Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 

1e halfjaar

€ miljoen

2015

2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Resultaat na belastingen

 

161

 

156

Aanpassingen voor:

    

- financiële baten en lasten

 

34

 

39

- belastingen

 

51

 

36

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

1

 

-

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

 

136

 

145

- vrijval CDS na belastingen

 

-49

 

-

     

Veranderingen in werkkapitaal:

    

- voorraden

-7

 

-1

 

- handels- en overige vorderingen

-5

 

-5

 

- handelsschulden en overlopende passiva

18

 

-58

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

 

6

 

-64

     

Mutatie voorzieningen, derivaten en overig

 

-20

 

-17

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

320

 

295

     

Betaalde rente

-39

 

-39

 

Ontvangen rente

1

 

1

 

Betaalde winstbelasting

-41

 

-38

 

Totaal

 

-79

 

-76

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

241

 

219

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

-261

 

-273

 

Bijdrage investeringen van derden

32

 

39

 

(Des)-investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures)

-

 

80

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-229

 

-154

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

Mutaties kortlopende rentedragende schulden en aflossing kortlopend deel van de langlopende schulden

-17

 

-6

 

Nieuwe langlopende leningen

-

 

3

 

Aflossing langlopende leningen  

6

 

-2

 

Mutaties uitgezette kortlopende deposito's

-25

 

100

 

Aflossing aangehouden effecten

141

 

-

 

Betaald dividend

-125

 

-125

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-20

 

-30

     

Nettokasstroom

 

-8

 

35

     

Liquide middelen aan het begin van de periode

 

167

 

155

Nettokasstroom

 

-8

 

35

     

Liquide middelen per 30 juni

 

159

 

190