandigheden hebben impact op menselijk kapitaal. De wijdvertakte mondiale productketens brengen risico’s voor naleving van mensenrechten. Indirect dragen wij daarmee mogelijk bij aan impact op omstandigheden elders. De ontwikkelingen in ketens en elders hebben impact op leveringen aan Alliander. Tekorten, logistieke problemen en conflicten raken de realisatie van werkpakket en voorraden (geproduceerd kapitaal) en kunnen leiden tot prijsnadelen of verliezen op financieel kapitaal.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor financieel, geproduceerd en natuurlijk kapitaal

Relatie met risico’s

Veranderkracht, Toekomstvaste investeringen

Stakeholderverwachting

Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer € 1,5 miljard zijn we een grote inkoper van producten en diensten in Nederland. Stakeholders verwachten dat we daar samen met onze leveranciers een verantwoorde invulling aan geven. Als wij onze leveranciers ertoe kunnen bewegen duurzaamheid net zo serieus te nemen als wijzelf, kunnen we een grote positieve impact genereren via onze keten.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid, Betaalbaarheid, Bereikbaarheid

Onze langetermijndoelstelling

We maken actief werk van onze ketenprestaties. Zo maken we plannen met onze leveranciers over onder meer CO2-uitstoot en verantwoorde bedrijfsvoering. Daarnaast moeten alle leveranciers voldoen aan de Alliander Gedragscode waaronder minimale eisen vanuit ILO, OECD en VN.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Naast dat we continu de Gedragscode, die voor alle leveranciers verplicht is, onder de aandacht brengen, hebben we in 2022 28% van ons inkoopvolume circulair ingekocht. We besteedden meer aandacht aan de juistheid van de grondstofpaspoorten. Hiermee ondersteunen we de doelstelling om in Nederland maatschappelijk verantwoord in te kopen en kunnen we middels deze MVI-verklaringen duurzaamheid bij onze leveranciers nog verder bevorderen. Het toetsen van leveranciers op de erkenning én naleving van fundamentele mensenrechten, veiligheid en milieu is onderdeel van ons MVO- en Inkoopbeleid.

Lessen

Bij verhuizing van productielocaties vanuit Europa naar meer risicovolle landen op gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu streven wij ernaar om ter plaatse een her-audit te doen. Wij beoordelen dan opnieuw de arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu aspecten.

Stakeholderinformatie