Over dit verslag

Met het Alliander jaarverslag kijken we terug op onze activiteiten en resultaten in 2022. Uitgangspunten voor onze geïntegreerde verslaglegging zijn onze waarde voor de samenleving, de dialoog met onze stakeholders over materiële thema’s en transparantie. Het jaarverslag is gepubliceerd op 9 maart 2023.

Langetermijnwaardecreatie als basis

Ons waardecreatiemodel vormt de leidraad van dit jaarverslag en maakt duidelijk hoe we omgaan met onze kapitalen en wat dat de maatschappij oplevert. We gaan eerst in op onze rol in de energievoorziening en onze missie. We geven een overzicht van trends en ontwikkelingen die op onze organisatie van invloed zijn en laten zien hoe die doorwerken in onze strategie. Daarna rapporteren wij over onze activiteiten en de waarde die wij op de lange termijn creëren:

 • Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

 • Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

 • Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving

 • Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

 • Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement

In het laatste deel van het bestuursverslag geven we inzicht in de effecten van ons werk op de maatschappij (impacts) en in onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Verder geven we uitleg over onze governance.

Stakeholderdialoog

Dankzij de doorlopende dialoog met onze stakeholders houden we zicht op trends in de samenleving en op de verwachtingen die stakeholders van ons hebben. We hebben hierdoor de mogelijkheid om samen op te trekken zodat de energietransitie op tijd slaagt en de energievoorziening betaalbaar blijft. Net als voorgaande jaren heeft een stakeholderpanel het verslag al in een vroeg stadium meegelezen. Op 19 december 2022 hebben de leden hun bevindingen met ons gedeeld, waarop wij de structuur en inhoud van het verslag hebben aangescherpt.

Materiële thema's

In 2022 hebben we de materialiteitsanalyse herijkt aan GRI Standards. Op basis van deskresearch en de materialiteitsanalyse die we in 2021 hebben uitgevoerd hebben we een shortlist van thema’s opgesteld. Die zijn gevalideerd aan de hand van internationale standaarden, peer- en ketenanalyses en ons eigen risicoraamwerk. Op een aantal thema’s zien we belangrijke verschuivingen in de impactbeoordeling, zoals bij Realisatie werkpakket, Samenwerken aan innovatieve oplossingen en Toegang tot betaalbare energie. Het thema Overige milieuthema’s is nieuw in de top vijftien. Deze aanpassingen hebben geen directe gevolgen voor de inhoud van het verslag, omdat deze onderwerpen er al deel van uitmaakten. 

De volgorde van de thema's geeft aan in welke mate zij onder de aandacht zijn gekomen en daarmee de prioriteiten voor Alliander in 2022. Voor uitleg over de wijzigingen, de methodiek en de resultaten van de herijking verwijzen we naar de Materialiteitstoets.

Materialiteitsgrafiek

A B C D E F G H I J K L M N O

Faciliteren van de energietransitie

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Particulieren en bedrijven wekken in toenemende mate zelf energie op. Grootschalige duurzame opwek is onderdeel van landelijke en regionale afspraken. Deze ontwikkeling maakt voortdurende teruglevering, invoeding en afname van energie in het net noodzakelijk. Netbeheerders als Alliander staan voor de opgave om steeds hun netcapaciteit te dimensioneren op de maatschappelijke behoefte en het netwerk toekomstbestendig te houden. De energietransitie vraagt om grootschalige investeringen in en optimale benutting van onze energienetwerken.

Impact

Teruglevering en invoeding van duurzame energie heeft een positief effect op het klantwelzijn. Door toename van het aandeel duurzame energie treedt vermindering op van CO2-emissies in de keten. Investeringen in de energienetwerken leiden tot werkgelegenheid bij Alliander en haar ketenpartners. Uitbreiding van de netwerken leidt potentieel tot een grotere materiaalbehoefte, toenemende vraag in productketens en daarmee een grotere druk op schaarse grondstoffen en arbeidsomstandigheden bij partners en bedrijven in de supply chain, in Nederland en internationaal. De Energietransitie heeft grote impact op de Alliander organisatie. De sterk toenemende vraag naar aansluitingen, vergroting van netcapaciteit en diversiteit in aansluitingen brengen grote uitdagingen voor de arbeidscapaciteit, de financiering, planning en uitvoering. 

Relatie met impactmodel Alliander

Indicatoren voor geproduceerd kapitaal, natuurlijk kapitaal. Zie ook het thema: Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten.

Relatie met risico’s

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Veranderkracht, Financierbaarheid, Voldoen aan klantverwachtingen

Stakeholderverwachting

Alliander is continu in contact met stakeholders over de energietransitie. Klanten verwachten terecht dat zij binnen de vastgestelde termijnen geholpen worden. Samenwerking is cruciaal voor de grote uitdagingen waar we in Nederland voor staan. Alliander heeft de ambitie om medeontwerper van het energiesysteem te zijn door te adviseren over maatschappelijk wenselijke uitkomsten ten behoeve van het energiesysteem op het gebied van realiseerbaarheid, maatschappelijke kosten en ruimtelijke impact. Bijvoorbeeld door bij de Regionale Energiestrategieën (RES’en) te adviseren over de optimale wind-zon verhouding of door te grootschalige vraag- en aanbod naar energie te clusteren. Ook bij de Transitievisies Warmte denken we mee over het meest geschikte warmtealternatief per gebied. Via koepelorganisaties en brancheverenigingen staan we in nauw contact met diverse publieksgroepen.

