Geconsolideerde balans

€ miljoen

30 juni 2018

31 december 2017

     

Vaste activa

    

Materiële vaste activa

6.896

 

6.793

 

Immateriële vaste activa

316

 

317

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

3

 

3

 

Beleggingen in obligaties

154

 

193

 

Overige financiële activa

70

 

41

 

Latente belastingvorderingen

208

 

205

 
  

7.647

 

7.552

     

Vlottende activa

    

Voorraden

73

 

74

 

Handels- en overige vorderingen

339

 

303

 

Vennootschapsbelasting

47

 

39

 

Liquide middelen

277

 

101

 
  

736

 

517

     

Totaal activa

 

8.383

 

8.069

     

Eigen vermogen en verplichtingen

    

Eigen vermogen

    

Aandelenkapitaal

684

 

684

 

Agioreserve

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatieleningen

582

 

496

 

Herwaarderingsreserve

-

 

38

 

Overige reserves

1.953

 

1.850

 

Resultaat boekjaar

227

 

203

 

Totaal eigen vermogen

 

4.117

 

3.942

     

Verplichtingen

    

Langlopende verplichtingen

    

Rentedragende verplichtingen

1.648

 

1.553

 

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

155

 

150

 

Vooruitontvangen opbrengsten

1.638

 

1.629

 

Latente belastingverplichtingen

5

 

5

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

47

 

49

 

Overige voorzieningen

9

 

7

 
  

3.502

 

3.393

     

Kortlopende verplichtingen

    

Handelsschulden en overige te betalen posten

138

 

133

 

Belastingverplichtingen

73

 

80

 

Rentedragende verplichtingen

256

 

231

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

46

 

33

 

Overlopende passiva

251

 

257

 
  

764

 

734

Totaal verplichtingen

 

4.266

 

4.127

     

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

 

8.383

 

8.069