Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

In het eerste halfjaar van 2017 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 152 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 106 miljoen). De stijging van € 46 miljoen is met name veroorzaakt door lagere betaalde rente en winstbelasting.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De kasstroom uit investeringsactiviteiten in het eerste halfjaar van 2017 bedraagt € -245 miljoen (eerste halfjaar van 2016: € 95 miljoen). Deze daling wordt vooral veroorzaakt doordat in 2016 de verkoop van Endinet B.V. heeft plaatsgevonden wat deels gecompenseerd werd door de aankoop van AEF B.V. De investeringen in materiële vaste activa in het eerste halfjaar van 2017 bedragen € 292 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 304 miljoen).

Investeringen in materiële vaste activa

 

1e halfjaar

€ miljoen

2017

2016

Elektriciteit gereguleerd

132

134

Gas gereguleerd

58

59

Meetinrichtingen

56

53

Gebouwen, ICT, etc.

46

58

   

Totaal1

292

304

  • 1 De bedragen op pagina 11 hebben uitsluitend betrekking op Liander.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt over het eerste halfjaar van 2017 een instroom van € 127 miljoen, ten opzichte van een uitstroom van € 211 miljoen over dezelfde periode in 2016. De instroom in het eerste half jaar van 2017 komt met name door de aangetrokken ECP financiering van € 221 miljoen. In dezelfde periode in 2016 werd de uitstroom onder andere veroorzaakt door de contractuele aflossing op de Euro Medium Term Notes (EMTN)-portefeuille en afgeloste ECP financiering.