Relatie met strategie en doelen

Bereikbaarheid

Onze langetermijndoelstelling

Gemeenten hebben plannen opgesteld waarin staat hoe men per wijk planmatig van het aardgas af gaat. Alliander zet in het ontwerp de kennis en ervaring in om suboptimale keuzes en onnodige maatschappelijke kosten te voorkomen. Alliander wil op jaarbasis alle nieuwe aanvragen voor decentrale opwek in zijn regio's kunnen aansluiten.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Alliander speelt actief in op het veranderende energielandschap. We hebben innovaties beschikbaar, onder meer cable pooling, curtailment en congestiemanagement en schalen deze op. We kijken samen met klanten en partners naar slimme energieoplossingen en doen ervaring op. De bedrijfsactiviteiten, onder meer op het gebied van warmte, helpen klanten bij het maken van energiekeuzes. Om goed in te kunnen spelen op de eisen van het veranderende energiesysteem, is het noodzakelijk om wettelijke afspraken en condities op onderdelen te actualiseren. Hiertoe voeren we intensief gesprekken met onze stakeholders en wetgevende organen.

Geleerde lessen

Zie Onze dilemma's.

Stakeholderinformatie

Leveringsbetrouwbaarheid

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Onafgebroken beschikbaarheid van energie door middel van netten en installaties die goed zijn afgestemd op de behoeftes van onze klanten en de maatschappij.

Impact

De welvaartswaarde van energietransport voor de samenleving is hoog en draagt sterk bij aan het welzijn van klanten. Verstoringen van beschikbaarheid van energie leiden tot een sterke afname van klantwelzijn. De omvang en duur van een verstoring hebben potentiële gevolgen voor maatschappelijke functies als gezondheidszorg, openbaar vervoer en productieprocessen en daarmee voor de economie en het welzijn van mensen. De betrouwbaarheid van onze netwerken is een kernpunt voor de organisatie. Bij verstoringen handelen we direct en kunnen we snel schakelen en opschalen. Door toepassing van bijvoorbeeld IT hulpmiddelen in het netwerk kunnen we een deel van de storingen voortijdig ondervangen. Langdurige verstoringen hebben een financieel effect vanwege vergoedingen en extra kosten voor herstel voor de organisatie.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren geproduceerd kapitaal

Relatie met risico’s

Veiligheid, Veranderkracht, Voldoen aan klantverwachtingen, Cybersecurity, Toekomstvaste investeringen

Stakeholderverwachting

Continue levering van energie is van groot maatschappelijk belang. Verstoringen raken direct aan belangen van onze stakeholders. Klanten willen meteen informatie over verstoringen ontvangen en zicht hebben op de vermoedelijke storingsduur. Wij informeren hen gericht middels sms met vermelding van de verwachte duur van de overlast.

Relatie met strategie en doelen

Veiligheid, Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Benodigde capaciteit en competenties, Anticiperen op en bijbenen energietransitie, Cybercriminaliteit

Onze langetermijndoelstelling

We streven naar een hoge leveringsbetrouwbaarheid. Voor herhaalstoringen geldt dat het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen maximaal 17 blijft de komende jaren.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

We werken dagelijks aan een continue energievoorziening, zowel nu als in voorbereiding op de toekomst. We investeerden in totaal ruim € 1,2 miljard, waarvan het grootste deel om de betrouwbaarheid van de netten te verhogen. Onze uitvalduur elektriciteit kwam in 2022 uit op 21,3 minuten. Het aantal herhaalstoringen was 28.

Geleerde lessen

Zie Onze dilemma's: beschikbaarheid versus betrouwbaarheid .

Stakeholderinformatie

Realisatie werkpakket

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Als bedrijf zijn we momenteel in onvoldoende mate in staat om tijdig aan de grote vraag naar uitbreiding- en vervanging van netwerken te voldoen. Hiermee vormt de maakbaarheid van de energietransitie een nog grotere uitdaging. Dit komt mede door een groot tekort aan (technische) arbeidscapaciteit en de doorlooptijd van ruimtelijke procedures voor bouw en aanleg.

Impact

Vertraging van realisatie van het werkpakket leidt tot vertraging van activiteiten bij onze klanten en opdrachtgevers. De maatschappelijke impact van toegang tot energie is groot en een beperking leidt tot een relatief minder grote bijdrage aan maatschappelijke waardecreatie.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor financieel en geproduceerd kapitaal

De groei van het werkpakket heeft een impact op onze organisatie en die komt tot uitdrukking in oplopende investeringskosten, groeiende financieringsbehoefte en financiële ratio's die onder druk staan. We proberen de werklast slimmer in te richten om zo de impact op de organisatie te verminderen. 

Relatie met risico's

Realisatie werkpakket, Veranderkracht, Voldoen aan klantverwachtingen.

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat aanvragen binnen de geldende termijnen worden gerealiseerd, het licht brand, de huizen warm zijn en organisaties en bedrijven kunnen draaien.

Relatie met strategie

Excellent netbeheer

Onze langetermijndoelstelling

Wij staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Onze strategie bestaat uit vier pijlers. Deze pijlers rusten op een stevig en toekomstbestendig fundament: een veilige, kostenbewuste, duurzame en inclusieve organisatie. Dat helpt ons om vandaag én in de toekomst invulling te kunnen blijven geven aan onze doelen en opgaven.

Geleerde les

Meer werk voorkomen doen we door de klantvraag eerder en beter in beeld te brengen en door samen met stakeholders plannen te maken voor het toekomstige energiesysteem.

Stakeholderinformatie

Samenwerken aan innovatieve oplossingen

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Door het veranderende energielandschap en om voorbereid te zijn op ontwikkelingen is het erg belangrijk om nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen te kunnen toepassen. Om die reden werken wij samen met onze belangrijkste partners aan innovatieve oplossingen.

Impact

Vanuit ons innovatieprogramma willen we innovaties en slimme oplossingen realiseren én toepassen die het werk aan en de kosten van de netten verminderen. De digitalisering van energienetten is essentieel voor de energietransitie. Nieuwe business- en marktmodellen en de inzet van duurzame energie leiden tot kennis en data over deze ontwikkelingen. Deze kennis en data vormen intellectueel kapitaal dat positief kan bijdragen aan vraagstukken over energietransitie, grondstoffen en realisatie. De indicatoren voor intellectueel kapitaal verbinden wij met SDG 9 en komen tot uitdrukking door het realiseren van een toekomstbestendige energie-infrastructuur en toepassing van innovatieve technieken, zoals bijvoorbeeld waterstofprojecten voor de bebouwde omgeving als vervanging aardgas.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicator voor intellectueel kapitaal, Samenwerking op gebied van technologie. Nieuwe marktmodellen en platforms dragen bij aan positieve impact op Alliander.

