Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

 

1e halfjaar

€ miljoen

2020

2019

Netto-omzet

990

 

952

 

Overige baten

20

 

19

 
     

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

1.010

 

971

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-268

 

-217

 

Personeelskosten

-271

 

-254

 

Externe personeelskosten

-62

 

-60

 

Overige bedrijfskosten

-173

 

-162

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-774

 

-693

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-223

 

-220

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

131

 

128

 

Totaal bedrijfskosten

 

-866

 

-785

     

Bedrijfsresultaat

 

144

 

186

     

Financiële baten

 

6

 

6

Financiële lasten

 

-25

 

-28

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

-

 

-1

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

125

 

163

     

Belastingen

 

-33

 

-42

     

Resultaat na belastingen

 

92

 

121