Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

In het eerste halfjaar van 2021 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 256 miljoen (eerste halfjaar 2020: € 215 miljoen). Deze stijging van € 41 miljoen komt met name door het hogere netto resultaat in 2021 en door een lagere vooruitbetaalde winstbelasting.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De kasstroom uit investeringsactiviteiten in het eerste halfjaar van 2021 bedraagt € -359 miljoen (eerste halfjaar van 2020: € -391 miljoen). De investeringen in materiële vaste activa in het eerste halfjaar van 2021 bedragen € 465 miljoen (eerste halfjaar 2020: € 405 miljoen). De lagere investeringskasstroom wordt met name veroorzaakt door én de verkoop van een meerderheidsbelang van 450connect GmbH in 2021 (€ 28 miljoen) én de aankoop van TReNT in 2020 (€ -64 miljoen).

Investeringen in materiële vaste activa

De investeringen van Alliander bedroegen € 465 miljoen in het eerste halfjaar van 2021 (2020: € 405 miljoen). De investeringen in de elektriciteitsnetten bedroegen in totaal € 335 miljoen (2020: € 263 miljoen). De investeringen in de gasnetten bedroegen in totaal € 66 miljoen (2020: € 64 miljoen). De kosten van storingen en onderhoud waren in het eerste halfjaar van 2021 € 175 miljoen en zijn daarmee lager dan in het eerste halfjaar van 2020 (€ 182 miljoen).

€ miljoen

Realisatie t/m juni 2021

Realisatie t/m juni 2020

Doelstelling ultimo 2021

Realisatie 2020

Elektriciteit gereguleerd

335

263

658

591

Gas gereguleerd

66

64

137

124

Meetinrichtingen

26

41

62

82

Gebouwen, ICT etc.

38

37

135

93

Totaal investeringen

465

405

992

890

     

Storingen en Onderhoud

175

182

304

306

     

Totaal onderhoudskosten en investeringen

640

587

1.296

1.196

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt over het eerste halfjaar van 2021 een instroom van € 19 miljoen, ten opzichte van een instroom van € 491 miljoen over dezelfde periode in 2020. De instroom in het eerste half jaar van 2020 komt met name door de aangetrokken leningen van € 732 miljoen (uitgifte onder het EMTN-programma van in totaal € 597 miljoen en langlopende leningen van € 125 miljoen) onder aftrek van uitgekeerd dividend, aflossing op langlopende leningen en uitgezette kortlopende deposito's (totaal € 221 miljoen). De instroom in 2021 van per saldo € 19 miljoen betreft met name aangetrokken ECP (€ 125 miljoen), deels te niet gedaan door het uitgekeerde dividend.