Relatie met risico’s

Langetermijnoriëntatie van wet-en regelgeving, Veranderkracht, Toekomstvaste investeringen

Stakeholderverwachting

Door het veranderende energielandschap en om voorbereid te zijn op ontwikkelingen is het voor ons erg belangrijk om nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen te kunnen toepassen. Klanten verwachten daarbinnen flexibele en betrouwbare netwerken waaraan zij desgewenst energie kunnen terug leveren. Alliander is betrokken en initiator van projecten met lokale bewoners, gemeenten, onderzoeksinstituten en sectorinitiatieven en evalueert met hen de resultaten van projecten.

Geleerde les

Proactief en tijdig organiseren van mensen, materialen en diensten.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Onze langetermijndoelstelling

Technische en economische ontwikkelingen maken nieuwe oplossingen mogelijk en noodzakelijk. Alliander wil hieraan bijdragen door de energietransitie te faciliteren. Onze doelstelling is om door toepassing van bewezen innovaties te versnellen en de schaal van toepassingen te vergroten. In samenwerking met partners doen we ervaring op met ontwikkeling van nieuwe technieken en werkwijzen.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

De energietransitie vraagt om nieuwe en slimme toepassingen van de energienetten. Alliander investeert hierin om zo de overgang naar een duurzame samenleving te faciliteren en daarbij de leveringsbetrouwbaarheid te blijven garanderen. In 2022 is de teruglevering door klanten aan ons netwerk vanuit zonne-installaties en windparken wederom sterk gegroeid. In Lochem en Oosterwolde startten we met projecten voor waterstofnetten. In Arnhem ontwikkelden we met Powercrumbs opslag van Groen Gas.

Stakeholderinformatie

Veilig werken en veilige infrastructuur

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Werken aan gas- en elektriciteitsinfrastructuur brengt risico’s met zich mee. Veilig werken zonder incidenten is van groot belang voor alle betrokkenen. De veiligheid van netwerken voor alle betrokkenen heeft onze hoogste prioriteit. Het optreden van incidenten in het energienetwerk maakt gerichte aanpak van nog groter belang. Om dit te realiseren zorgen we dat we de risico’s inzichtelijk hebben en nemen we maatregelen om de risico’s te mitigeren. Deze kunnen bestaan uit aanschaffen van veiligere materialen en betere arbeidsmiddelen, verbeterde werkmethoden en het trainen van de bekwaamheid van onze medewerkers en aannemers.

Impact

Werkgerelateerde ongevallen en ziekte leiden tot verlies aan welzijn en geluk van betrokkenen. Als werkgever streeft Alliander steeds naar een positieve bijdrage aan het welzijn van medewerkers. Dit geldt ook voor de rol van opdrachtgever waarbij we verantwoordelijkheid nemen voor externe medewerkers. Onze impact strekt zich uit tot opdrachtnemers en ketenpartners (zie ook onder thema Verantwoorde Keten). Veilige en verantwoorde arbeidsomstandigheden zijn mensenrechten en onderdeel van nationale en internationale wetgeving en conventies zoals OECD, ILO en VN verdragen. Veiligheidsincidenten kunnen ook optreden in relatie met andere stakeholders zoals burgers en bezoekers of voorbijgangers op locaties waar wij werken.

Relatie met Impactmodel Alliander

Menselijk kapitaal

Relatie met risico’s:

Veiligheid, Cybersecurity

Stakeholderverwachting

Veilig werken is van belang voor alle betrokkenen. Medewerkers verwachten een werkomgeving waarin zij geconcentreerd en veilig kunnen werken. Klanten verwachten dat wij tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen.

Geleerde les

We kunnen achterliggende oorzaken bij gedrag explicieter bespreken en analyseren en kunnen veiligheid bij onderaannemers en zzp'ers nog beter borgen.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Onze langetermijndoelstelling

Iedereen veilig thuis! Met 0 vermijdbare ongevallen. Dat is de veiligheidsambitie van Alliander. Daarnaast werkt Alliander aan een proactieve cultuur waarin veiligheid centraal staat. Het doel is een duurzame gedragsverandering die we in 2025 kunnen staven met een trede 4 score op de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder). We streven naar een LTIF van 1,0 of lager. 

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Alliander hanteert ‘Life Saving Rules’. Een veilige werkomgeving en veiligheidscultuur helpen ons veiligheidsbewustzijn en -gedrag te verbeteren. In 2022 waren er 22 ongevallen met en 42 zonder verzuim. Mede hierdoor kwam de LTIF hoger uit op 1,7. Bij contractanten bedraagt het aantal ongevallen met verzuim 14 en zonder verzuim 10.

Stakeholderinformatie

Klimaatverandering, energieverbruik en CO2

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Alliander is als schakel in de energieketen verantwoordelijk voor het energiegebruik en daaraan gerelateerde CO2-emissies van de netwerken, gebouwen en mobiliteit. Daarnaast is Alliander verantwoordelijk voor het bevorderen van een duurzame en efficiënte energieopwekking en het gebruik daarvan.

Impact

Onze activiteiten leiden tot klimaatgerelateerde emissies. Binnen onze bedrijfsvoering, bij ketenpartijen en bij het verbruik van door ons gedistribueerde energie. Onze totale CO2-voetafdruk heeft een negatieve impact. 97% van onze bedrijfsgebonden emissies hangt samen met onze kernprocessen. Het klimaateffect van emissies bij klanten en ketenpartners bedraagt een veelvoud. Voor het verminderen van onze impact hebben we doelen en programma’s vastgesteld. We nemen technische maatregelen in onze netwerken, isoleren onze gebouwen, rijden grotendeels elektrisch en vergroenen netverliezen door participatie in Nederlandse windparken. De impact van het thema klimaat en energie op Alliander komt tot uitdrukking in de kosten die wij maken voor maatregelen en klimaatadaptatie en de waardering van kapitaalverschaffers voor onze aanpak. 

