Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

Noot

2022

2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

    

Resultaat na belastingen

  

198

 

242

Aanpassingen voor:

     

- financiële baten en lasten

27, 28

 

53

 

45

- belastingen

29

 

62

 

72

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en minderheidsbelang derden

5

 

-3

 

-5

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

 

456

 

422

- betaalde earn out inzake verkoop 450connect

  

-

 

-24

- boekresultaat verkoop Stam

  

-13

 

-

Veranderingen in werkkapitaal:

     

- voorraden

 

-96

 

6

 

- handels- en overige vorderingen

 

4

 

-33

 

- handelsschulden en overlopende passiva

 

35

 

46

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

  

-57

 

19

      

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

  

-20

 

-6

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

676

 

765

      

Betaalde rente

  

-50

 

-37

Ontvangen rente

  

-

 

-

Ontvangen dividend deelnemingen

  

6

 

1

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

  

-60

 

-65

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

572

 

664

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

    

Investeringen in immateriële vaste activa

4

-1

 

-

 

Investeringen in materiële vaste activa

3

-1.228

 

-1.014

 

Bijdrage investeringen van derden

14

142

 

149

 

Aankoop deelnemingen

1

-

 

-3

 

Verkoop deelnemingen

22

12

 

30

 

Verstrekte leningen

6

-8

 

-

 

Aflossing op verstrekte leningen

13

8

 

199

 

Betaalde waarborgsommen

7

-100

 

-

 
      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-1.175

 

-639

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

    

Afgeloste EMTN

 

-400

 

-

 

Aangetrokken ECP-financiering

13

300

 

2

 

Aangetrokken langlopende leningen

13

498

 

599

 

Afgeloste langlopende leningen

14

-8

 

-48

 

Ontvangen(aflossing) waarborgsommen

13

-72

 

72

 

Afgeloste leaseverplichtingen

19

-25

 

-222

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-8

 

-8

 

Betaald dividend

 

-101

 

-94

 
      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

184

 

301

      

Nettokasstroom

  

-419

 

326

      

Liquide middelen per 1 januari

  

624

 

298

Nettokasstroom

  

-419

 

326

      

Liquide middelen per 31 december

  

205

 

624