Financiering en kredietwaardigheid

Financieel beleid

Het financieel beleid van Alliander richt zich op een balans tussen bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van vreemd vermogen en een adequaat aandeelhoudersrendement, met behoud van de flexibiliteit om de onderneming te laten groeien en te kunnen investeren. Het financiële kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op de vier ratio’s zoals opgenomen in de doelstelling en prestaties onder het financieel beleid. Per 30 juni 2018 wordt voor alle ratio’s aan de gestelde norm voldaan.

Algemene uitgangspunten van het financieel beleid zijn het zorgdragen voor een evenwichtig aflossingsschema, het beschikken over gecommitteerde kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende liquide middelen. Met het opereren binnen het financiële kader en de algemene uitgangspunten wordt een solide A rating profiel gehandhaafd.

Nettoschuldpositie en financiering

De nettoschuldpositie per 30 juni 2018, op basis van IFRS, bedraagt € 1.628 miljoen (31 december 2017: € 1.640 miljoen) en op basis van het financieel beleid van Alliander € 1.963 miljoen (31 december 2017: € 1.888 miljoen). Afwijkend van IFRS wordt voor de berekening van de ratio's de in 2018 uitgegeven achtergestelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als eigen vermogen en voor 50% als vreemd vermogen aangemerkt. De stijging van € 75 miljoen is met name het gevolg van het uitbetaalde dividend over 2017 van € 92 miljoen in april 2018 en de kasstromen uit operationele- en investeringsactiviteiten.

Reconciliatie nettoschuldpositie

€ miljoen

30 juni 2018

31 december 2017

Langlopende financiële verplichtingen

1.648

 

1.553

 

Kortlopende financiële verplichtingen

256

 

231

 

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

155

 

150

 

Brutoschuldpositie

 

2.059

 

1.934

     

Liquide middelen

277

 

101

 

Beleggingen die dienen ter dekking van leaseverplichtingen uit hoofde van cross border leases

154

 

193

 

Totaal liquide middelen en beleggingen

 

431

 

294

     

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

1.628

 

1.640

     

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

100% restant hybrid 2013

 

87

 

-

     

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

1.963

 

1.888

Kredietfaciliteiten

Op 29 januari 2018 heeft Alliander het voornemen aangekondigd een nieuwe eeuwigdurende achtergestelde obligatielening uit te geven. Tegelijkertijd is een bod gedaan op alle uitstaande obligaties van de in 2013 uitgegeven € 500 miljoen eeuwigdurende obligatielening onder voorwaarde van een geslaagde uitgifte van de nieuwe lening. Hierop heeft op 30 januari een succesvolle uitgifte plaatsgevonden van € 500 miljoen aan nieuwe eeuwigdurende achtergestelde obligaties tegen een couponrente van 1,625% en een uitgiftekoers van 99,144%. Bij het aflopen van de biedingsperiode op 5 februari bleek door investeerders voor in totaal circa € 413 miljoen aan obligaties van de in 2013 uitgegeven lening voor terugkoop door Alliander te zijn aangemeld. De boekwaarde van de hybrid bedroeg op 31 december 2017 € 496 miljoen. Als gevolg van deze transacties is, inclusief betaalde agio en kosten, het eigen vermogen per saldo toegenomen met € 71 miljoen.

De nieuwe obligatielening zal conform het financiële beleid van Alliander voor 50% als eigen vermogen worden meegeteld in de financiële ratio’s. De uitstaande obligaties van de 2013 lening worden met ingang van 30 januari voor rating-doeleinden als 100% schuld meegeteld. Onder IFRS zal de huidige verantwoording als eigen vermogen worden gecontinueerd.

Ultimo juni 2018 heeft Alliander de beschikking over een Revolving Credit Facility (RCF) met een totaalbedrag van € 600 miljoen en een looptijd tot eind juli 2023. Onder de RCF is per 30 juni 2018, evenals per 31 december 2017, niet getrokken. Daarnaast heeft Alliander een EMTN programma van € 3 miljard waaronder per 30 juni 2018 voor € 1,4 miljard (per 31 december 2017: € 1,4 miljard) aan obligaties is uitgegeven en een ECP-programma van € 1,5 miljard waaronder per 30 juni 2018 voor ECP € 175 miljoen is uitgegeven aan kortlopende leningen (per 31 december 2017: € 224 miljoen).

De aflossingen in de eerste helft van 2018 hebben met name bestaan uit het lopende ECP-programma (aflossing van kortlopende uitgiften in januari, februari, maart en mei 2018). De aflossingen in de komende jaren bestaan met name uit de obligatieleningen met betrekking tot het EMTN-programma.

Aflossingsschema rentedragende leningen