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor natuurlijk kapitaal.

Relatie met risico's

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Veranderkracht

Stakeholderverwachting

Door het veranderende klimaat stijgt de zeespiegel en komen vaker extreme weerssituaties voor zoals stormen en langere periodes van droogte of neerslag. Klimaatverandering is een mondiaal probleem. Stakeholders verwachten een actief klimaatbeleid gericht op lagere emissies in de gehele energieketen. Naast eigen en energienetwerk gerelateerde emissies draagt onze rol bij de energietransitie bij aan lagere uitstoot door energiegebruik. Wij werken samen aan klimaatadaptieve maatregelen met sectorbedrijven en lokale en nationale vertegenwoordigers.

Geleerde les

Interne CO2-prijs mét akkoord van de toezichthouder.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betaalbaarheid

Onze langetermijndoelstelling

We leveren een bijdrage aan de internationale doelstellingen voor beperking van klimaatemissies gerelateerd aan 1,5 graad opwarming en aan SDG 7. De impact van maatregelen gericht op klimaatadaptatie (SDG 13) meten we nog niet.
We streven naar verlaging van onze uitstoot van CO2. Per saldo willen we in 2023 klimaatneutraal zijn.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Alliander bereidt zich voor op situaties waarin de bedrijfsvoering kan worden geraakt door de gevolgen van extreme weersomstandigheden. Tegelijkertijd hebben we een grote bruto CO2-voetafdruk. De uitstoot draagt bij aan klimaatverandering. Het is belangrijk om CO2 reductie na te streven, om deze impact te verkleinen. We voeren programma's gericht op vergroening.
Alliander onderneemt diverse activiteiten om aan CO2-emissiereductie te werken, het energiegebruik en de netverliezen vergroenen we in toenemende mate via de aankoop van Garantie van Oorsprong voor in Nederland geproduceerde duurzame energie. Met de Nederlandse netbeheerders werken we aan uniformering voor het bepalen van onze voetafdruk. Onze CO2-gerelateerde uitstoot is hierdoor de laatste jaren steeds verder gedaald. Onze netto voetafdruk 2022 bedraagt: 116 kton CO2eq (2021 herrekend: 166 kton CO2eq). 

Stakeholderinformatie

Toegang tot betaalbare energie

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Energie is een primaire levensbehoefte. Aansluiting op energie heeft dan ook zeer hoge prioriteit. Ook onder veranderende omstandigheden in de energievoorziening is het van groot belang dat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betaalbare energie.

Impact

De bijdrage van gas, warmte en elektriciteitstransport aan het welzijn van consumenten door het faciliteren van verwarming van de woning, gebruik van verlichting en huishoudelijke apparatuur en transport door elektrisch rijden is hoog. Het ontbreken van of beperkingen in toegang tot energie heeft een grote impact op het welzijn en de ontwikkeling van personen. We zijn ons ervan bewust dat er grote verschillen bestaan in de mate van welzijn die door verschillende groepen in de samenleving wordt ervaren.

De impact van het thema op Alliander raakt aan de kern van onze missie: het zorgen voor toegang tot duurzame, betaalbare, betrouwbare energie.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor geproduceerd kapitaal

Relatie met risico’s

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Voldoen aan klantverwachtingen

Stakeholderverwachting

Energie is een primaire levensbehoefte. Aansluiting op energie heeft dan ook zeer hoge prioriteit. Ook onder veranderende omstandigheden in de energievoorziening is het van groot belang dat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betaalbare energie. Dit geldt in de eerste plaats voor alle huishoudens, bedrijven en organisaties die zijn aangesloten zijn of wensen te zijn op de netwerken in ons verzorgingsgebied. Onafhankelijke toezichthouders zoals de ACM beoordelen onze dienstverlening.

Geleerde les

Samenwerking met gemeenten, Rijk en energieleveranciers om afsluiting te voorkomen.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Onze langetermijndoelstelling

Zorgen dat de omschakeling naar duurzame energie op een beheersbare manier gerealiseerd wordt, zodat het toekomstige energiesysteem betaalbaar, betrouwbaar en voor iedereen onder gelijke condities bereikbaar blijft. We streven ernaar onze aansluitingen binnen de wettelijke 18 weken termijn te realiseren. In 2022 hebben we met 100% van onze gemeenten en woningcorporaties afspraken gemaakt over de warmtetransitie.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

We hanteren landelijke afspraken over het niet afsluiten van huishoudens gedurende winterse omstandigheden. We werken samen met gemeenten en partners aan regionale energieafspraken. Waar gekozen wordt voor aardgasloze oplossingen wordt voorzien in alternatieven. 

Stakeholderinformatie

Datagedreven netbeheer

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Door toevoeging van IT is het mogelijk om veranderingen in energieaanbod, marktverhoudingen en de veranderende energievraag op een betrouwbare, efficiënte en veilige manier op elkaar af te stemmen.

Impact

De ontwikkeling van meer en betere data draagt bij aan het maatschappelijk intellectueel kapitaal en aan efficiënter en schoner produceren. Kennis en data kunnen zo positief bijdragen aan vraagstukken over energietransitie, grondstoffen en realisatie van werk. Data en input van data zijn niet per se onfeilbaar. Kritische analyse van maatschappelijke effecten en mogelijke negatieve impact is noodzakelijk om betrouwbaarheid en veiligheid te borgen. De impact op Alliander bestaat uit een versterkte productiviteit en toekomstbestendigheid naast het bestaan van risico’s voor cybersecurity.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicator voor intellectueel kapitaal

Relatie met risico’s

Privacy, Cybersecurity, Toekomstbestendigheid IT-landschap

Stakeholderverwachting

Door gebruik van IT is het mogelijk om veranderingen in energieaanbod, marktverhoudingen en de veranderende energievraag op een betrouwbare, efficiënte en veilige manier op elkaar af te stemmen. Slimme netten en datatechnologie helpen bij het maken van de juiste en doelmatige investeringen in de netten en helpen bij het voorkomen en sneller oplossen van storingen. Klanten verwachten dat zij makkelijk energie terug kunnen leveren aan het net en dat wij, met inzet van innovatieve technologie, het net betrouwbaarder en meer inzichtelijk voor hen maken.

