Reconciliatie nettokasstroom

Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar van 2015 is rekening gehouden met de cijfers van Endinet Groep. Hierdoor vindt geen directe aansluiting plaats tussen de in het kasstroomoverzicht opgenomen cijfers en de betreffende cijfers in de balans en winst-en-verliesrekening, waarbij Endinet Groep niet is meegeconsolideerd. Uitgesplitst naar voortgezette (Alliander) en beëindigde bedrijfsactiviteiten (Endinet Groep) is het overzicht als volgt:

€ miljoen

Voortgezette activiteiten

Beeïndigde activiteiten

Eliminaties

Totaal

Kasstroom uit operationele activiteiten

219

22

-

241

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-219

-10

-

-229

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-20

-13

13

-20

Nettokasstroom

-20

-1

13

-8