Mutatieoverzicht van het geconsolideerd eigen vermogen

 

Aan aandeelhouders en andere vermogensverschaffers toerekenbaar eigen vermogen

€ miljoen

Aandelen- kapitaal

Agioreserve

Achter- gestelde eeuwig- durende obligatie- leningen

Herwaar- derings- reserve

Hedge reserve

Overige reserves

Resultaat boekjaar

Totaal

Per 1 januari 2018

684

671

496

38

-

1.850

203

3.942

         

Nettoresultaat eerste halfjaar 2018

-

-

-

-

-

-

227

227

         

Totaalresultaat eerste halfjaar 2018

-

-

-

-

-

-

227

227

         

Overig1

-

-

-

-

-

1

-

1

Wijziging waardering agv IFRS 9

-

-

-

-38

-

5

-

-33

Vergoedingen achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belasting

-

-

-

-

-

-14

-

-14

Aflossing achtergestelde eeuwig durende obligatie lening

-

-

-409

-

-

-

-

-409

UItgifte achtergestelde eeuwig durende obligatie lening

-

-

495

-

-

-

-

495

Dividend 2017

-

-

-

-

-

-

-92

-92

Bestemming resultaat 2017

-

-

-

-

-

111

-111

-

         

Per 30 juni 2018

684

671

582

-

-

1.953

227

4.117

         

Overig1

-

-

-

-

-

-1

-

-1

Vergoedingen achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belasting

-

-

-

-

-

-7

-

-7

Aflossing achtergestelde eeuwig durende obligatie lening

-

-

-87

-

-

-

-

-87

Nettoresultaat tweede halfjaar 2018

-

-

-

-

-

-

107

107

         

Per 31 december 2018

684

671

495

-

-

1.945

334

4.129

         

Mutatie kasstroom hedge reserve

-

-

-

-

-2

-

-

-2

Nettoresultaat eerste halfjaar 2019

-

-

-

-

-

-

121

121

         

Totaalresultaat eerste halfjaar 2019

-

-

-

-

-2

-

121

119

         

Overig1

-

-

-

-

-

1

-

1

Vergoedingen achtergestelde eeuwigdurende obligatielening na belasting

     

-6

 

-6

Dividend 2018

-

-

-

-

-

-

-150

-150

Bestemming resultaat 2018

-

-

-

-

-

184

-184

-

         

Per 30 juni 2019

684

671

495

-

-2

2.124

121

4.093

  • 1 Onder 'overig' worden de afrondingsverschillen weergegeven.

Dividend

Dividend met betrekking tot boekjaar 2018 (€ 150 miljoen) is in april 2019 uitgekeerd (€ 1,10 per aandeel).

Achtergestelde eeuwigdurende obligatieleningen

De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening worden aangemerkt als eigen vermogen onder IFRS, aangezien Alliander geen contractuele verplichting heeft tot terugbetaling van de lening. Voorts zijn eventuele periodieke vergoedingen conditioneel en afhankelijk van uitkeringen aan aandeelhouders.

Bij een besluit tot uitkering aan aandeelhouders zal de Raad van Bestuur de nog eventuele achterstallige eeuwigdurende contractuele couponrente betalen aan de houders van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening ten laste van de Overige reserves. De jaarlijkse couponrente bedraagt € 8 miljoen en is op 1 juli 2019 uitgekeerd.

Hedge reserve

Voor een toelichting op de mutatie in de hedge reserve wordt verwezen naar pagina 29.