Geleerde les

Zie Onze dilemma's: Verantwoordelijkheden leggen waar de consequenties het best kunnen worden overzien.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betrouwbaarheid

Onze langetermijndoelstelling

Alliander werkt aan een integrale IT-architectuur om toekomstige processen te kunnen ondersteunen en de energietransitie mogelijk te maken. Doelstellingen zijn het opstellen van een visie op ons IT-landschap. Digitaliseringsprogramma’s zijn onderdeel van het activiteitenplan van netbeheerder Liander.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

We werken op diverse plaatsen aan slimmere energienetten. We maken middenspanningsruimtes intelligenter, rollen een schakelsysteem voor openbare verlichting uit, bieden slimme meters aan en implementeren ICT-toepassingen en sensoren om flexibel de stroom aan energie te managen. Slimme netten ondersteunen efficiënt gebruik van capaciteit en infrastructuur en zijn betrouwbaarder. Uitbreiding van slimme energienetwerken ondersteunt toekomstige digitale diensten. 

Stakeholderinformatie

 • Digitalisering in hoofdstuk Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

Dataveiligheid, privacy en cybersecurity

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Data uitwisseling is een permanent maatschappelijk en economisch fenomeen geworden. Gegevenstransport en -opslag en privacygevoelige informatie dient steeds met maximale waarborgen omkleed te zijn.

Impact

De veiligheids- en privacyrisico's die gepaard gaan met het beheer van persoonsgegevens door Alliander en de energieleveranciers hebben in potentie een negatief effect op sociaal kapitaal (afname digitale veiligheid). De bijdrage van assets en systemen gericht op het mitigeren van risico's gerelateerd aan cybercrime en hacking leveren een positieve bijdrage aan het geproduceerd kapitaal. De impact op Alliander door een schending van dataveiligheid en veiligheidssystemen kan groot zijn en maatschappelijk impact hebben.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren sociaal kapitaal, geproduceerd kapitaal.

Relatie met risico’s

Privacy, Veiligheid, Cybersecurity

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat wij veilig en zorgvuldig omgaan met data en persoonsgegevens. Data-uitwisseling is een permanent maatschappelijk en economisch gegeven geworden. Gegevensuitwisseling en -opslag van privacygevoelige informatie dient steeds maximaal beveiligd te zijn.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Onze langetermijndoelstelling

Alliander respecteert de privacy van medewerkers en van klanten. Dit betekent dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met hun persoonsgegevens. Wij voldoen aan de eisen uit de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klanten en medewerkers kunnen er op vertrouwen dat Alliander zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat en direct handelt indien de integriteit daarvan in het geding is.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander)

Voor alle persoonsgegevens die we verwerken zijn we verplicht te voldoen aan een aantal (wettelijke) vereisten. In lijn met de wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) hebben we een functionaris Gegevensbescherming aangesteld voor Alliander-klantgegevens. Deze houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Verder hebben we een verwerkingenregister opgesteld waarin onze verwerkingen van persoonsgegevens staan. Daarnaast werken we met Data Protection Impact Assessments (DPIA); wanneer we grote hoeveelheden of gevoelige persoonsgegevens gaan verwerken beoordelen we vooraf de risico’s. Via liander.nl kunnen klanten gebruikmaken van hun rechten op dit vlak, zoals het recht op inzage, verwijdering of beperking van gegevens.
De aandacht voor cybersecurity is sinds 2021 ook gegroeid door gestegen gebruik van medewerkersdata, het uitgebreider inzetten van aannemers en de intensivering in de distributie van energiedata. Om nog beter inzicht te krijgen in de beveiligingsrisico’s binnen Alliander hebben we hiervoor de functie van Chief Information Security Officer (CISO) herijkt. We hebben de beveiligingsprocessen door een onafhankelijke externe partij laten certificeren met ISO27001 en het certificaat Security Verified. 

Geleerde les

Hack van privacygevoelige data van medewerkerspassen leidde tot nieuwe beveiliging.

Stakeholderinformatie

Tevreden klanten

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Klanten rekenen op uitstekende service, communicatie en afhandeling van storingen en klachten. Naast adequaat reageren heeft het actief inzetten op klanttevredenheid prioriteit.

Impact

Klanttevredenheid is een indicatie voor het ervaren van welzijn en comfort door de beschikbaarheid van energie. Een afname van tevredenheid heeft uiteindelijk een negatief effect op de ervaren toegevoegde waarde voor klanten. De impact op Alliander komt onder meer tot uitdrukking in benchmarkvergelijkingen en waardering van externe beoordelaars en kan in een uiterst geval leiden tot een financiële sanctie door toezichthouders.

Relatie met Impactmodel Alliander:

indicactor voor geproduceerd kapitaal

Relatie met risico’s

Realisatie werkpakket, Privacy, Cybersecurity, Veranderkracht, Voldoen aan klantverwachtingen

Stakeholderverwachting

Klanten rekenen op een uitstekende service, communicatie en afhandeling van storingen, vragen en klachten. Gemeenten en zakelijke klanten verwachten een helder aanspreekpunt en dat we onze afspraken nakomen. Actief inzetten op klanttevredenheid heeft prioriteit. Via Liander.nl en telefonische klantenservice hebben belanghebbenden de gelegenheid om klachten of misstanden kenbaar te maken in relatie tot ons bedrijf en activiteiten in naam van ons bedrijf.

