Bijzondere posten en fair value mutaties

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die – in de opinie van het management – niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

   

1e halfjaar

  

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2018

2017 1

2018

2017 1

2018

2017 1

Netto-omzet

952

886

-

-

952

886

Overige baten

121

23

106

-

15

23

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-701

-673

-5

-1

-696

-672

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-198

-192

-

-

-198

-192

Geactiveerde eigen productie

119

103

-

-

119

103

       

Bedrijfsresultaat (EBIT)

293

147

101

-1

192

148

       

Financiële baten/(lasten)

-21

-21

-

-

-21

-21

Resultaat deelnemingen en joint ventures

-

-2

-

-

-

-2

Resultaat voor belastingen

272

124

101

-1

171

125

       

Belastingen

-45

-31

1

-

-46

-31

       

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

227

93

102

-1

125

94

       

Resultaat na belastingen

227

93

102

-1

125

94

  • 1 Als gevolg van de implementatie van IFRS 15 vanaf 1 januari 2018 zijn de amortisaties van de aansluitbijdragen geherrubriceerd van de Overige baten naar de Netto-omzet. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn aangepast.

Toelichting bijzondere posten

De bijzondere bate in het eerste halfjaar van 2018 (€ 106 miljoen) bestaat uit de verkoop van Allego (eerste half jaar van 2017: nihil). 

De bijzondere last in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten in het eerste halfjaar van 2018 (€ 5 miljoen) bestaat uit reorganisatiekosten (eerste half jaar van 2017: € 1 miljoen).

Het belastingeffect op de bijzondere posten en fair value mutaties is verantwoord onder de belastingen.