Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  

1e halfjaar

  

€ miljoen

2017

 

2016

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Resultaat na belastingen

 

93

 

232

Aanpassingen voor:

    

- financiële baten en lasten

 

21

 

28

- belastingen

 

31

 

23

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

2

 

1

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

 

159

 

150

- boekresultaat verkoop Endinet

 

-

 

-176

     

Veranderingen in werkkapitaal:

    

- voorraden

-8

 

-5

 

- handels- en overige vorderingen

-19

 

-3

 

- handelsschulden en overlopende passiva

-29

 

-6

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

 

-56

 

-14

     

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

 

-21

 

-24

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

 

229

 

220

     

Betaalde rente

-23

 

-39

 

Ontvangen rente

1

 

1

 

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

-55

 

-76

 

Totaal

 

-77

 

-114

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

152

 

106

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

-292

 

-304

 

Bijdrage investeringen van derden

47

 

45

 

Acquisitie onder aftrek van aangekochte liquide middelen

-

 

-5

 

Kasstroom uit ruilverkaveling

-

 

359

 
     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-245

 

95

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

    

Afgeloste EMTN

-

 

-400

 

Aangetrokken EMTN

-

 

300

 

Aflossing op langlopende opgenomen leningen

-5

 

-5

 

Aangetrokken (afgeloste) ECP financiering

221

 

-47

 

(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen

-

 

1

 

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

15

 

25

 

Betaald dividend

-104

 

-85

 
     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

127

 

-211

     

Nettokasstroom

 

34

 

-10

     

Liquide middelen per 1 januari

 

48

 

89

Nettokasstroom

 

34

 

-10

     

Liquide middelen per 30 juni

 

82

 

79