Geleerde les

Enorme toename van klantvragen leidde tot vergrote inzet van front- en backoffice.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Onze langetermijndoelstelling:

Het klantgemak stijgt de komende jaren verder en blijft hoger dan de landelijke benchmark van Nederlandse netbeheerders. Klanttevredenheidscore NES: consumenten tenminste 53%, zakelijk tenminste 37%.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

We werken dagelijks aan onze klanttevredenheid zowel nu als in voorbereiding op de toekomst. We verbeterden onze service en communicatie voor zakelijke klanten en gemeenten. Ons (digitale) serviceniveau voor al onze klanten verbeterden we door voortdurende (online) bereikbaarheid en korte responsetijden. De doorontwikkeling van onze website voor consumenten en zakelijke klanten ondersteunde dit. Bij zakelijke klanten presteerden we boven de benchmark, bij consumenten er net onder. Ons doel voor 2022 was dat klantgemak, gemeten met NES score, hoger is dan 53% (consument) en 32% (zakelijke markt). Het behaalde resultaat voor consumenten is 49% (-2% ten opzichte van 2021) en zakelijke klanten 34% (-4%). 

Stakeholderinformatie

Aantrekken en ontwikkelen van talent

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Techniek en organisaties veranderen voortdurend en in hoog tempo. Werken is continu leren geworden. Om talentvolle medewerkers aan te kunnen trekken en verder te ontwikkelen, bieden wij hen de juiste arbeidsomstandigheden aan waarin zij voldoende groeimogelijkheden aangeboden krijgen en gestimuleerd worden om fit te blijven.

Impact

Ontwikkeling van medewerkers heeft een positief effect op menselijk kapitaal, en op het algemeen scholingsniveau op de arbeidsmarkt. Door werk te bieden dat aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen vergroten wij eveneens onze impact. Een hoge arbeidstevredenheid van medewerkers vergroot de aantrekkelijkheid van ons werkgeverschap en de maatschappelijke waarde van onze prestaties. De bestaande schaarste aan technisch geschoolde medewerkers en ervaren professionals op de arbeidsmarkt hebben een drukkend effect op productie en geproduceerd kapitaal.

Relatie met Impactmodel Alliander

Menselijk kapitaal

Relatie met risico’s

Veiligheid, Veranderkracht, Realisatie werkpakket

Stakeholderverwachting

Techniek en organisaties veranderen voortdurend en in hoog tempo. Werken is continu leren geworden en medewerkers en arbeidsmarktpartners verwachten dat Alliander hen met scholing en training in staat stelt fit op en voor het werk te blijven. Alliander maakt werk van opleiding en ontwikkeling.

Geleerde les

Samenwerking in Aanvalsplan Techniek en oprichting multidisciplinair team Arbeidsmarkt, Scholing en Behoud.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betrouwbaarheid

Onze langetermijndoelstelling

We streven naar een investering in opleidingen van medewerkers van 3% van de salariskosten. We bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. We bieden daarnaast werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep. In 2024 voldoen wij aan de Quotumwet.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Om een oplossing te vinden voor de energievraagstukken van vandaag en morgen, investeren we veel. In technologie, en vooral in onze mensen. Enerzijds door een goede beloning met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Anderzijds door opleidingsmogelijkheden te bieden, waarmee zij het beste uit zichzelf – en daarmee ons bedrijf – kunnen halen. Medewerkers krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen op hun vakgebied en worden gestimuleerd om te werken aan opleiding en ontwikkeling. Speciale aandacht krijgen veiligheidsopleidingen voor gespecialiseerde functies of waarbij sprake is van specifieke risico’s. Afgelopen jaar heeft Alliander 387 nieuwe technici verwelkomd. Voor statushouders liep er voor het derde jaar op rij een ontwikkelingstraject voor het halen van een mbo-diploma in installatie en onderhoud van het elektriciteitsnet. In 2022 investeerde Alliander 2,9% van de salariskosten in opleiding van medewerkers (2021: 2,8%). 

Stakeholderinformatie

Samenwerking en dialoog met stakeholders

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Mensen of groepen die beïnvloed worden door onze activiteiten en die invloed hebben op onze organisatie en dienstverlening zien we als onze stakeholders. We houden voortdurend bij wie onze stakeholders zijn. Ook bij projecten of rond bepaalde onderwerpen kunnen zij een relevante inbreng hebben en betrekken wij hen. Veranderingen in het energiesysteem voltrekken zich in hoog tempo en leiden tot andere eisen aan het energienetwerk. Samenwerking en dialoog met stakeholders zijn van groot belang om de veranderingen en de impacts ervan af te stemmen op de maatschappelijke ontwikkeling.

Impact

Stakeholders hebben belang bij de maatschappelijke impact die wij op voor hen relevante kapitalen realiseren. Verbinding en participatie dragen bij aan betere communicatie en bevorderen oplossingen, dit versterkt het sociaal kapitaal. De energietransitie en maatschappelijke ontwikkelingen hebben voor Alliander als impact dat contact en dialoog met stakeholders in alle fasen van het werk gevraagd worden. De ontwikkeling van wet en regelgeving kan impact hebben op de activiteiten van Alliander.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor financieel en sociaal kapitaal

Relatie met risico’s

Lange termijn oriëntatie wet en regelgeving, Veranderkracht

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat zij in de toekomst kunnen blijven vertrouwen op een goed werkend energiesysteem en toegang daartoe. Daarvoor is het noodzakelijk dat Alliander openstaat en luistert naar hetgeen stakeholders bezighoudt.

Relatie met strategie

Continue evaluatie van stakeholderrelaties in relatie tot onze opgaven; afstemming over de maatschappelijke aspecten van de toekomstige energievoorziening.

Onze langetermijndoelstelling

Wij zijn voortdurend in contact met onze stakeholders en betrekken hen bij ontwikkelingen en de maatschappelijke impact die we als organisatie hebben.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

We organiseren onze stakeholderrelaties op adequate wijze. Het contact verloopt structureel, ad hoc en zo nodig via wettelijke eisen en via een diversiteit aan kanalen. Afhankelijk van het vraagstuk, de intensiteit daarvan en de relatie met de keuzes die we als organisatie dagelijks maken.

