Winst-en-verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten over het eerste halfjaar van 2018 zijn ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017 gestegen met € 164 miljoen naar € 1.073 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de boekwinst op de verkoop van Allego (€ 106 miljoen).

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten over het eerste halfjaar van 2018 zijn uitgekomen op € 780 miljoen (eerste halfjaar 2017: € 762 miljoen). De stijging van de bedrijfskosten van € 18 miljoen is met name veroorzaakt door:

  • toename van de personeelskosten (zowel eigen als ingehuurd personeel) met totaal € 13 miljoen, voornamelijk door de inzet van extra capaciteit om het werkpakket uit te kunnen voeren. Ook CAO-stijgingen en dotaties aan personeelsgerelateerde voorzieningen hebben geleid tot hogere personeelskosten;

  • toename van de afschrijvingen met € 6 miljoen, door onder meer door het hogere investeringsniveau van de afgelopen jaren;

  • toename van de kosten voor inkoop en uitbesteed werk van € 14 miljoen door de groei van het werkpakket;

  • toename van de overige bedrijfskosten van € 1 miljoen;

  • de stijging van de bedrijfskosten is deels gecompenseerd door de stijging van de geactiveerde productie met € 16 miljoen door een toename van eigen uren voor te activeren productie als gevolg van toegenomen activiteiten.

Financiële baten en lasten

In het eerste halfjaar van 2018 komen de financiële baten en lasten per saldo uit op een last van € 21 miljoen (eerste halfjaar van 2017: € 21 miljoen). 

Resultaten deelnemingen en joint ventures

Het resultaat deelnemingen en joint ventures is over het eerste halfjaar van 2018 nihil (eerste halfjaar van 2017: € -2 miljoen).

Belastingen

De effectieve belastingdruk (de belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen exclusief het resultaat na belastingen uit deelnemingen en joint ventures) bedraagt 16% in het eerste halfjaar van 2018 (eerste halfjaar van 2017: 28,8%). Ten opzichte van de nominale druk van 25% wordt het verschil veroorzaakt door de boekwinst op de verkoop van Allego, waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. 

De hogere druk in 2017 werd met name veroorzaakt door de niet-gewaardeerde fiscale verliezen van buitenlandse entiteiten.