Geleerde les

Reactie RvB op stakeholderpanel

Stakeholderinformatie

interactie met stakeholders

Verandervermogen organisatie

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

De mate waarin Alliander en haar medewerkers in staat zijn om tijdig in te spelen en te acteren op de vraagstukken en oplossingen omtrent de energietransitie.

Impact

Door te werken aan een excellente organisatie en onze activiteiten goed af te stemmen realiseren we een grotere uitvoeringskracht en kunnen we een grotere hoeveelheid werk en productie realiseren. De grote maatschappelijke vraag naar aansluitingen en vermogen betekent dat we én sneller én slimmer moeten werken. Desondanks kunnen we niet steeds binnen de termijnen onze afspraken nakomen en ervaren klanten nadelige impact op hun welbevinden en zakendoen. De druk om meer te doen en anders te werken heeft impact op medewerkers ofwel menselijk kapitaal en biedt ook ontwikkelkansen en scholing.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor geproduceerd Kapitaal

Relatie met risico’s

Veranderkracht, Realisatie werkpakket

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat zij in de toekomst kunnen blijven vertrouwen op toegang tot energie. Alliander voorziet in aanpassingen en vernieuwingen in haar systemen die toegang voor haar klanten tot energie blijvend mogelijk maken. 

Geleerde les

We zetten breed in op Samen Presteren.

Relatie met strategie

Excellent netbeheer is basis

Onze langetermijndoelstelling

We werken met focus, stellen prioriteiten en passen waar nodig onze organisatie aan veranderende eisen en omstandigheden aan.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Alle medewerkers zijn zo veel mogelijk toegerust om mee te kunnen in de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. We investeren in onze medewerkers en werken samen aan vitaal vakmanschap. We werken met focus, stellen prioriteiten en passen waar nodig onze organisatie aan veranderende eisen en omstandigheden aan.

Stakeholderinformatie

Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving van het thema

Onze inkoopbestedingen stijgen jaarlijks fors. De uitbreiding en onderhoud van onze netwerken en de ondersteunende middelen daarvoor leiden tot een grote materiaalvraag. Uitbesteding, investeringen en productie in andere landen betekent soms een verhoogd risico voor de erkenning én naleving van fundamentele mensenrechten, veiligheid en milieu. Het specificeren van criteria bij inkoop en het toetsen van leveranciers in de productketen bevordert maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Impact

We hebben grote impact op ketenpartners door de groeiende waarde van inkoop van goederen en diensten bij hen. Dit genereert werkgelegenheid en economisch kapitaal. De winning van grondstoffen en de productie van specifieke materialen en componenten is verbonden met tal van productielocaties wereldwijd. Hierbij ontstaat (indirect) impact op milieu en arbeidsomstandigheden in Nederland en wereldwijd. Dit leidt tot ecologische schade door inkoop materialen, afval en de emissie van CO2 en andere stoffen. Veiligheid en arbeidsomstandigheden hebben impact op menselijk kapitaal. De wijdvertakte mondiale productketens brengen risico’s voor naleving van mensenrechten. Indirect dragen wij daarmee mogelijk bij aan impact op omstandigheden elders. De ontwikkelingen in ketens en elders hebben impact op leveringen aan Alliander. Tekorten, logistieke problemen en conflicten raken de realisatie van werkpakket en voorraden (geproduceerd kapitaal) en kunnen leiden tot prijsnadelen of verliezen op financieel kapitaal.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor financieel, geproduceerd en natuurlijk kapitaal

Relatie met risico’s

Veranderkracht, Toekomstvaste investeringen

Stakeholderverwachting

Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer € 1,5 miljard zijn we een grote inkoper van producten en diensten in Nederland. Stakeholders verwachten dat we daar samen met onze leveranciers een verantwoorde invulling aan geven. Als wij onze leveranciers ertoe kunnen bewegen duurzaamheid net zo serieus te nemen als wijzelf, kunnen we een grote positieve impact genereren via onze keten.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid, Betaalbaarheid, Bereikbaarheid

Onze langetermijndoelstelling

We maken actief werk van onze ketenprestaties. Zo maken we plannen met onze leveranciers over onder meer CO2-uitstoot en verantwoorde bedrijfsvoering. Daarnaast moeten alle leveranciers voldoen aan de Alliander Gedragscode waaronder minimale eisen vanuit ILO, OECD en VN.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Naast dat we continu de Gedragscode, die voor alle leveranciers verplicht is, onder de aandacht brengen, hebben we in 2022 28% van ons inkoopvolume circulair ingekocht. We besteedden meer aandacht aan de juistheid van de grondstofpaspoorten. Hiermee ondersteunen we de doelstelling om in Nederland maatschappelijk verantwoord in te kopen en kunnen we middels deze MVI-verklaringen duurzaamheid bij onze leveranciers nog verder bevorderen. Het toetsen van leveranciers op de erkenning én naleving van fundamentele mensenrechten, veiligheid en milieu is onderdeel van ons MVO- en Inkoopbeleid.

Lessen

Bij verhuizing van productielocaties vanuit Europa naar meer risicovolle landen op gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu streven wij ernaar om ter plaatse een her-audit te doen. Wij beoordelen dan opnieuw de arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu aspecten.

Stakeholderinformatie

Overige milieuthema’s: Circulaire bedrijfsvoering

Input en relaties relevant voor thema

Omschrijving

Als netbeheerder gebruiken we grote hoeveelheden materialen en indirect grondstoffen. Het is onze verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met onze materiaalbehoefte om te gaan. Sinds een aantal jaar werken we aan de integratie van circulariteit in onze bedrijfsvoeringImpact

De wereldwijde behoefte aan materialen en producten zet veel druk op beschikbare voorraden grondstoffen, vraagt veel energie en leidt tot toename van schaarste voor kritische materialen. Alliander koopt grote hoeveelheden materialen in zoals metaalhoudende assets, elektronische apparatuur, meters en kleding. De energietransitie en groeiende behoeften betekenen dat ons beslag op middelen sterk toeneemt, de impact hiervan eveneens. Dit leidt tot ecologische schade door inkoop, gebruik, afval en de emissie van CO2 en andere stoffen. Productieomstandigheden in ketens kunnen negatieve effecten hebben op arbeidsomstandigheden. Hiermee hebben we mondiaal impact op natuurlijk en menselijk kapitaal. Omgekeerd hebben ontwikkelingen in ketens en elders impact op leveringen aan Alliander. Tekorten, logistieke problemen en conflicten raken de realisatie van het werkpakket en voorraden (geproduceerd kapitaal) en kunnen leiden tot prijsnadelen of verliezen op financieel kapitaal.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor financieel, geproduceerd, natuurlijk en menselijk kapitaal.

Relatie met risico’s

Veranderkracht, Toekomstvaste investeringen

Stakeholderverwachting

Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer € 1,5 miljard zijn we een grote inkoper van producten en diensten. Stakeholders verwachten dat we daar samen met onze leveranciers een verantwoorde invulling aan geven. Als wij samen met onze leveranciers kunnen bewegen naar meer circulariteit kunnen we een grote positieve impact genereren via onze ketens. We ervaren dat dit vraagt om andere afspraken en werkwijzen.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Onze langetermijndoelstelling

We maken actief werk van onze circulaire prestaties. Zo maken we plannen met onze leveranciers over circulaire oplossingen, verlengen we de gebruiksduur en zetten we materialen opnieuw in ons bedrijf in. Ons afvalbeleid is gericht op preventie en goede scheiding.

Jaarlijks verbeteren we onze prestatie op circulair inkopen en herinzet.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Het bundelen van herinzet-initiatieven in de organisatieonderdelen levert aanzienlijke financiële besparingen en CO2-reductie op. Door het proactief laten reviseren van compact stations hebben we 51 stuks intern kunnen uitleveren en dragen we door korte levertijd bij aan het verhogen van de maakbaarheid. We werken samen met ketenpartners en andere netbedrijven en onderzoeken verdere mogelijkheden voor toepassing van circulaire principes. Het aandeel circulaire inkoop neemt geleidelijk toe. Uiteindelijk beperken we de schade aan natuurlijk kapitaal door een verminderde inzet van nieuwe materialen en grondstoffen.

Geleerde les

materiaalvraag vanwege realiseren energietransitie noopt tot gezamenlijke roadmap voor circulaire economie

Stakeholderinformatie

 • organisatie: Circulaire Bedrijfsvoering

 • AFaciliteren van de energietransitie
 • BLeveringsbetrouwbaarheid
 • CRealisatie werkpakket
 • DSamenwerken aan innovatieve oplossingen
 • EVeilig werken en veilige infrastructuur
 • FKlimaatverandering, energieverbruik en CO2
 • GToegang tot betaalbare energie
 • HDatagedreven netbeheer
 • IDataveiligheid, privacy en cybersecurity
 • JTevreden klanten
 • KAantrekken en ontwikkelen van talent
 • LSamenwerking en dialoog met stakeholders
 • MVerandervermogen organisatie
 • NMaatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten
 • OOverige milieuthema’s: Circulaire bedrijfsvoering

Geïntegreerd verslag

In dit jaarverslag hebben we financiële, operationele en maatschappelijke informatie op een geïntegreerde manier verwerkt. De bouwstenen hiervoor zijn:

 • International Financial Reporting Standards 

 • Nederlandse Corporate Governance Code 2016

 • GRI Universal Standards 2021-rapportagerichtlijnen. In het online verslag is de GRI Content Index opgenomen.

 • Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

 • EU Directive on disclosure of non-financial information and diversity

 • EU Taxonomy Regulation en afgeleide regelgeving

 • International Integrated Reporting Council IIRC

 • TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures)

 • Boek 2 BW Titel 9 en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

Consolidatie

Voor financiële informatie geldt een volledige consolidatie ongeacht materialiteit. Voor de maatschappelijke informatie zijn de data van Alliander en de belangrijkste dochterondernemingen geconsolideerd. De meest materiële onderwerpen voor onze stakeholders hebben primair betrekking op de activiteiten van deze bedrijven. Verder hebben we informatie verwerkt vanuit overige bedrijfsactiviteiten van Alliander als zij van materieel belang zijn. Aanvullende duiding over reikwijdte en scope wordt zo nodig in voetnoten bij de informatie in het verslag vermeld. Waar dit niet van toepassing is, vermelden we dit nadrukkelijk.

Zowel in de financiële als in de maatschappelijke verslaggeving wordt zowel in het geval van acquisities als in het geval van desinvesteringen rekening gehouden met het moment van acquireren of desinvesteren. Met betrekking tot de informatie in dit verslag (financieel en niet-financieel) worden alle gegevens meegenomen vanaf acquisitiedatum en tot op de datum van desinvestering, tenzij anders vermeld.

Het besluit ‘Bekendmaking niet-financiële informatie’ en het besluit ‘Bekendmaking diversiteitsbeleid’ passen bij de intrinsieke waarde van Alliander om informatie te verstrekken over een aantal niet-financiële onderwerpen en diversiteit. We rapporteren in overeenstemming met deze besluiten. Voor de materiële aspecten van het thema mensenrechten verwijzen wij naar betreffende bepalingen in onze Leveranciersgedragscode. De paragraaf Integriteit in het hoofdstuk Corporate governance bevat informatie over ethisch zakendoen.

Transparantie

Alliander opereert in een complex krachtenveld binnen een energiesector die sterk in beweging is. Wij hechten veel waarde aan transparantie, net als onze stakeholders. We hanteren de Transparantierichtlijn, de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 en de mondiale duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Met ons jaarverslag over 2021 zijn we in de top drie geëindigd van de Henri Sijthoff Prijs van het Financieele Dagblad.

Uitnodiging aan stakeholders en lezers

Alliander gaat graag met stakeholders in gesprek over de energietransitie en de omschakeling naar een nieuw energiesysteem. Lezers van het verslag die willen meepraten over de energietransitie of vragen, opmerkingen en tips hebben, nodigen wij van harte uit om contact met ons op te nemen via communicatie@alliander.com.